Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Η τροπολογία του ΥΠΕΝ για τους διαγωνισμούς των ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΠΑ Υποδομών και ΛΑΡΚΟ

Η τροπολογία του ΥΠΕΝ για τους διαγωνισμούς των ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΠΑ Υποδομών και ΛΑΡΚΟ

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις του υπουργείου για τις αποκρατικοποιήσεις των δύο Διαχειριστών και της Βιομηχανίας

Κατατέθηκαν σήμερα το πρωί (12/10) στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης οι δύο τροπολογίες για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων σε ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΠΑ Υποδομών και ΛΑΡΚΟ, καθώς και την αλλαγή του καθεστώτος με το οποίο οι μονάδες ΑΠΕ «κλειδώνουν» τιμή αναφοράς.

Όσον αφορά την πρώτη τροπολογία για τις αποκρατικοποιήσεις, όπως είχε επισημάνει στη Βουλή την προηγούμενη βδομάδα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, επισπεύδεται η διαδικασία εκχώρησης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς παρέχεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η εξουσιοδότηση να εκδώσει άμεσα την απόφαση για το Ρυθμιζόμενο Έσοδο του Διαχειριστή.

Στην περίπτωση της ΔΕΠΑ Υποδομών, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, παρέχεται η απαιτούμενη νομική ασφάλεια στην εν εξελίξει διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Υποδομών, αποσαφηνίζοντας τις δεσμεύσεις για την επόμενη ημέρα. Προβλέπεται ειδικότερα απαγόρευση μεταβίβασης των μετοχών της ΔΕΠΑ Υποδομών και των θυγατρικών της (ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ) για χρονικό διάστημα 5 ετών από την απόκτησή τους.

Για τη ΛΑΡΚΟ, με την τροπολογία ανοίγει ο δρόμος του διπλού διαγωνισμού για τη βιομηχανία μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης που αποφάνθηκε ότι το Μεταλλευτικό Συγκρότημα της Λάρυμνας ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Αναλυτικά, η τροπολογία:

Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών ΛΑΡΚΟ – Τροποποιήσεις άρθρου 21 ν. 4664/2020 (Α΄ 32)

  1. Τα εδάφια πρώτο έως τρίτο και πέμπτο της περ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32) τροποποιούνται και η περ. α΄ της παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. α. Ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να προβεί σε διενέργεια δημόσιου διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της «ΛΑΡΚΟ» ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων της επιχείρησης (κλάδων) ή περιουσιακών της στοιχείων που δεν αποτελούν κλάδους. Συγκεκριμένα, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6, εφόσον δεν εγερθεί αμφισβήτηση περί του ενεργητικού ή/και του παθητικού της επιχείρησης και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποχρεούται να δημοσιεύσει διακήρυξη διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού. Σε περίπτωση αμφισβήτησης περί του ενεργητικού ή παθητικού της επιχείρησης κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6, η ως άνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της διαιτητικής απόφασης της παρ. 7. Ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώνει, να συντονίζει και να συνεργάζεται με το Ελληνικό Δημόσιο κατά τον σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα, τους όρους και την υλοποίηση του διαγωνισμού σε κάθε περίπτωση, ιδίως δε, σε περίπτωση που η διαιτητική διαδικασία της παρ. 7 καταλήξει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση, ως προς τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973, Α΄ 277), με την εξαίρεση του άρθρου 84 και της παρ. 2 του άρθρου 144.»

  1. Η περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η διακήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνει:

α) την επωνυμία, έδρα, δραστηριότητα και συνοπτική περιγραφή της επιχείρησης, με συνοπτική αναγραφή των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού που είναι αντικείμενο του διαγωνισμού και αναλυτικά καταγράφονται στο υπόμνημα προσφοράς,

β) πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, για ποσό και με όρους που θα προσδιορίζονται στη διακήρυξη,

γ) τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων του διαγωνισμού, των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και των λόγων αποκλεισμού, των κριτηρίων ανάθεσης και του τρόπου αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων,

δ) την προθεσμία υποβολής προσφορών, τον τρόπο υποβολής, καθώς και την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, κατά την οποία θα παρίσταται ο διαχειριστής και θα δικαιούνται επίσης να παραστούν όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμη προσφορά και

ε) το ονοματεπώνυμο του επί του διαγωνισμού συμβολαιογράφου. Για τη δημοσιότητα της διακήρυξης εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) και για το υπόμνημα προσφοράς εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 7 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α’ 314).»

  1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 τροποποιούνται και η περ. γ΄ της παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, ο διαχειριστής συντάσσει έκθεση αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισμού και την κοινοποιεί στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εφόσον εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης δεν αντιλέξουν σε αυτήν και στην προτεινόμενη κατακύρωση το Υπουργείο Οικονομικών ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο ειδικός διαχειριστής συνάπτει με τον επικρατέστερο υποψήφιο ενώπιον του επί του διαγωνισμού συμβολαιογράφου τη σύμβαση μεταβίβασης των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, βάσει των όρων της προσφοράς του και των τυχόν άλλων επί τα βελτίω όρων, που έγιναν δεκτοί από τον επικρατέστερο υποψήφιο. Εφόσον ένα από τα ανωτέρω Υπουργεία αντιλέξει, η αξιολόγηση των προσφορών επαναλαμβάνεται. Η σύμβαση που συνάπτεται με τον επικρατέστερο υποψήφιο επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης των άρθρων 1003 επ. του ΚΠολΔ.»

  1. Το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 τροποποιείται και η περ. α΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας της παρ. 8, καθώς και όλων των πράξεων διάθεσης στοιχείων ενεργητικού σε τρίτους κατά την ίδια παράγραφο, ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύσει αμελλητί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, εκ των οποίων μία της πρωτεύουσας της περιφερειακής ενότητας της καταστατικής έδρας της εταιρείας, πρόσκληση οριστικής αναγγελίας απαιτήσεων πιστωτών προς ικανοποίηση. Ειδική πρόσκληση απευθύνεται ατομικώς στους γνωστούς πιστωτές, το περιεχόμενο της οποίας έχει όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 54 του Κανονισμού (ΕΚ) 858/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015 για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας (L 141).

Σχετικώς εφαρμόζονται και τα άρθρα 41 και 42 του Κανονισμού αυτού. Οι πιστωτές έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Δεν χωρεί παράταση της άνω προθεσμίας. Η πρόσκληση για αναγγελία των απαιτήσεων του Δημοσίου επιδίδεται στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η προθεσμία του ενός (1) μηνός προς αναγγελία των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου αρχίζει από την επίδοση της πρόσκλησης.»

  1. H παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Κατά παρέκκλιση του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) όσον αφορά την πρόβλεψη μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), δύναται να ανατεθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ΤΑΙΠΕΔ η διεξαγωγή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου του προβλεπόμενου στην παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 (Α` 287) διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων στο αντικείμενό του των ακινήτων που κρίνεται τελεσιδίκως με τη διαιτητική απόφαση της παρ. 7 ότι ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και του δημόσιου μεταλλείου στο Λούτσι, να προσδιορισθούν οι βασικοί όροι της συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου και της σύμπραξης του ειδικού διαχειριστή για την υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού και για τον συντονισμό με τη διαγωνιστική διαδικασία της παρ. 8 και να ρυθμισθεί κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται τα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του ΤΑΙΠΕΔ για τον διαγωνισμό του προηγούμενου εδαφίου που βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο και καθορίζεται ο τρόπος κάλυψής τους.

Στον προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο της παρούσας διαγωνισμό ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία του ν. 3986/2011, κατά το μέρος που δεν αντιτίθεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, με την εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 1, των παρ. 14 και 15 του άρθρου 15 και του άρθρου 5α του νόμου αυτού, και, κατά το μέρος που παραχωρούνται/εκμισθώνονται μεταλλευτικά δικαιώματα του Δημοσίου, τηρούνται οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα, με την εξαίρεση του άρθρου 84 και της παρ. 2 του άρθρου 144. Η σύμβαση που ανατίθεται σε συνέχεια του διαγωνισμού υπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Άρθρο 2

Περιορισμοί μεταβίβασης θυγατρικών ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ - Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)

  1. Η παρ. 14 του άρθρου 80Ι του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«14. (α) Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να συμμορφώνονται με το οικείο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, τόσο εθνικό όσο και ευρωπαϊκό.

(β) Από την ημερομηνία απόκτησης των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ από τον αποκτώντα επενδυτή και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ σε τρίτους.  

(γ) Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ από τον αποκτώντα επενδυτή σε συνδεδεμένο πρόσωπο, το οποίο άμεσα ή έμμεσα ελέγχει, ή ελέγχεται από, ή βρίσκεται σε κοινό έλεγχο με τον αποκτώντα επενδυτή. Ο έλεγχος έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον Κανονισμό (ΕΚ) 2004/139 του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (L 024).

(δ) Σε περίπτωση επιτρεπόμενης μεταβίβασης των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ από τον αποκτώντα επενδυτή σε συνδεδεμένο πρόσωπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ’, η απαγόρευση της περ. β΄ καθώς και η εξαίρεση της περ. γ΄ ισχύουν και εφαρμόζονται και για τον νέο αποκτώντα, για χρονικό διάστημα μέχρι την συμπλήρωση των προβλεπόμενων στην περ. β΄ πέντε (5) ετών. Ο νέος αποκτών δύναται να μεταβιβάσει περαιτέρω τις μετοχές σε συνδεδεμένο πρόσωπο, το οποίο άμεσα ή έμμεσα ελέγχει, ή ελέγχεται από, ή βρίσκεται σε κοινό έλεγχο με, τον αρχικώς αποκτώντα επενδυτή και όχι με τον νέο αποκτώντα.

(ε) Για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία απόκτησης των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ από τον αποκτώντα επενδυτή δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβίβαση των μετοχών εκδόσεως των θυγατρικών εταιριών της ΔΕΠΑ Υποδομών, κυριότητας της ΔΕΠΑ Υποδομών (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. - ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. - ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α.Ε. - ΔΕΔΑ Α.Ε.). Η εξαίρεση της περ. γ’ δεν εφαρμόζεται στην παρούσα περίπτωση. Η απαγόρευση που αναφέρεται στην παρούσα περίπτωση δεν ισχύει σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών των ως άνω θυγατρικών εταιρειών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ ή σε περίπτωση απορρόφησής τους από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ.

(στ) H απαγόρευση της περ. β’ δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μεταβίβασης των μετοχών εκδόσεως του αποκτώντος επενδυτή σε τρίτο πρόσωπο.

(ζ) Οι διατάξεις της παρούσας τελούν υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων, δυνάμει του παρόντος, υποχρεώσεων ή/και της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί ελέγχου συγκεντρώσεων».

  1. Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για την έγκριση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Δικτύου, που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 140 και την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4001/2011, καθώς και το άρθρο 124 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) (Β΄78/2017), ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της δύναται να εκδίδεται δύο (2) μήνες πριν την ημερολογιακή έναρξη του πρώτου έτους της Ρυθμιστικής Περιόδου 2021-2024.

Η Απόφαση Ρύθμισης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 4 του ίδιου ως άνω Κώδικα, με εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας, για την πρώτη Ρυθμιστική Περίοδο 2021-2024 εκδίδεται έως τις 31.3.2021 με ισχύ από 1ης.1.2021 και το Απαιτούμενο και το Επιτρεπόμενο Έσοδο του 2021 που εγκρίνονται με την εν λόγω απόφαση αφορούν στο σύνολο του έτους 2021.

Κατ΄ εξαίρεση και μόνο για την πρώτη Ρυθμιστική Περίοδο Διανομής, η εύλογη απόδοση που αναγνωρίζεται επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης μπορεί να καθορίζεται και να εγκρίνεται αυτοτελώς μέχρι τις 31.12.2020, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ και σχετικής ειδικής προς τούτο απόφασης της ΡΑΕ, η οποία μπορεί να προηγείται της έκδοσης της Απόφασης Ρύθμισης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Άρθρο 3

Κάλυψη χρηματικών υποχρεώσεων στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) – Τροποποίηση άρθρου 98 ν. 4512/2018

Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 7 του άρθρου 98 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) τροποποιούνται και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:«7. Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως ορίζεται με τη σχετική εγκριτική απόφαση της ΡΑΕ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 117Γ του ν. 4001/2011, όπως προστίθεται με τον παρόντα νόμο, καταργούνται:α) οι διατάξεις του άρθρου 120 του ν. 4001/2011, παύει ο Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός, σύμφωνα με τους όρους της ως άνω εγκριτικής απόφασης και λύονται αυτοδικαίως οι Συμβάσεις Συναλλαγών ΗΕΠ με την επιφύλαξη της περ. β’,

β) ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας πλην των διατάξεων που αφορούν την εκκαθάριση και τον διακανονισμό συναλλαγών ΗΕΠ, την κάλυψη χρηματικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Συστήματος ΗΕΠ και τη διαχείριση τυχόν Ελλειμμάτων του ΗΕΠ, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την οριστική διευθέτηση του συνόλου των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη λειτουργία του ΗΕΠ μέχρι την ημερομηνία παύσης του και

γ) κάθε άλλη κανονιστική απόφαση με την οποία ρυθμιζόταν η λειτουργία της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτή μεταβιβάστηκε στην εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» με την απόσχιση που προβλέπεται στα άρθρα 117Α και 117Β του ν. 4001/2011 που εισάγονται με τον παρόντα νόμο.»

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης