Διεθνή

Η στροφή της ΕΚΤ στην πράσινη μετάβαση - Σε ποιους τομείς θα εστιάσει

Η στροφή της ΕΚΤ στην πράσινη μετάβαση - Σε ποιους τομείς θα εστιάσει

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα καθιστούν αναγκαία την ανάληψη περισσότερης δράσης

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε να επεκτείνει τις εργασίες της πάνω στην κλιματική αλλαγή, προσδιορίζοντας τρεις τομείς ενδιαφέροντος που θα κατευθύνουν τις δραστηριότητές της το 2024 και το 2025:

  • Οι επιπτώσεις και οι κίνδυνοι της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία, ιδίως το κόστος που σχετίζεται με τη μετάβαση και οι επενδυτικές ανάγκες·
  • Οι αυξανόμενες φυσικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι τρόποι με τους οποίους τα μέτρα προσαρμογής σε έναν θερμότερο κόσμο επηρεάζουν την οικονομία·
  • Οι κίνδυνοι που απορρέουν από την απώλεια και την υποβάθμιση της φύσης, οι τρόποι με τους οποίους αυτοί αλληλεπιδρούν με τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να επηρεάσουν το έργο της ΕΚΤ μέσω των επιπτώσεών τους στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Το θερμότερο κλίμα και η υποβάθμιση του φυσικού κεφαλαίου επιβάλλουν αλλαγές στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Πρέπει να κατανοήσουμε και να παρακολουθήσουμε αυτή την αλλαγή για να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε την εντολή που μας έχει ανατεθεί», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde. «Διευρύνοντας και εντείνοντας τις προσπάθειές μας μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών και, μέσα από αυτή τη διαδικασία, να συμβάλουμε στη διατήρηση της σταθερότητας και στη στήριξη της πράσινης μετάβασης της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος.»

Για αυτόν τον σκοπό, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα συγκεκριμένα μέτρα.

  • Όσον αφορά τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία, η ΕΚΤ θα εντείνει τις εργασίες της σχετικά με τις επιπτώσεις της χρηματοδότησης της μετάβασης, τις ανάγκες για πράσινες επενδύσεις, τα σχέδια μετάβασης και τους τρόπους με τους οποίους η πράσινη μετάβαση επηρεάζει πτυχές της οικονομίας μας, όπως η εργασία, η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν και για την ενημέρωση του πλαισίου μακροοικονομικών υποδειγμάτων της ΕΚΤ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εντολής της, η ΕΚΤ θα διερευνήσει το ενδεχόμενο περαιτέρω αλλαγών στα μέσα και τα χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής της ενόψει αυτής της μετάβασης.
  • Όσον αφορά τις αυξανόμενες φυσικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η ΕΚΤ θα εμβαθύνει την ανάλυσή της σχετικά με τον αντίκτυπο των ακραίων καιρικών φαινομένων στον πληθωρισμό και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτό μπορεί να ενσωματωθεί σε κλιματικά σενάρια και μακροοικονομικές προβλέψεις. Θα αξιολογήσει επίσης τις δυνητικές συνέπειες της προσαρμογής, ή της απουσίας προσαρμογής, στην κλιματική αλλαγή, στην οικονομία και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών επενδυτικών αναγκών και του κενού ασφαλιστικής προστασίας.
  • Όσον αφορά την απώλεια και την υποβάθμιση της φύσης, η ΕΚΤ θα αναλύσει τη στενή σχέση με την κλιματική αλλαγή και τις συναφείς οικονομικές και χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις. Επίσης, θα διερευνήσει περαιτέρω τον ρόλο των οικοσυστημάτων για την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
  • Όσον αφορά τις δικές της δραστηριότητες, η ΕΚΤ θα αρχίσει να εφαρμόζει το όγδοο πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη στήριξη της επίτευξης των στόχων μείωσης του άνθρακα έως το 2030. Μαζί με ολόκληρο το Ευρωσύστημα, οι εργασίες της θα διέπονται από αρχές οικολογικού σχεδιασμού για τις μελλοντικές σειρές τραπεζογραμματίων ευρώ και θα ενσωματώνουν παραμέτρους σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στον σχεδιασμό ενός ψηφιακού ευρώ που βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση προετοιμασίας.

Η απόφαση να ενταθούν οι προσπάθειες σε αυτούς τους τομείς ακολουθεί τον απολογισμό που διενήργησε η ΕΚΤ στις δράσεις της για το κλίμα από την έναρξη του προγράμματος δραστηριοτήτων για το κλίμα για το 2022 και την προσαρμογή του προγράμματος εργασίας της υπό το πρίσμα του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και της βελτίωσης της διαθεσιμότητας δεδομένων και των μεθοδολογιών.

Οι εργασίες που έχουν προγραμματιστεί για αυτούς τους τομείς ενδιαφέροντος θα συμπληρώσουν τις τρέχουσες δράσεις της ΕΚΤ που σχετίζονται με το κλίμα στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένης της νομισματικής πολιτικής και της τραπεζικής εποπτείας. Η ΕΚΤ θα βελτιώσει τους δείκτες που σχετίζονται με το κλίμα, την παρακολούθηση και τη δημοσιοποίηση κινδύνων, και θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτικών που σχετίζονται με το κλίμα σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα. Όσον αφορά το μέλλον, η ΕΚΤ παραμένει προσηλωμένη στην τακτή επανεξέταση αυτών των δράσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο σκοπό και συμβάλλουν στην εκπλήρωση της εντολής της.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης