Κομισιόν: Ναι στις κρατικές ενισχύσεις 1 δισ. ευρώ για τα έργα Φ/Β και αποθήκευσης Faethon και Seli

Κομισιόν: Ναι στις κρατικές ενισχύσεις 1 δισ. ευρώ για τα έργα Φ/Β και αποθήκευσης Faethon και Seli

Το Faethon Project και το Seli αναμένεται να αυξήσουν την ετήσια καθαρή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στο ελληνικό μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 1,2 TWh

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, τις ελληνικές κρατικές ενισχύσεις, ύψους 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη δύο έργων παραγωγής και αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν τα μέτρα συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της Ελλάδας, καθώς και των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του πακέτου «Fit for 55», επιτρέποντας την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα ελληνικά μέτρα

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή τα σχέδιά της να παράσχει στήριξη σε δύο έργα για την παραγωγή και αποθήκευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικού προϋπολογισμού 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Το Faethon Project αφορά την κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών μονάδων, με ισχύ 252 MW το καθένα, μαζί με ενσωματωμένες μονάδες θερμικής αποθήκευσης λιωμένου άλατος και έναν υποσταθμό εξαιρετικά υψηλής τάσης. Αυτό το έργο στοχεύει να επιτρέψει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας και να επιτρέψει την αποθήκευση της πλεονάζουσας ενέργειας. Το πλεόνασμα θα μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια που θα χρησιμοποιείται σε περιόδους αιχμής κατανάλωσης.

Το έργο Seli περιλαμβάνει την κατασκευή μιας φωτοβολταϊκής μονάδας 309 MW με ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας ιόντων λιθίου. Αυτό το έργο στοχεύει στη βελτιστοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της σταθερότητας του δικτύου.
Και τα δύο προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα του 2025.

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή αμφίδρομης σύμβασης για διαφορά για περίοδο είκοσι ετών. Η τιμή εξάσκησης θα καθοριστεί από τεχνική επιτροπή βάσει, μεταξύ άλλων, ανάλυσης κόστους-οφέλους και εκτίμησης κινδύνου. Η τιμή αναφοράς θα υπολογιστεί ως ο μηνιαίος σταθμισμένος μέσος όρος της αγοραίας τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές της επόμενης ημέρας.

Όταν η τιμή αναφοράς είναι χαμηλότερη από την τιμή εξάσκησης, οι δικαιούχοι θα δικαιούνται να λάβουν πληρωμές ίσες με τη διαφορά μεταξύ των δύο τιμών. Ωστόσο, όταν η τιμή αναφοράς είναι πάνω από την τιμή εξάσκησης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταβάλουν τη διαφορά στις ελληνικές αρχές. Το καθεστώς θα εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη σταθερότητα τιμών για τους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διασφαλίζοντας ένα ελάχιστο επίπεδο απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι δεν θα αποζημιώνονται υπερβολικά για περιόδους που η τιμή αναφοράς είναι υψηλότερη από την τιμή εξάσκησης. Η στήριξη για τα έργα θα καταβάλλεται ετησίως σε περίοδο 20 ετών.

Και τα δύο έργα αναμένεται να αυξήσουν την ετήσια καθαρή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στο ελληνικό μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 1,2 TWh. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 2,1% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα το 2020. Επιπλέον, τα δύο έργα θα ενισχύσουν την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 8% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020. Οι αποθηκευτικές μονάδες και στα δύο έργα θα βοηθήσουν στην αποσύνδεση της αποστολής ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή, μετριάζοντας έτσι τη διαλείπουσα φύση της ηλιακής ενέργειας και ενισχύοντας τη σταθερότητα του ελληνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αξιολόγηση της Επιτροπής

Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να υποστηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που υπόκεινται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και τις κατευθυντήριες γραμμές του 2022 για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια («CEEAG»).

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

  • Τα μέτρα διευκολύνουν την ανάπτυξη μιας οικονομικής δραστηριότητας, ιδίως ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Η ενίσχυση είναι απαραίτητη και κατάλληλη για τη στήριξη της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς περιβαλλοντικούς στόχους.
  • Η ενίσχυση έχει «κίνητρο», καθώς οι δικαιούχοι δεν θα πραγματοποιούσαν τις επενδύσεις για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στον ίδιο βαθμό χωρίς τη δημόσια στήριξη.
  • Η ενίσχυση έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το εμπόριο εντός της ΕΕ. Ειδικότερα, είναι αναλογική και κάθε αρνητική επίπτωση στον ανταγωνισμό και το εμπόριο θα είναι περιορισμένη εν όψει του σχεδιασμού των συμβάσεων για τη διαφορά, που θα διασφαλίσει ότι το ποσό της ενίσχυσης διατηρείται στο ελάχιστο.
  • Οι ελληνικές αρχές θα διασφαλίσουν ότι η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί ως αποτέλεσμα των έργων θα διατεθεί σε κάθε εταιρεία που επιθυμεί να αναπτύξει τέτοιες τεχνολογίες στην Ελλάδα.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε τα ελληνικά μέτρα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης