Μηχανισμός Αποζημίωσης για πρόσθετες περικοπές για τα μεγάλα έργα ΑΠΕ - Τι προβλέπει το νομισχέδιο του ΥΠΕΝ

Μηχανισμός Αποζημίωσης για πρόσθετες περικοπές για τα μεγάλα έργα ΑΠΕ - Τι προβλέπει το νομισχέδιο του ΥΠΕΝ
Από τον Μάιο θα ισχύσει ειδικό μεταβατικό καθεστώς, στο πλαίσιο του οποίου, οι περικοπές ισχύος θα είναι απόφαση των αρμοδίων διαχειριστών

Μηχανισμό αποζημίωσης των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για πρόσθετες περικοπές που επιβάλλονται λόγω τεχνικής αδυναμίας εφαρμογής αναλογικού επιμερισμού των περιορισμών, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Απριλίου. Ο μηχανισμός εκτιμάται ότι αφορά τα μεγάλα έργα ΑΠΕ που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή για απομακρυσμένη περικοπή της παραγωγής τους όταν απαιτείται.

Πάντως το νέο πλαίσιο για τις περικοπές αναμένεται να ισχύσει από την Άνοιξη του 2025 και μετά, αφού η αρμόδια επιτροπή (Ομάδα Διαχείρισης Έργου) που έχει συστήσει το υπουργείο, έχει περιθώριο εννέα μηνών από την 1η Μαΐου του 2024 για να συντάξει την εισήγηση της προς τον υπουργό, ο οποίος στη συνέχεια θα εκδώσει απόφαση εφαρμογής. Μάλιστα το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η προθεσμία των εννέα μηνών μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του υπουργού ΠΕΝ.

Στο μεσοδιάστημα και συγκεκριμένα από τον Μάιο θα ισχύσει ειδικό μεταβατικό καθεστώς, στο πλαίσιο του οποίου, οι περικοπές ισχύος θα είναι απόφαση των αρμοδίων διαχειριστών του συστήματος και του δικτύου, δηλαδή του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περικοπές έγχυσης δεν αφορούν μόνο τις μονάδες ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ, αλλά και τους σταθμούς αποθήκευσης όπως και τα ιδιωτικά δίκτυα Μέσης Τάσης.

Αναλυτικότερα το νομοσχέδιο προβλέπει ότι απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ομάδας Διοίκησης Έργου καθορίζει πλαίσιο περιορισμών παραγωγής σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ καθώς και διαχείρισης σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

α) Διακρίνονται κατηγορίες περιορισμών παραγωγής σταθμών ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ
που σχετίζονται με την τοπική συμφόρηση, με λόγους ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος ή του δικτύου, ή με πλεόνασμα προσφερόμενης παραγωγής στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.
β) Καθορίζονται όρια επιβολής περιορισμών έγχυσης, οι αρχές και η προτεραιότητα επιβολής τους και η κατηγοριοποίηση των σταθμών, καθώς και η συνεργασία τους με σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, για κάθε επιμέρους αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Αγορά Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά, Αγορά Εξισορρόπησης) αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες ανακατανομής.
γ) Αποσαφηνίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών σε διμερή συμβόλαια που αφορούν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αμιγώς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
δ) Προσδιορίζεται ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΔΑΠΕΕΠ, των ΦΟΣΕ, των αυτοπαραγωγών και των λοιπών φορέων, στον προγραμματισμό και την εφαρμογή των περιορισμών παραγωγής.
ε) Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των παραγωγών όλων των κατηγοριών σχετικά με την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για τον περιορισμό της ισχύος και για την κατάλληλη προσαρμογή του εξοπλισμού προστασίας των σταθμών παραγωγής.
στ) Καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του πλαισίου περιορισμών παραγωγής.
ζ) Καθορίζονται οι αρχές διαχείρισης των σταθμών αποθήκευσης, εάν επιβάλλονται περιορισμοί.


Η Ομάδα Διοίκησης Έργου, θα εισηγηθεί στον υπουργό τη βέλτιστη ανάπτυξη έργων ΑΠΕ με ενσωματωμένη αποθήκευση που θα εγκατασταθούν ή θα υποστηριχθούν με σχήμα κρατικής ενίσχυσης και θα προσδιορίσει την κατάλληλη γεωγραφική διασπορά.

Εξάλλου με απόφαση του υπουργού ΠΕΝ μετά από πρόταση της Ομάδας Διοίκησης Έργου, θεσπίζεται Μηχανισμός Αντιστάθμισης Περικοπών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, για την αντιστάθμιση των πρόσθετων περιορισμών που επιβάλλονται, λόγω της τεχνικής αδυναμίας εφαρμογής αναλογικού επιμερισμού των περιορισμών σε όλους τους σταθμούς.

Οι σχετικές χρεώσεις πιστώνονται στους σταθμούς όπου εφαρμόστηκαν πρόσθετοι περιορισμοί, πέραν αυτών που τους αναλογούσαν και φορέας εφαρμογής των συναλλαγών είναι ο ΔΑΠΕΕΠ, ο οποίος θα δημιουργήσει ειδικό λογαριασμό.  Επίσης προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων στους παραγωγούς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις περικοπές.

Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης του ΥΠΕΝ για τον καθορισμό πλαισίου περιορισμών παραγωγής σταθμών ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ οι εντολές περιορισμού έγχυσης θα δίνονται από τον ΑΔΜΗΕ τον ΔΕΔΔΗΕ για λόγους που σχετίζονται με την αξιοπιστία ή την ασφάλεια λειτουργίας του Συστήματος και του Δικτύου, περιλαμβανομένης της διαχείρισης συνθηκών τοπικής συμφόρησης.
Εντολή Περιορισμού Έγχυσης θεωρείται και η αποσύνδεση εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού των μονάδων για λόγους που σχετίζονται με την αξιοπιστία ή την ασφάλεια λειτουργίας του Συστήματος

Ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ μπορούν να εκδίδουν Εντολές Περιορισμού Έγχυσης σε σταθμούς οι ομάδες ΑΠΕ ΣΗΘΥΑ ή σε Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης. Επίσης μπορούν να εκδίδουν εντολές περικοπών απορρόφησης ή περιορισμού έγχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, όταν παρατηρούνται προβλήματα στο σύστημα.

Σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη 1 MW που κατά την 1η Μάϊου 2024 δεν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για τον περιορισμό της ισχύος που εγχέουν μετά από εντολή του Διαχειριστή θα πρέπει να τις εγκαταστήσουν εντός 6 μηνών από την 1η Μάϊου 2024.

Σε περίπτωση μη υλοποίησης της υποχρέωσης αυτής, οι Μονάδες για κάθε περίοδο που εκδόθηκε Εντολή Περιορισμού Έγχυσης επιστρέφουν 25% των εσόδων που έχουν λάβει από τις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, χωρίς να δικαιούνται καμία αποζημίωση από τον ΔΑΠΕΕΠ για το σύνολο της ενέργειας που παρήχθη.

Επίσης προβλέπεται ότι οι διαχειριστές έχουν την δυνατότητα να μην χορηγήσουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ένα σταθμό αν προκύπτει αδυναμία σύνδεσης του σταθμού.
Προβλέπονται ακόμη λειτουργικοί περιορισμοί για αύξηση των περιθωρίων ισχύος σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εντάσσονται στο σύστημα ή στο δίκτυο .

Εξάλλου οι προσφορές και οι συμβάσεις σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου μπορούν να περιλαμβάνουν ειδικούς όρους, οι οποίοι επιτρέπουν την επιβολή λειτουργικών περιορισμών στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται ανεξάρτητα και επιπλέον περιορισμών ή απορρίψεων προσφορών έγχυσης που προκύπτουν στο πλαίσιο της συμμετοχής των σταθμών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας με ανώτατο όριο το 5% της ετήσιας δυνατότητας παραγωγής ενέργειας των σταθμών αυτών. Είναι δυνατό να εκδίδονται προσφορές σύνδεσης με περιορισμούς που οδηγούν σε μόνιμο περιορισμό της μέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθμού σε σχέση με την εγκατεστημένη ισχύ των μονάδων του που θα οδηγεί σε μεγαλύτερο ποσοστό

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης