Ενέργεια

ΑΔΜΗΕ: Δεν επηρεάζονται τα ετήσια αποτελέσματα και οι επενδύσεις από την πανδημία

ΑΔΜΗΕ: Δεν επηρεάζονται τα ετήσια αποτελέσματα και οι επενδύσεις από την πανδημία
Η Εταιρεία προχώρησε έγκαιρα σε λήψη δέσμης έκτακτων μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων της, αλλά και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 27.10.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που κοινοποιήθηκε την 30.10.2020, σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην λειτουργία της Εταιρείας, προβαίνει στην παρακάτω συμπληρωματική σημείωση επί των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της 30.06.2020 αναφορικά με την παράγραφο «Λοιποί Κίνδυνοι».

Η εμφάνιση στις αρχές του 2020 του κορωνοϊού (Covid -19) και η εξάπλωση αυτού την επόμενη περίοδο σε επίπεδα πανδημίας έχει οδηγήσει σε λήψη προληπτικών μέτρων αλλά και μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του ιού. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα, όπως ενδεικτικά εφαρμόστηκαν και στη χώρα μας, αφορούσαν την αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών, πολυκαταστημάτων και μέρη με μεγάλη προσέλευση κοινού, καθώς και την περιστολή των μη αναγκαίων μετακινήσεων, επηρέασαν την καθημερινή λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2020. 

Η Εταιρεία παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της πανδημίας προχώρησε έγκαιρα σε λήψη δέσμης έκτακτων μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων της, αλλά και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου.

Ορισμένα από τα μέτρα και τις ενέργειες που προέβη η Εταιρεία περιλαμβάνονται τα εξής:

Υποχρεωτική εφαρμογή τηλεργασίας για όσους εργαζομένους είναι εφικτή η εξ αποστάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Ειδικές ρυθμίσεις για εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Αποκλειστική διενέργεια επαγγελματικών συναντήσεων με ψηφιακά μέσα.
Ματαίωση όλων των επαγγελματικών ταξιδιών με εξαίρεση όσων λαμβάνουν ειδική άδεια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

Τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν σε συνεργασία με την Συγγενή Εταιρεία Όμιλος ΑΔΜΗΕ, η οποία βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και τον ΕΟΔΥ για ενημέρωση επί των εξελίξεων και λήψη κατευθυντήριων οδηγιών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σημαντική συνεισφορά του στρατηγικού εταίρου State Grid, ο οποίος έχει ήδη λάβει εκτεταμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Κίνα.

Αυτές οι ενέργειες αποτελούν κυρίως προστατευτικά μέτρα για την υγεία των εργαζομένων του Ομίλου ΑΔΜΗΕ όπως αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω:

Καθορισμός ειδικής ομάδας διαχείρισης κρίσης λόγω κορωνοϊού (Business Continuity Group - BCG), υπεύθυνης για την εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρείας. Η ομάδα διακρίνεται σε δύο επιμέρους υποομάδες (Business Continuity Group 1 και Business Continuity Group 2 – BCG1 και BCG2), τα μέλη των οποίων προσέρχονται εκ περιτροπής στην εργασία και δεν έρχονται ποτέ σε επαφή. Καθημερινές συναντήσεις/ τηλεδιασκέψεις του BCG, τα πρακτικά των οποίων καταγράφονται.

Ενισχυμένα μέτρα προστασίας στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση, τη λειτουργία και τον Έλεγχο του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Υποχρεωτική εφαρμογή της μεθόδου τηλεργασίας για όσους εργαζομένους είναι εφικτή η εξ αποστάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ειδικές ρυθμίσεις για εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Ματαίωση όλων των επαγγελματικών ταξιδιών με εξαίρεση όσων λαμβάνουν ειδική άδεια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Εκπόνηση Εκτίμησης Επικινδυνότητας λόγω κορωνοϊού (Specific Risk Assessment), όπου εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και καταγράφονται τα εφαρμοζόμενα/προτεινόμενα μέτρα.

Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης όλων των εργαζομένων

Η Συγγενής Εταιρεία Όμιλος ΑΔΜΗΕ, παρακολουθεί στενά τον προϋπολογισμό του 2020 και μέχρι στιγμής, όπως έχει αναφερθεί, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα επηρεαστούν σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη εξαιτίας της πανδημίας, αλλά και ούτε αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματός της, γεγονός που φανερώνει ότι δεν αναμένεται να επηρεαστούν και τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, κάτι που έχει επισημανθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2020.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης