Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Οι παρατηρήσεις της ΔΕΗ για το κόστος διασύνδεσης των έργων στην εισήγηση του ΑΔΜΗΕ

Οι παρατηρήσεις της ΔΕΗ για το κόστος διασύνδεσης των έργων στην εισήγηση του ΑΔΜΗΕ
Που διαφωνεί η ΔΕΗ  τι προτείνει στην διαβούλευση
Σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με τον επιμερισμό του κόστους σύνδεσης έργων επέκτασης του ΕΣΜΗΕ, μεταξύ του Διαχειριστή και των Παραγωγών ή Kαταναλωτών Υψηλής Τάσης (ΥΤ), περιλαμβάνονται στις θέσεις της ΔΕΗ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 98 ν. 4951/2022

Όπως αναφέρει η ΔΕΗ θεωρεί σκόπιμο να αποτυπωθεί στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ ότι η εφαρμογή των διατάξεων αναφορικά με τον επιμερισμό του κόστους σύνδεσης έργων επέκτασης του ΕΣΜΗΕ, μεταξύ του Διαχειριστή και των Παραγωγών ή Kαταναλωτών Υψηλής Τάσης (ΥΤ), εκκινεί από την έναρξη ισχύος του νόμου και όχι της τροποποίησης του Κώδικα, όπως θα εγκριθεί.

Σημειώνει ότι τα έργα ενίσχυσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Διαχειριστή και προτείνει την αναδιατύπωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 Α), με διαγραφή της σχετικής υποχρέωσης του εκάστοτε Χρήστη, ως ακολούθως: «..Τα έργα ενίσχυσης του ΕΣΜΗΕ που είναι αναγκαία λόγω της σύνδεσης Χρηστών, μπορεί να υλοποιούνται κατά την κρίση του Διαχειριστή και για λόγους συνάφειας και ταυτοχρονισμού, παράλληλα με τα σχετικά έργα επέκτασης, από τον Διαχειριστή τουΕΣΜΗΕ».


To επιβαρυνόμενο κόστος

Επίσης η ΔΕΗ, θεωρεί ότι στο κόστος κατασκευής των έργων επέκτασης για τη σύνδεση Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ/Καταναλωτών ΥΤ δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν, όπως προτείνεται στην παρ. 3 της Ενότητας 8.20, (α) το κόστος για την απόκτηση της νόμιμης χρήσης της γης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δαπανών απαλλοτριώσεων των γηπέδων των Υ/Σ και των ΚΥΤ και των εδαφοτεμαχίων των πύργων των εναερίων Γ.Μ., καθώς και σύστασης δουλειών διέλευσης των αγωγών των Γ.Μ., (β) το κόστος έκδοσης τυχόν απαιτούμενων αδειών και (γ) το συνολικό τίμημα που ο Χρήστης καταβάλλει στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο της Σύμβασης Σύνδεσης, διότι η απόκτηση της νόμιμης χρήσης της γης αποτελεί, εξίσου με τα λοιπά έργα, επιμέρους αναγκαία προϋπόθεση και απαίτηση για την υλοποίηση της σύνδεσης.

Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι η εξαίρεση αυτή μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την επίτευξη του στόχου για τη διασφάλιση της δυνατότητας μελλοντικής διείσδυσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ο οποίος αναφέρεται στην ίδια παράγραφο.

Κόστος υλοποίησης βιομηχανικών έργων

Επίσης ζητά να περιγραφούν αναλυτικά τα κριτήρια βάσει των οποίων θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν μεταβολές στο Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και ο τρόπος που θα διαμορφώνουν τις σχετικές αναθεωρήσεις του εκάστοτε εγκεκριμένου τιμοκαταλόγου.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει να συμπεριληφθούν και επιμέρους δείκτες βιομηχανικών υλικών (ενδεικτικά, χαλκός, σίδηρος), των οποίων τα σταθμισμένα μεγέθη δύναται να αποτυπώνουν έναν πιο αντιπροσωπευτικό δείκτη μεταβολών που επιδρούν στο κόστος υλοποίησης βιομηχανικών έργων, όπως τα έργα επέκτασης.

Θεωρεί απαραίτητο να επεκταθεί το πλαίσιο προσδιορισμού της ανάγκης αναθεώρησης, ενσωματώνοντας, πέραν του απρόβλεπτου συμβάντος, και την περίπτωση σπουδαίου λόγου, όχι αποκλειστικά ξαφνικού/απρόβλεπτου χαρακτήρα, εξαιτίας του οποίου ο Διαχειριστής διαπιστώσει εξίσου μεγάλου μεγέθους επιπτώσεις, οι οποίες επιδρούν στον εγκεκριμένο τιμοκατάλογο.
Προτείνει να οριστούν, σε τακτικά χρονικά διαστήματα μικρότερα της διετίας, έλεγχοι για το σύνολο των παραγόντων διαμόρφωσης του τιμοκαταλόγου, πέραν των έκτακτων αναθεωρήσεων που δύναται να ανακύψουν.

Ανάκτηση κόστους κατασκευής έργων επέκτασης για τη σύνδεση Χρηστών

Σχετικά με την ανάκτηση κόστους κατασκευής έργων επέκτασης για τη σύνδεση Χρηστών, ζητά να προστεθεί στον Κώδικα η πρόβλεψη του νόμου για ολική εξόφληση εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αποστολή του τελευταίου τιμολογίου.

Αναφορικά με την προτεινόμενη προϋπόθεση υποβολής στο Διαχειριστή εγγυητικής επιστολής, η οποία έχει διάρκεια ισχύος αντίστοιχη του χρονικού διαστήματος διάρκειας της Δοκιμαστικής Λειτουργίας και είναι ποσού ίσου με το ποσό της αιτούμενης προκαταβολής, και καταπίπτει υπέρ του Διαχειριστή του Συστήματος, σε περίπτωση μη Περάτωσης Δοκιμαστικής Λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσης, η ΔΕΗ αναφέρει ότι αυτό καθιστά την αίτηση προκαταβολής ουσιαστικά απαγορευτική, οπότε προτείνει να επαναπροσδιοριστεί το πλαίσιο κατάθεσης εγγυητικής επιστολής.

Αναφορικά με την απαίτηση έκθεσης ορκωτού λογιστή, σημειώνει ότι με δεδομένη τη ρυθμιστικά οριζόμενη υποχρέωση και την αυξημένου όγκου απασχόληση του ορκωτού λογιστή επί του συγκεκριμένου έργου, προτείνει να συμπεριληφθεί η σχετική δαπάνη για τις ελεγκτικές εργασίες στις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 8.20.3.

Τέλος, σημειώνει ότι χρήζουν επανελέγχου: οι αναφορές της παρ. 1 «..σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο (β) της παρούσας υποενότητας..», γιατί δεν παραπέμπουν σε υφιστάμενο εδάφιο της ενότητας, η αναφορά της παρ. 3 (α) «..έκθεση ορκωτού ελεγκτή σύμφωνα με την παράγραφο 3 της παρούσας υποενότητας» και η αρίθμηση των εδαφίων της παρ. 4.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης