Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΡΑΑΕΥ: Σε Διαβούλευση η πρόταση του ΑΔΜΗΕ για τον Κατάλογο των Σημαντικών Χρηστών του Δικτύου

ΡΑΑΕΥ: Σε Διαβούλευση η πρόταση του ΑΔΜΗΕ για τον Κατάλογο των Σημαντικών Χρηστών του Δικτύου
Τι καθορίζονται στην πρόταση του Διαχειριστή

Η ΡΑΑΕΥ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, όπως υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-360054/17.10.2023 έγγραφό του σχετικά με τον «Κατάλογο των Σημαντικών Χρηστών του Δικτύου (ΣΧΔ) καθώς και των μέτρων που υλοποιούν στις εγκαταστάσεις τους δυνάμει των Σχεδίων Άμυνας και Αποκατάστασης του ΕΣΜΗΕ», σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχεία (γ) και (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2196 (εφεξής ο «Κανονισμός») για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης σχετικά με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην εν λόγω πρόταση, καθορίζονται:

· Ο κατάλογος των ΣΧΔ σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4(2)(γ) του Κανονισμού,

· Ο κατάλογος των υψηλής προτεραιότητας ΣΧΔ σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4(2)(δ) του Κανονισμού,

· Τα μέτρα του Σχεδίου Άμυνας του ΕΣΜΗΕ που οι εν λόγω ΣΧΔ υλοποιούν στις εγκαταστάσεις τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11(4)(γ) του Κανονισμού, και,

· Τα μέτρα του Σχεδίου Αποκατάστασης του ΕΣΜΗΕ που οι εν λόγω ΣΧΔ υλοποιούν στις εγκαταστάσεις τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23(4)(γ) του Κανονισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί των ως άνω κειμένων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@raaey.gr ή εγγράφως, έως και την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο, που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

Συνημμένο αρχείο:

· Εισήγηση ΑΔΜΗΕ Α.Ε: «Μέτρα και Κατάλογος ΣΧΔ για την υλοποίηση των Σχεδίων Άμυνας και Αποκατάστασης του ΕΣΜΗΕ»

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης