Τελευταία Νέα

Από εταιρεία ειδικού σκοπού του ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με συμμετοχή της ΕΔΕΥΕΠ τα δεδομένα για τα υπεράκτια αιολικά

Από εταιρεία ειδικού σκοπού του ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με συμμετοχή της ΕΔΕΥΕΠ τα δεδομένα για τα υπεράκτια αιολικά

 Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας

 

Ο ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, που ανήκει στο Δημόσιο, και στον οποίο ανήκει το ποσοστό του Δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, θα συστήσει την εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία θα συμμετέχει η ΕΔΕΥΕΠ, για να πραγματοποιήσει τις εργασίες των μετρήσεων και τη συλλογή των δεδομένων για τα υπεράκτια πάρκα που έναντι ανταλλάγματος θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους.

Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας που βρίσκεται σε διαβούλευση ενώ καθορίζει και τις αρμοδιότητες της ΕΔΕΥΕΠ για την προώθηση των υπέρακτιων αιολικών.

Ειδικότερα, η ΕΔΕΥΕΠ θα αναθέσει στην παραπάνω εταιρεία ειδικού σκοπού να πραγματοποιεί τις απαραίτητες μετρήσεις και τη συλλογή δεδομένων που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και λειτουργία θαλάσσιων αιολικών πάρκων στις περιοχές που προσδιορίζονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ).

Τα δεδομένα θα μπορούν να χορηγούνται σε τρίτους ενδιαφερομένους, έναντι ανταλλάγματος, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.
Ειδικότερα, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Φορέα ΥΑΠ, εξειδικεύονται τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και στοιχεία, τα οποία υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος, το ύψος του απαιτούμενου ανταλλάγματος για πρόσβαση από τους ενδιαφερόμενους στα δεδομένα του Φορέα ΥΑΠ, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Από την ΕΔΕΥΕΠ θα χορηγείται άδεια έρευνας, ενώ το εφάπαξ Τέλος Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων ΑιολικώνΕρευνών ανέρχεται σε ποσό πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €), ανά ΠΟΑΥΑΠ.

10,000 ευρώ/MW η εγγυητική

Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Άδειας Έρευνας ΥΑΠ ορίζεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (10,000 €/MW) βάσει της μέγιστης ισχύος Έργων ΥΑΠ που δύναται να εγκατασταθούν σε κάθε περιοχή ( ΠΟΑΥΑΠ), σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 6 του άρθρου 68, για την οποία ο ενδιαφερόμενος έχει αιτηθεί την έκδοση Άδειας Έρευνας ΥΑΠ. Η Εγγυητική Επιστολή Άδειας Έρευνας ΥΑΠ επιστέφεται αν το ύψος του καταβληθέντος ανταλλάγματος στα δεδομένα του φορέα ΥΑΠ υπερβαίνει το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής.»

Οι νέες ρυθμίσεις θα παρέχουν τη δυνατότητα στον κάτοχο της Άδειας Έρευνας να μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των Αδειών Έρευνας, δίχως να απαιτείται νέα αίτηση, καταβάλλοντας ωστόσο επιπλέον τέλος και καταθέτοντας εγγυητική επιστολή 10.000 ευρώ ανά MW. Η Εγγυητική Επιστολή Άδειας Έρευνας ΥΑΠ θα επιστέφεται σε περίπτωση που το ύψος του καταβληθέντος ανταλλάγματος για τα δεδομένα της ΕΔΕΥΕΠ υπερβαίνει το ύψος της εγγυητικής.Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή και να συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης εφάπαξ τέλους άδειας έρευνας (των 50.000 ευρώ), ανά περιοχή (ΠΟΑΥΑΠ).

Ο ρόλος της ΕΔΕΥΕΠ

Η ΕΔΕΥΕΠ θα μπορεί να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, να συνεργάζεται και να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, στις αρμοδιότητές της προστίθεται και η δυνατότητα να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων επιχειρήσεων και κοινοπραξιών και γενικότερα φορέων που αναλαμβάνουν, υλοποιούν ή διαχειρίζονται ενεργειακά έργα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Επιπλέον, θα μπορεί να δανειοδοτεί τέτοιες επιχειρήσεις, να εγγυάται υπέρ αυτών, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, να συμμετέχει στο κεφάλαιο δανειοδοτηθεισών από αυτήν επιχειρήσεων, με μετατροπή σε μετοχές των εις χείρας της ομολογιών των δανείων αυτών, υπό τον όρο ότι η συμμετοχή της σε αυτές είναι συμβατή με τη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ακόμη θα της δοθεί η δυνατότητα να συμβάλλεται με ελληνικά και ξένα χρηματοοικονομικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της, καθώς επίσης και να συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενα έργα του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας.

Σχετικά με την στελέχωση της ΕΔΕΥΕΠ προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και ότ μπορεί να συστήνονται έως τριάντα (30) θέσεις επιστημονικού προσωπικού και έως δέκα (10) θέσεις διοικητικού προσωπικού . Η Ε.Δ.Ε.Υ.Ε.Π. επίσης, μπορεί να συνάψει δεκαπέντε (15) συμβάσεις μίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τριετή διάρκεια.
Τελος μέχρι την 30ή Ιουνίου 2024 η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα προβεί σε έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης και στην τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης