Χρηματιστήριο & Αγορές

Τρ. Πειραιώς: +0,45 e κέρδη ανά μετοχή το 2023 - Τι ειπώθηκε στο Investor Day

Τρ. Πειραιώς: +0,45 e κέρδη ανά μετοχή το 2023 - Τι ειπώθηκε στο Investor Day
Εκτιμήσεις  2023:το έτος που θα αναδειχθεί η πλήρης δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων της Πειραιώς

Η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης το 2023, αποτέλεσμα της διαφορετικής θέσης της στον οικονομικό κύκλο σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, καθώς και της ενισχυμένης ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητάς της. Η αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) θα οδηγήσει την οικονομία σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του 2023 και εξής.

Με εμπιστοσύνη στη σταθερά επιτυχημένη υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Τράπεζας και στις ευνοϊκές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο Όμιλος Πειραιώς παρουσιάζει σήμερα τις κεντρικές χρηματοοικονομικές του επιδιώξεις για το έτος 2023. Οι βασικοί άξονες είναι οι ακόλουθοι: άνω των €0,45 εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή, διατηρήσιμη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον 10%, περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων κατά περίπου 100 μονάδες βάσης, υπό ρεαλιστικές παραδοχές.

Ο σχεδιασμός του Ομίλου για το 2023 περιλαμβάνει τη στήριξη υγιών επιχειρήσεων και νοικοκυριών προκειμένου να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν, τη διεκδίκηση ηγετικού τραπεζικού ρόλου στην αξιοποίηση των κεφαλαίων του RRF και την περαιτέρω ενίσχυση της πελατοκεντρικής του φιλοσοφίας. Η Πειραιώς ενισχύει επίσης την ψηφιακή της πλατφόρμα, εγκαινιάζοντας τη νέα ψηφιακή της τράπεζα εντός του 2023.
Ο Όμιλος Πειραιώς θα δημοσιεύσει χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2022 στις 24 Φεβρουαρίου 2023.

 

INVESTOR UPDATE ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2023

Χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις 2023
o Περαιτέρω ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους, με εκτίμηση για εξομαλυμενα κέρδη ανά μετοχή το 2023 άνω των €0,45, υψηλότερα έναντι εκτίμησης για άνω των €0,37 το 2022 όπως αυτή επικοινωνήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2022
o Δημιουργία εποπτικού κεφαλαίου 100μ.β. περίπου το 2023, μέσω ισχυρής οργανικής κερδοφορίας
o €1,7δισ. καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου, με νέες χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά
o Κορυφαία λειτουργική αποτελεσματικότητα, με δείκτη κόστους προς κύρια έσοδα κάτω του 42% και μείωση στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα 2% περίπου, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις
o Περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού, οδηγώντας σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κάτω του 6%, και δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από προβλέψεις άνω του 60%
o Επέκταση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου άνω του 2,0%, ως αποτέλεσμα υψηλότερων επιτοκίων σε έναν ενισχυμένο ισολογισμό, προσαρμόζοντας παράλληλα τα καταθετικά επιτόκια σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές
τραπεζικές τάσεις
o Διατήρηση των καθαρών εσόδων προμηθειών ως προς το ενεργητικό στο 0,6% στο πλαίσιο ενός επεκτεινόμενου ισολογισμού
o Η επιτυχής υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2023, στον οποίο βασίζονται οι μελοντικές εκτιμήσεις, θα επιτρέψει στη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς να προετοιμάσει το έδαφος για διανομή κεφαλαίου προς τους μετόχους, σε συνάρτηση με τις συνθήκες και τις εποπτικές απαιτήσεις

Εκτιμήσεις 2023

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εκτίμηση 2023
Κέρδη ανά μετοχή εξομαλυμένα, προσαρμοσμένα για την
πληρωμή του κουπονιού AT1 (€)>€0,45 Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV)
~10%
εξομαλυμένη, προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού
ΑΤ1 (€)
Kαθαρό επιτοκιακό περιθώριο / ενεργητικό (%)
>2,0%
Kαθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο / Τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού (%)
>2,5%
Καθαρά έσοδα προμηθειών / ενεργητικό (%) ~0,6% Δείκτης κόστους προς κύρια έσοδα (%)
<42%
Μείωση λειτουργικών εξόδων, σε επαναλαμβανόμενη βάση (%)
~2%
Καθαρή πιστωτική επέκταση (€δισ.) ~€1,7 Δείκτης ΜΕΑ (%) <6% Δείκτης κάλυψης ΜΕΑ (%) >60% Δημιουργία εποπτικού κεφαλαίου (%) ~100μ.β.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης