Τελευταία Νέα
Ενέργεια

EXE: Εισήγηση για συμμετοχή της απόκρισης στην ζήτηση στην ενεργειακή αγορά

EXE: Εισήγηση για συμμετοχή της απόκρισης στην ζήτηση στην ενεργειακή αγορά

Σε διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ ως τις 8 Δεκεμβρίου

 

Το demand response (απόκριση στη ζήτηση) από μεμονωμένους μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και από ΦΟΣΕ Ζήτησης (Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης) θα συμμετέχει πλέον στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Μάλιστα η ΡΑΑΕΥ έχει δώσει σε δημόσια διαβούλευση τις τροποποιήσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ενσωματωθεί το demand response τόσο στην Αγορά Επόμενης Ημέρας όσο και στην Ενδοημερήσια Αγορά.


Πρέπει να σημειωθεί ότι το demand response είναι κεντρικός πυλώνας των νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή του στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας αποτελεί ένα πάγιο αίτημα κυρίως της ενεργοβόρου ελληνικής βιομηχανίας καθώς θεωρείται ένα εργαλείο ελέγχου και μείωσης του ενεργειακού κόστους.

Η εισήγηση του ΕΧΕ, η οποία τέθηκε σε διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ ως τις 8 Δεκεμβρίου, εκτός από τις ρυθμίσεις για τους ΦΟΣΕ της ζήτησης, περιλαμβάνει και αναλυτικές διατάξεις σχετικά με την επίλυση διαφορών μεταξύ των Συμμετεχόντων.
Αναλυτικότερα, οι κυριότερες από τις τροποποιήσεις, που προτείνει το Χρηματιστήριο Ενέργειας, αφορούν στην προσθήκη των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης που εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου και των Καταναλωτών που εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου για ιδία χρήση, στα αποδεκτά πρόσωπα για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντος.

Οι αλλαγές στην Αγορά Επόμενης Ημέρας

Όσον αφορά στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, οι βασικότερες αλλαγές αφορούν:

  • Στην προτεραιοποίηση της συμμετοχής Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου, σε καθεστώς δοκιμών παραλαβής ή δοκιμαστικής λειτουργίας.
  • Την προσθήκη στα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ στις Οντότητες για τις οποίες ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, δηλαδή ο ΑΔΜΗΕ, υποβάλει Εντολές Πώλησης με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για τις ποσότητες έγχυσης ενέργειας προγραμματισμένων δοκιμών παραλαβής ή δοκιμαστικής λειτουργίας.

Ορίζεται χρονικό όριο διαβίβασης πληροφοριών από τον ΑΔΜΗΕ στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, όσον αφορά στις νέες καταχωρίσεις Οντοτήτων του Λογαριασμού Συμμετέχοντα, ενώ εισάγονται ρυθμίσεις για την επικοινωνία από πλευράς του Διαχειριστή του Συστήματος για τις μεταβολές στοιχείων στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων ΑΠΕ, καθώς και στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου για κάθε Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου.
‘Όσον αφορά στην εισαγωγή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων ή Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ στις Οντότητες για τις οποίες υπολογίζονται τα περιθώρια ενέργειας Εντολών Πώλησης, προστίθενται ρυθμίσεις για τον υπολογισμό των περιθωρίων ενέργειας Εντολών Πώλησης και Αγοράς για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου και παράλληλα θεσπίζονται ειδικές διατάξεις για την απόρριψη Εντολών σε περίπτωση παραβίασης των περιθωρίων ενέργειας αγοράς ή πώλησης.

Επίσης, προβλέπεται η διεπαφή της Αγοράς Επόμενης Ημέρας με την Ενδοημερήσια Αγορά τόσο για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου, όσο και για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων ή Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ σε κατάσταση δοκιμών παραλαβής ή σε κατάσταση δοκιμαστικής λειτουργίας.

Οι ρυθμίσεις για την Ενδοημερήσια Αγορά

Σε ανάλογο πνεύμα κινούνται οι ρυθμίσεις για την Ενδοημερήσια Αγορά με την εισαγωγή χρονικών περιορισμών για τη διαβίβαση των πληροφοριών από τον Διαχειριστή του Συστήματος στο ΕΧΕ όσον αφορά νέες καταχωρίσεις οντοτήτων στο Χαρτοφυλάκιο του Συμμετέχοντα. Επιπλέον, διορθώνεται το χρονικό όριο διαβίβασης πληροφοριών από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο ΕΧΕ για τις μεταβολές στα Μητρώα Αγοράς Εξισορρόπησης, καθώς και των στοιχείων ανά συμμετέχοντα στο σχετικό χαρτοφυλίακιο όπως και τις μεταβολές των καταχωρημένων σε κάθε Λογαριασμό.

Επίσης προστίθενται οι ανάλογες πληροφορίες από το Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, το οποίο εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενες εκδόσεις του Κανονισμού, καθώς και πληροφοριών από το νέο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου.
Ειδική πρόβλεψη ρυθμίζει τη μεταφορά από τον ΑΔΜΗΕ των μεταβολών στη Διαθέσιμη Ισχύ Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου καθώς και του Τεχνικού Ελαχίστου και του Τεχνικού Ελαχίστου και Μεγίστου υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου.

Ας σημειωθεί επίσης ότι αναθεωρούνται οι κανόνες επικύρωσης των εντολών έναντι της διαθέσιμης ισχύος, προκειμένου να εισαχθούν ειδικότερες προβλέψεις αναφορικά με τα Χαρτοφυλάκια, καθώς και οι κανόνες επικύρωσης των Εντολών έναντι των τεχνικών περιορισμών λόγω απονομής εφεδρειών / ένταξης στο πρόγραμμα του ISP και διαθέσιμου περιθωρίου αγοράς/πώλησης, προκειμένου να εισαχθούν ειδικότερες προβλέψεις αναφορικά με τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου. Παράλληλα εντάσσονται προβλέψεις για την απόρριψη των εντολών σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων επικύρωσης.

Σημειώνεται τέλος ότι στα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου εισάγονται ρυθμίσεις για τον υπολογισμό της Θετικής και της Αρνητικής Απόκλισης Ποσότητας Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων προς Φυσική Παράδοση σε περίπτωση επιβολής σχετικής Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης εφόσον οι υποβληθείσες Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης δεν καλύπτουν πλήρως τις ποσότητες TDP και TOP. Επιπρόσθετα αναπροσαρμόζεται ο τύπος υπολογισμού της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη και η Διαθέσιμη Ισχύς πώλησης του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης