Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Σε διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ εισηγήσεις του ΕΧΕ για λιανική και Αγορά Επόμενης Ημέρας

Σε διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ εισηγήσεις του ΕΧΕ για λιανική και Αγορά Επόμενης Ημέρας
Η εν λόγω διαβούλευση λήγει στις 27 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18, παρ. 4 του ν. 4425/2016:

«4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών, αποφασίζονται από τη ΡΑΑΕΥ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Με βάση τα ως άνω, η ΡΑΑΕΥ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τις ακόλουθες εισηγήσεις της ΕΧΕ Α.Ε. για το ημερολογιακό έτος 2024, οι οποίες προβλέπονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (εφεξής «Κανονισμό»), όπως ισχύει:

Α) Εισήγηση για τον ορισμό του ποσοστού Χ% του μεριδίου λιανικής προμήθειας και Α% των ποσοτήτων ενέργειας που περιλαμβάνονται στις επικυρωμένες Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης και που αντιστοιχούν σε ποσότητες ενέργειας επί συναλλαγών Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων εντός της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ή διμερώς, επί του συνόλου των ποσοτήτων ενέργειας που αγοράστηκαν με αποδεκτές Εντολές Αγοράς στην Αγορά Επόμενης Ημέρας για το ημερολογιακό έτος 2024 (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ I-361423/06.11.2023), η οποία προβλέπεται στην ενότητα 4.4.2.2 του Κανονισμού,

Β) Εισήγηση για τον καθορισμό των Ρυθμιστικών Παραμέτρων Υπολογισμού Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης για μη νόμιμη υποβολή Εντολών Πώλησης σχετικά με τη Διαθέσιμη Ισχύ για το ημερολογιακό έτος 2024 (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ I-361424/06.11.2023), η οποία προβλέπεται στην υποενότητα 4.4.2.1 του Κανονισμού,

Γ) Εισήγηση για τον προσδιορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων για το ημερολογιακό έτος 2024 (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ I-361425/06.11.2023), η οποία προβλέπεται στην ενότητα 6.8 του Κανονισμού.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@raaey.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα:

1. I-361423

2. I-361424

3. I-361425

www.worldenergynews.gr

 

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης