Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 η ονομαστικοποίηση των μετοχών

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 η ονομαστικοποίηση των μετοχών
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η μετατροπή των αύλων ανωνύμων μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ σε άυλες ονομαστικές μετοχές
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αναγκαστική μετατροπή των αύλων ανωνύμων μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ σε άυλες ονομαστικές μετοχές, όπως ανακοίνωσε σήμερα (2/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η αναγκαστική μετατροπή των αύλων ανωνύμων μετοχών της σε άυλες ονομαστικές μετοχές, όπως προβλέπει ο ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οφείλει να γίνει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω επιταγή του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., στη συνεδρίασή του της 28ης Ιουνίου 2019, απεφάσισε ότι, επειδή οι άυλες ανώνυμες μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για την αντικατάστασή τους με άυλες ονομαστικές μετοχές θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 184 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και στην παράγραφο 5.3.7. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία επιγράφεται «Εισαγωγή μετοχών λόγω μετατροπής μετοχών άλλης κατηγορίας».
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 184 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, για την καταγραφή των δικαιούχων θα ακολουθηθούν οι κανόνες για τη νομιμοποίηση των μετόχων ενόψει συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και, ειδικότερα, βάσει ενημέρωσης που θα λάβει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.
Περαιτέρω, για τη μετατροπή των άυλων ανωνύμων μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. σε άυλες ονομαστικές μετοχές, η διαδικασία της παραγράφου 5.3.7. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών προβλέπει, συνοπτικά τρία στάδια: (α) το πρώτο στάδιο αφορά την έγκριση από το Χρηματιστήριο Αθηνών της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, β) το δεύτερο στάδιο αφορά την παύση της διαπραγμάτευσης των μετατρεπομένων μετοχών και γ) το τρίτο στάδιο αφορά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Με μεταγενέστερες ανακοινώσεις της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., όπως προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ενημερώνεται εγκαίρως και προσηκόντως, το επενδυτικό κοινό.
Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. θα προβεί, σε μεταγενέστερο χρόνο, σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες (Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσίευση της Προσκλήσεως, κ.λ.π.) για να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., η οποία θα αποφασίσει την μετατροπή των άυλων ανωνύμων μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. σε άυλες ονομαστικές μετοχές και την Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 7 του Καταστατικού της. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων θα υποβληθεί στο ΓΕΜΗ προκειμένου να εκδοθεί η σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και ανακοίνωση περί ονομαστικοποίησης των μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε..
Τέλος, επισημαίνεται ότι η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, εγκαίρως και προσηκόντως, για κάθε εξέλιξη επί του θέματος της ονομαστικοποίησης των μετοχών της.


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης