Ένα χρόνο παράταση για το ξερκατάρισμα των βαλτωμένων έργων δείνει το ΥΠΕΝ - Στόχος η απελευθέρωση ηλεκτρικού χώρου

Ένα χρόνο παράταση για το ξερκατάρισμα των βαλτωμένων έργων δείνει το ΥΠΕΝ - Στόχος η απελευθέρωση ηλεκτρικού χώρου

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση

 

Παράταση ενός έτους στα «φίλτρα» που είχαν θεσμοθετηθεί ώστε να ξεσκαρτάρουν τα «βαλτωμένα» έργα ΑΠΕ και να μην δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που ετέθη χθες σε δημόσια διαβούλευση, η παράταση αφορά έργα που έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για σύμβαση σύνδεσης με σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά για να υλοποιηθεί η σύνδεσή τους απαιτείται κατασκευή υποσταθμού ή γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Ειδικά για σταθμούς, για τη σύνδεση των οποίων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας απαιτείται, είτε από τους ίδιους, είτε από άλλους σταθμούς, η κατασκευή υποσταθμών υπερυψηλής τάσης ή γραμμής μεταφοράς υψηλής ή υπερυψηλής τάσης, οι προθεσμίες περί υποβολής πλήρους αιτήματος για τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης, παρατείνονται κατά δώδεκα (12) μήνες.
Έτσι για τα συγκεκριμένα έργα, οι προθεσμίες εντός των οποίων η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων καθώς και η Άδεια Παραγωγής παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για φωτοβολταϊκούς, χερσαίους αιολικούς και υβριδικούς σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) εάν εντός δύο ετών (αντί για 12 μήνες που ισχύει βάσει του νόμου 4951/2022) από την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, δεν έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης.
  • Για τις υπόλοιπες τεχνολογίες σταθμών ΑΠΕ και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) ή και σταθμούς αποθήκευσης, εάν εντός 2,5 ετών (αντί για 1,5 έτος που ισχύει), από την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, δεν έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβαση Σύνδεσης.
  • Για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που ανήκουν στην κατηγορία των Ειδικών Έργων και για υβριδικούς σταθμούς που συμπεριλαμβάνουν στο έργο τους την κατασκευή υποθαλάσσιας διασύνδεσης δύο ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εάν εντός τριών ετών (από δύο που ισχύει) από την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας δεν έχουν υποβάλει πλήρες αίτημα για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβαση Σύνδεσης.

Στην περίπτωση κήρυξης απαλλοτρίωσης στoν υπολογισμό της σχετικής προθεσμίας εντός της οποίας θα παύουν αυτοδικαίως η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων καθώς και η Άδεια Παραγωγής δεν θα προσμετρείται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης έως και την ημερομηνία συντέλεσης της απαλλοτρίωσης.

Παράταση για πλημμυρισμένες ΑΠΕ

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει παράταση προθεσμιών για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις περιοχές που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias». Ειδικότερα για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, προβλέπονται τα εξής:

α) οι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης και οι Άδειες Εγκατάστασης οι οποίες ήταν σε ισχύ κατά την 4η Σεπτεμβρίου 2023, καθώς και οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών που έχουν επιλεγεί μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας, παρατείνονται κατά τρεις μήνες, με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα επιπλέον έξι μηνών, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός τριάντα ημερών από την ψηφιση του νόμου. Η επιπλέον παράταση θα χορηγείται μετά από αυτοψία της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου. Ειδικά για υδροηλεκτρικούς σταθμούς η παράταση θα μπορεί να παραταθεί έως και 24 μήνες,

β) οι προθεσμίες περί της αίτησης για τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης Εξαιρούμενων Σταθμών, παρατείνονται κατά δύο μήνες από τη λήξη τους,

γ) αν, εντός του χρονικού διαστήματος από την 4η Σεπτεμβρίου 2023, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, για τους σταθμούς ΑΠΕ που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» ή την κακοκαιρία «Elias», έχει παύσει η Βεβαίωση Παραγωγού ή η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για τους Εξαιρούμενους Σταθμούς, καθώς και κάθε άλλη άδεια ή έγκριση, αυτές αναβιώνουν για χρονικό διάστημα που εκκινεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

Οι κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ στις πληγείσες περιοχές μπορούν εντός τριών μηνών να υποβάλουν αίτημα παύσης της Βεβαίωσης Παραγωγού ή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για Εξαιρούμενους Σταθμούς, εξαιτίας σημαντικών ζημιών που καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση του έργου. Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται εγγυητικές επιστολές που έχει καταβάλλει ο επενδυτής.

Για υδροηλεκτρικούς σταθμούς αν απαιτείται για τη συνέχιση υλοποίησης των έργων η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, οι προθεσμίες θα θεωρείται ότι εκκινούν εκ νέου από τη κατάθεση αιτήματος τροποποίησης της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, αντίστοιχα.

www.wolrdenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης