Ηλεκτρισμός

ΡΑΕ: Σε δημόσια διαβούλευση μέτρα για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών

ΡΑΕ: Σε δημόσια διαβούλευση μέτρα για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών
Δυνατότητα ρύθμισης χρεών χωρίς προκαταβολή και μείωση στο 40% της αναλισκόμενης ενέργειας για τη μηνιαία δόση, προτείνει μεταξύ άλλων η ΡΑΕ

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το πλαίσιο των υποχρεώσεων του Προμηθευτή, ως προς την προστασία των ευάλωτων πελατών.

Μεταξύ των πιο σημαντικών σημείων της εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση των Προμηθευτών να παρέχουν τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης, καθώς και των οφειλών παλαιότερων Λογαριασμών, στους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες. Ειδικότερα, κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη.

Μια ακόμη αλλαγή που προτείνεται είναι οι Προμηθευτές να μπορούν να μην ζητούν προκαταβολή για τα οφειλόμενα ποσά.

Παράλληλα, ειδική μνεία γίνεται σε όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και ειδικότερα αυτούς που βρίσκονται σε μηχανική υποστήριξη. Σε αυτή λοιπόν την Ευάλωτη κατηγορία Οικιακών Πελατών, ο Προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να υποβάλλει εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Αναλυτικά, το κείμενο της διαβούλευσης:

Η προστασία του καταναλωτή αποτελεί στόχο πρωταρχικής σημασίας για το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Όπως προκύπτει ευχερώς από τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ αλλά και της πρόσφατης Οδηγίας 2019/944/ΕΚ τα συμφέροντα των καταναλωτών θα πρέπει να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η ποιότητα εξυπηρέτησης θα πρέπει να αποτελεί κεντρική ευθύνη τόσο του κράτους όσο και των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας. Τα υφιστάμενα δικαιώματα των καταναλωτών θα πρέπει να ενισχυθούν και να διασφαλισθούν, και να περιλαμβάνουν μεγαλύτερη διαφάνεια και εκπροσώπηση. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2015 με τίτλο «Στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή» σκιαγραφείται το όραμα μιας Ενεργειακής Ένωσης η οποία θέτει τους πολίτες στο επίκεντρό της, στην οποία οι πολίτες αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ενεργειακή μετάβαση, επωφελούνται από τις νέες τεχνολογίες για να μειώσουν τους λογαριασμούς τους και συμμετέχουν ενεργά στην αγορά. Eιδική προστασία στους καταναλωτές που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι παρέχουν οι προβλέψεις των ως άνω Οδηγιών αλλά και η εθνική νομοθεσία. Ειδικότερα:

Η πολιτική της Ένωσης ακολουθεί συγκεκριμένη στρατηγική για τα δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών που εστιάζει στην ενίσχυση των δικαιωμάτων αυτών, προς διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας και ενδυνάμωσής τους, καθώς και στην παροχή όλων των απαραίτητων μέσων στους καταναλωτές ούτως ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις. Όπως προβλέπεται στο προοίμιο της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ «Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προστατεύουν τους ευάλωτους καταναλωτές στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας Τα μέτρα αυτά είναι δυνατό να διαφέρουν ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος και να περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος…»,  (σκέψη 45 Οδηγία 2009/72) «Οι απαιτήσεις δημόσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων της καθολικής υπηρεσίας, και τα κοινά ελάχιστα πρότυπα που αυτές συνεπάγονται θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω ώστε να διασφαλισθεί ότι όλοι οι καταναλωτές, και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι, έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τον ανταγωνισμό και τις δικαιότερες τιμές…. (σκέψη 50 Οδηγία 2009/72). «Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τον απαραίτητο ενεργειακό εφοδιασμό των ευάλωτων καταναλωτών. Προς τούτο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, π.χ. στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κοινωνικές πολιτικές ή βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης για την κατοικία. Στο ελάχιστο, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιτρέπει εθνικές πολιτικές υπέρ των ευάλωτων καταναλωτών.» (σκέψη 53 Οδηγία 2009/72). «Εγγύηση για μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών αποτελεί η διαθεσιμότητα αποτελεσματικών μέσων διακανονισμού διενέξεων για όλους τους καταναλωτές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν διαδικασίες για τον ταχύ και αποτελεσματικό διακανονισμό των παραπόνων», (σκέψη 54 Οδηγία 2009/72).

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2009/72 «Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των τελικών πελατών και, ειδικότερα, μεριμνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος ορίζει την έννοια των «ευάλωτων καταναλωτών», όπου μπορεί να γίνεται μνεία στην ενεργειακή φτώχεια, καθώς και, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών σε κρίσιμες περιόδους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές τηρούνται και ειδικότερα λαμβάνουν μέτρα προστασίας των τελικών πελατών σε απομακρυσμένες περιοχές. Διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με τους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις, τη γενική πληροφόρηση και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο δικαιούχος πελάτης μπορεί πραγματικά να αλλάξει προμηθευτή εύκολα. Όσον αφορά τουλάχιστον τους οικιακούς πελάτες, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.8. …Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, όπως Εθνικά σχέδια Ενεργειακής Δράσης, ευεργετήματα σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, για την εξασφάλιση του απαραίτητου ενεργειακού εφοδιασμού σε ευάλωτους πελάτες ή την υποστήριξη των βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται η ενεργειακή φτώχεια όπου εντοπίζεται, μεταξύ άλλων και μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της φτώχειας….».

Ανάλογες προβλέψεις περιλαμβάνει και η νέα Οδηγία 2019/944/ΕΚ ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ανάγκη προστασία των ευάλωτων καταναλωτών (Άρθρο 28, 29, 5). Ειδικότερα στο  άρθρο 5 προβλέπεται ότι «2.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την προστασία των ενεργειακά φτωχών και ευάλωτων οικιακών πελατών σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 με μέτρα κοινωνικής πολιτικής ή με άλλα μέτρα εκτός των δημόσιων παρεμβάσεων στον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. 3.Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν δημόσιες παρεμβάσεις όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε ενεργειακά φτωχούς ή ευάλωτους οικιακούς πελάτες. Οι εν λόγω δημόσιες παρεμβάσεις υπόκεινται στους όρους των παραγράφων 4 και 5…».

Η εθνική νομοθεσία κατά την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/72, προέβλεψε στο άρθρο 52 του νόμου 4001/2011 τις κατηγορίες των Ευάλωτων Πελάτων. Περαιτέρω προβλέπεται ότι «2. Ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κάθε κατηγορία, δύναται να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την προστασία τους, ιδίως η παροχή μειωμένων τιμολογίων, ή έκπτωση επί των δημοσιευμένων τιμολογίων κάθε Προμηθευτή, η εγκατάσταση μετρητών με δυνατότητα προπληρωμής, οι ευνοϊκότεροι όροι πληρωμής των λογαριασμών, οι εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης και πληρωμής λογαριασμών, η απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών σε κρίσιμες περιόδους. 3. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός πελάτη σε κατηγορία Ευάλωτων Πελατών καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με εξαίρεση μέτρων που σχετίζονται με τιμολόγια Προμήθειας και με εκπτώσεις, τα τιμολόγια Προμήθειας, τα μέτρα προστασίας για κάθε κατηγορία Ευάλωτων Καταναλωτών τόσο κατά το προσυμβατικό, όσο και κατά το συμβατικό ή στάδιο λύσης και καταγγελίας της Σύμβασης με τον Προμηθευτή, καθορίζονται με σχετικές διατάξεις στους αντίστοιχους Κώδικες Προμήθειας. Η ΡΑΕ ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους Ευάλωτους Πελάτες και δύναται να επιβάλει τις κυρώσεις του άρθρου 36, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών.».

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις του προμηθευτή, η προστασία των ευάλωτων Πελάτων αποτελεί ευθεία υποχρέωσή του. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 3 (στ) του ν. 4001/2011 3.. Οι επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες υποχρεούνται:  […] (στ) Να εφαρμόζουν τα μέτρα για την καταπολέμηση της Ενεργειακής Πενίας και την προστασία των Ευάλωτων Πελατών.».

Συναφώς στο άρθρο 48 προβλέπεται ότι

«1. Οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, υποχρεούνται ιδίως:

(β) Να παρέχουν, ιδίως κατά τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης Προμήθειας, πληροφορίες ως προς τη δυνατότητα ένταξης του Πελάτη στις κατηγορίες των Ευάλωτων Πελατών και να συνδράμουν τον Πελάτη στην υπαγωγή του σε αυτές, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις ένταξής του.

(δ) Να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες υποβολής παραπόνων και τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.[…]

(στ) Να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα κατάλληλα μέτρα προστασίας των Ευάλωτων Πελατών.

  1. Ο Προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον Πελάτη στοιχεία σχετικά με:

 (α) Τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων του εκάστοτε Προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος, με κατανοητό και σαφώς συγκρίσιμο τρόπο.

 (β) Πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις εκπομπές C02, που είναι αποτέλεσμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό μείγμα καυσίμων του Προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος.[…]

  1. Κάθε Προμηθευτής υποχρεούται να εφαρμόζει διαδικασία υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων Πελατών. Η διαδικασία υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων καταρτίζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του Πελάτη κατά τη διαδικασία υποβολής τους, παρέχοντας του για τον σκοπό αυτόν κάθε αναγκαία πληροφορία. Η διαδικασία διενεργείται κατά τρόπο εύκολο, ανέξοδο και χωρίς να εισάγονται διακρίσεις ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες Πελατών. Η ΡΑΕ ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων Πελατών κάθε Προμηθευτή.

Επιπρόσθετα, όπως προβλέπεται στο προοίμιο των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2019/944/ΕΚ «Οι ρυθμιστικοί φορείς ενεργείας θα πρέπει επίσης να διαθέτουν την εξουσία να συμβάλλουν στην εξασφάλιση υψηλών προτύπων καθολικής και δημόσιας υπηρεσίας σε συμμόρφωση προς το άνοιγμα της αγοράς, την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και την πλήρη αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας των καταναλωτών.». Καθήκον του Ρυθμιστή κατά το άρθρο 37 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ αποτελεί η συμβολή στην επίτευξη υψηλών προτύπων καθολικής και δημόσιας υπηρεσίας στον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια, και ιδίως στην προστασία των ευάλωτων καταναλωτών.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 138 του ν. 4001/2011 «Ο Κώδικας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες (εφεξής ΚΠΗΕ) εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, κατόπιν προηγούμενης δημόσιας Διαβούλευσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.…»

Στο πλαίσιο των ως άνω ενωσιακών και εθνικών διατάξεων, επισημαίνεται ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, έχει γίνει αποδέκτης σημαντικού αριθμού αναφορών και παραπόνων από καταναλωτές που διαμαρτύρονται ότι υφίσταται συχνά αδυναμία ανταπόκρισης σε καταρτισμένα προγράμματα διακανονισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.34 του ΚΠΗΕ, καθώς επίσης αντιμετωπίζουν συχνά και αδυναμία ένταξης σε προγράμματα διακανονισμών λόγω αδυναμίας καταβολής των απαιτούμενων προκαταβολών. Το γεγονός, αυτό κλιμακώνεται, λόγω της δυσχερούς οικονομικής θέσης που ευρίσκονται οι εν λόγω καταναλωτές εξαιτίας του χαμηλού εισοδήματός τους, σε συνδυασμό με την επαγγελματική και την οικογενειακή τους κατάσταση καθώς και ειδικών καταστάσεων υγείας (περιλαμβανομένων και των μηχανικά υποστηριζόμενων) που δύναται να υφίστανται.

Ειδικά για τους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες των περιπτώσεων 1(β) και 1(δ) του άρθρου 52 του ν. 4001/2011, ήτοι τους Πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, και αυτούς με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (ενδεικτικά, συσκευές μηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιμοκάθαρσης και κάθε παρόμοιας φύσης συσκευή), η Αρχή κρίνει σκόπιμο ο Προμηθευτής να μην δικαιούται να υποβάλλει εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών για την ως άνω κατηγορία Ευάλωτων Οικιακών Πελατών, εφόσον υφίσταται μέριμνα σύμφωνα με την οποία κατά την καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας ο ως άνω Ευάλωτος Οικιακός Πελάτης, ο οποίος χρήζει μηχανικής υποστήριξης ή έχει σοβαρά προβλήματα υγείας να μεταπίπτει αυτόματα στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας, χωρίς να προηγηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακοπή της ηλεκτροδότησής. Δεν υφίσταται ωστόσο ρητή μέριμνα για τη μη υποβολή εντολής διακοπής ηλεκτροδότησης λόγω οφειλών στον αρμόδιο Διαχειριστή, κάτι για το οποίο η Αρχή κρίνει σκόπιμο να αποσαφηνιστεί πλήρως εντός των σχετικών διατάξεων του Κώδικα.

ΣΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, Η ΑΡΧΗ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ:

  1. Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 34 ΚΠΗΕ (ΦΕΚ 832 Β’ 9.4.2013, σχετικά με την προσαρμογή του μέγιστου ύψους της μηνιαίας δόσης διακανονισμού στο ποσοστό του 40% της μηνιαίας δαπάνης, από 50% που ισχύει καθώς και για τη μη υποχρέωση καταβολής προκαταβολής για τη σύναψη του διακανονισμού, ως εξής: «Οι Προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης, καθώς και των οφειλών παλαιότερων Λογαριασμών, στους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40%της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη. Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον ΠρομηθευτήΓια την υπαγωγή Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη σε ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά τα ανωτέρω, δεν απαιτείται καταβολή προκαταβολής.»
  2. Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου  5 εδαφίου σχετικά με τη μη δυνατότητα υποβολής εντολής διακοπής σε Ευάλωτους Πελάτες που χρήζουν Μηχανικής υποστήριξης ή έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας,ως εξής: «Ο Προμηθευτής δε δικαιούται να υποβάλλει εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών για την ως άνω κατηγορία Ευάλωτων Οικιακών Πελατών»

καθώς και για την αντίστοιχη τροποποίηση του αρ. 34 ΚΠΦΑ, ως ακολούθως:

  1. Τροποποίηση της παραγράφου 3, σχετικά με την προσαρμογή του μέγιστου ύψους της μηνιαίας δόσης διακανονισμού στο ποσοστό του 40% της μηνιαίας δαπάνης, από 50% που ισχύει καθώς και για τη μη υποχρέωση καταβολής προκαταβολής για τη σύναψη του διακανονισμού, ως εξής: «Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στους Ευάλωτους Πελάτες τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης, καθώς και των οφειλών παλαιότερων Λογαριασμών, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Κάθε μηνιαία δόση δεν δύναται να υπερβαίνει το 40% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για το Φυσικό Αέριο του Ευάλωτου Πελάτη. Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον ΠρομηθευτήΓια την υπαγωγή Ευάλωτου Πελάτη σε ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά τα ανωτέρω, δεν απαιτείται καταβολή προκαταβολής.»
  2. Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου  5 εδαφίου σχετικά με τη μη δυνατότητα υποβολής εντολής διακοπής σε Ευάλωτους Πελάτες που χρήζουν Μηχανικής υποστήριξης ή έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας,  ως εξής: « Ο Προμηθευτής δε δικαιούται να υποβάλλει εντολή απενεργοποίησης Μετρητή Κατανάλωσης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών για την ως άνω κατηγορία Ευάλωτων Πελατών»

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης αυτής, προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους έως και την Παρασκευή 13.03.2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@rae.gr

 Η ΡΑΕ, μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης