Ενέργεια

Motor Oil: Στην MANETIAL θα περάσει το 100% της ΗΛΕΚΤΩΡ

Motor Oil: Στην MANETIAL θα περάσει το 100% της ΗΛΕΚΤΩΡ

 Τέλος του έτους αναμένεται η ολοκλήρωση της συναλλαγής

 

Στην κυπριακή εταιρεία MANETIAL LIMITED που είναι 100% θυγατρική της Motor Oil θα περάσει η ΗΛΕΚΤΩΡ, όταν ολοκληρωθεί η εξαγορά της από την Ελλάκτωρ. Η Manetial στην οποία ανήκει και η Θαλής, η άλλη εταιρεία περιβαλλοντικών υπηρεσιών της Motor Oi, θα συγκεντρώσει τη δραστηριότητα κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης αποβλήτων του ομίλου.

H More δεν θα έχει πλέον δραστηριότητα στην κυκλική οικονομία και επεξεργασία αποβλήτων, αλλά μόνο στην παραγωγή πράσινης ενέργειας.

Η MANETIAL LIMITED συστάθηκε τον Νοέμβριο του 2022 με έδρα την Κύπρο και μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Σκοπός της εταιρείας είναι η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο σε 10.000 ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1 η κάθε μια.
Στις 16 Μαρτίου 2023 αποφασίστηκε η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. να συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της MANETIAL LIMITED με την καταβολή μετρητών 22.000.000 ευρώ και την έκδοση από την MANETIAL LIMITED 22.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 1 η κάθε μία.

Όλες οι νέες μετοχές ανελήφθησαν από τη μοναδική μέτοχο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.
Τα αντληθέντα κεφάλαια από την εν λόγω εταιρική πράξη χρησιμοποιήθηκαν από την MANETIAL LIMITED για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Η εν λόγω συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 3 Απριλίου 2023. Από τότε, το μετοχικό κεφάλαιο της MANETIAL LIMITED ανέρχεται σε 22.010.000 ευρώ διαιρούμενο σε 22.010.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία.

Τι θα αποκτήσει με την Ηλέκτωρ

Η Manetial θα ενισχυσει σημαντικά την παρουσία της στην επεξεργαδία αποβλήτων με την απόκτηση της ΗΛΕΚΤΩΡ. Η μέχρι τώρα θυγατρική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έχει σε λειτουργία 4 μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων με δυναμικότητα που υπερβαίνει τους 700.000 τόνους ετησίως, 2 μονάδες επεξεργασίας κλινικών αποβλήτων, καθώς και 4 έργα παραγωγής ενέργειας από αξιοποίηση βιοαερίου εκλυόμενου από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που υπερβαίνει τα 33 MW.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ είτε αυτοτελώς ή μέσω κοινοπρακτικών σχημάτων υπέγραψε, εντός του 2023, συμβάσεις έργων κατασκευαστικού αντικειμένου συνολικού προϋπολογισμού 51,4 εκατ. (μερίδιο ΗΛΕΚΤΩΡ), και λειτουργικού αντικειμένου €28,6 εκατ. (πλέον € 34,5 εκατ. δικαιωμάτων προαίρεσης), ενώ αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος (εκκρεμεί η υπογραφή) σε συμβάσεις έργων συνολικού αντικειμένου €51,5 εκατ. (μερίδιο ΗΛΕΚΤΩΡ). Στις 31.12.2023, η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ είχε κατασκευαστικό ανεκτέλεστο ύψους €75,1 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας).
Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Περιβάλλοντος για το 2023 στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ μέσω ΗΛΕΚΤΩΡ ανήλθε σε €100,1 εκατ., έναντι €122,5 εκατ. το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα, μειωμένος κατά 18,3%. Το EBITDA του κλάδου Περιβάλλοντος για το 2023 διαμορφώθηκε σε €14,2 εκατ., έναντι €15,3 εκατ. το 2022, σημειώνοντας μείωση 7,3% ή -€1,1 εκατ..

Πότε θα ολοκληρωθεί η απόκτηση της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Ένα βήμα ακόμη για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Ηλέκτωρ έγινε χθες καθώς το ΔΣ της Μοτορ Οιλ παρείχε ειδική άδεια προκειμένου η θυγατρική της με την επωνυμία MANETIAL LIMITED να προβεί σε απόκτηση ποσοστού 94,44% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών» («ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»).
Η MANETIAL LIMITED (Αγοραστής) θα καταρτίσει Σύμβαση Αγοραπωλησίας για την απόκτηση 185.793 ονομαστικών μετοχών εκδόσεως ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. κυριότητος της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Πωλητής και συμβαλλόμενο μέρος) έναντι ποσού Ευρώ 114.731.111,11. Οι εν λόγω 185.793 μετοχές αντιστοιχούν στο 94,44% του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Το επόμενο βήμα προς την ολοκλήρωση της εξαγοράς θα είναι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουλίου για την εξαγορά της Ηλέκτωρ, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στο τέλος του έτους.
H έκθεση αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με ημερομηνία 10 Ιουνίου 2024, έκρινε το τίμημα των Ευρώ 114.731.111,11, ως δίκαιο και εύλογο. Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών το ποσό των 114.731.111,11 Ευρώ, όπως θα προσαρμοστεί σύμφωνα με τους συνήθεις όρους στις συναλλαγές αυτού του είδους οι οποίοι προβλέπονται στο σχέδιο της Σύμβασης Αγοραπωλησίας, ανταποκρίνεται στην εύλογη αγοραία αξία του 94,44% της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. είναι συνδεδεμένα μέρη, καθώς η πρώτη συμμετέχει με ποσοστό 29,87% στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης, σύμφωνα με οριζόμενα στα άρθρα 99 έως και 101 του Ν.4548/2018.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης