Επιχειρήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση EBITDA κατά 62,8% στα 252,7 εκατ ευρώ το 2016 - Στα 34,2 εκατ τα μετά φόρων κέρδη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση EBITDA κατά 62,8% στα 252,7 εκατ ευρώ το 2016 - Στα 34,2 εκατ τα μετά φόρων κέρδη
Στα 34,2 εκατ. τα καθαρά κέρδη - Στα 1,16 δις ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις
Το 2016, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 1,16 δις ευρώ, έναντι 971 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένες κατά 19,7%.
Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσαρμοσμένη για μη ταμειακά αποτελέσματα, ανήλθε σε 252,7 εκατ. ευρώ, έναντι 155,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένη κατά 62,8%. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 93,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 18,8 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 34,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 14,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.  
Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου το 2016 ανήλθαν σε  236 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως στον τομέα των Παραχωρήσεων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους ανέρχονταν σε 621 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός  δανεισμός σε 1,024 δις  ευρώ, ως εκ τούτου, ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός στο τέλος του 2016, διαμορφώθηκε στα 403 εκατ. ευρώ.
Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 598 εκατ. ευρώ.
Στις επιμέρους δραστηριότητες: στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου  παραμένει στο υψηλό επίπεδο των περίπου 2,5 δις ευρώ, διατηρώντας  τις προοπτικές κερδοφορίας και δημιουργίας υψηλών ταμειακών ροών στην επόμενη περίοδο.  
Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 954,8 εκατ. ευρώ έναντι 778,9 εκατ. ευρώ το 2015.
Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 5,8 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε 8,8 εκατ. ευρώ λειτουργική ζημία προ χρηματοοικονομικών (ΕΒΙΤ).
Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης της ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με την μέθοδο της καθαρής θέσης, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε λειτουργικές ζημίες προ χρηματοοικονομικών (EBIT) 0,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ το 2015.  Επισημαίνεται ότι στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών παραχωρήσεων, στις δύο εκ των οποίων (Νέα Οδός και Κεντρική Οδός) αύξησε ήδη σημαντικά την συμμετοχή του το προηγούμενο διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του Ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο Όμιλος έχει πλέον επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 165 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.
Στον τομέα της ενέργειας  τα καθαρά αποτελέσματα μετά  την αφαίρεση των φόρων για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε καθαρά κέρδη  18,1 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών  κερδών 17,6 εκατ. ευρώ το 2015.


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης