Ενέργεια

ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων ύψους 1,7 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων ύψους 1,7 δισ. ευρώ
Έως την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00 η υποβολή των προσφορών
Στις 24 Μαΐου λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που προκηρύσσει ο ΑΔΜΗΕ για την σύναψη συμφωνίας εξαετούς διάρκειας σε ότι αφορά την προμήθεια υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων για τις διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού που θα γίνει μέσω της εταιρίας cosmoONE ανέρχεται σε 1.717.000.000 πλέον ΦΠΑ, ενώ το συνολικό έργο υποδιαιρείται σε δυο τμήματα με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 980.400.000 ευρώ και 736.600.000 ευρώ το κάθε ένα.
Η διαγωνιστική διαδικασία αφορά την ανάδειξη αναδόχων για το έργο: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση υποβρύχιων και υπόγειων καλωδίων στο πλαίσιο έργων διασύνδεσης των νησιών με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς», θα είναι εξαετούς διάρκειας και το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης, προσφορά.

Συμφωνία - πλαίσιο

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει επιλέξει τη συμφωνία – πλαίσιο για την προμήθεια των καλωδίων καθώς η διαθεσιμότητα slots σε ό,τι αφορά την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων, τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά, είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Πρόκειται για πρακτική που ακολουθείται και από άλλους Ευρωπαίους Διαχειριστές, λόγω της μεγάλης αύξησης της ζήτησης καλωδίων αλλά και πλωτών μέσω πόντισης, εξαιτίας των πολλών υποθαλάσσιων διασυνδέσεων που δρομολογούνται ή κατασκευάζονται διεθνώς.

Παράλληλα εκτιμάται ότι μέσω της συμφωνίας - πλαίσιο θα εξασφαλισθούν χαμηλότερες τιμές, ενώ θα υπάρξει εξοικονόμηση χρόνου και πόρων μέσω μίας διαγωνιστικής διαδικασίας, εν αντιθέσει με την διενέργεια ξεχωριστών διαγωνισμών.
Η διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα αποτελεί βασική προτεραιότητα στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ 2024-2033. Με τις συνδέσεις αυτές αντιμετωπίζεται η ηλεκτρική απομόνωσή τους, αυξάνεται η αξιοπιστία της τροφοδότησης, μειώνεται το κόστος της παραγόμενης ενέργειας και κατά συνέπεια το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Επίσης προστατεύεται το περιβάλλον και αξιοποιείται το υψηλό δυναμικό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) των μη διασυνδεδεμένων νήσων. Παράλληλα με την κατάργηση της ηλεκτρικής απομόνωσης του νησιωτικού χώρου του Αιγαίου, αυξάνεται το μέγεθος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Σε δύο φάσεις ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής και στη δεύτερη φάση οι συμμετέχοντες που προκρίθηκαν στην α’ φάση, θα κληθούν να υποβάλουν την προσφορά τους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η δεύτερη φάση θα έχει επίσης δυο στάδια. Στο πρώτο θα απευθυνθεί πρόσκληση για υποβολή αρχικής προσφοράς και διαπραγμάτευση επ’ αυτής. Οι διαπραγματεύσεις αποσκοπούν στη βελτίωση των προσφορών ώστε το έργο, που θα ανατεθεί να είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του ΑΔΜΗΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων μπορεί να είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ο αριθμός των εκτελεστικών συμβάσεων που μπορεί να υλοποιηθούν ταυτόχρονα, οι εμπορικές ρήτρες, οι όροι αποθήκευσης και παράδοσης του εξοπλισμού, καθώς και οι περιβαλλοντικές και καινοτόμες πτυχές του έργου.

Κατά το δεύτερο στάδιο της Φάσης αυτής, ο ΑΔΜΗΕ θα ενημερώσει τους προσφέροντες και θα ορίσει κοινή προθεσμία για την υποβολή τυχόν νέων ή αναθεωρημένων τελικών δεσμευτικών προσφορών.
Από το διαγωνισμό θα προκύψουν δύο διαφορετικοί ανάδοχοι, ένας για κάθε τμήμα του Έργου.
Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής: 24η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Αιτήσεων Συμμετοχής: 24η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης