Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Σε δημόσια διαβούλευση η πρόταση της ΡΑΕ για αλλαγή προμηθευτή

Σε δημόσια διαβούλευση η πρόταση της ΡΑΕ για αλλαγή προμηθευτή
Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει προμηθευτή, παρά μόνο εάν αποπληρώσει ή διακανονίσει την οφειλή του

 Στην αποφυγή της συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τη διατήρηση της ρευστότητας στην λιανική αγορά ρεύματος αποσκοπούν οι τροποποιήσεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που εισηγείται η ΡΑΕ και οι οποίες τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση έως τις 28 Μαΐου.

Η πρόταση της ΡΑΕ μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης θα υποβληθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

 Σύμφωνα με την πρόταση ο πελάτης με ληξιπρόθεσμες οφειλές για τον οποίο ο Προμηθευτής έχει ζητήσει αποσύνδεση του μετρητή, χαρακτηρίζεται ως «κόκκινος» στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ και δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει προμηθευτή, παρά μόνο εάν αποπληρώσει ή διακανονίσει την οφειλή του.

Στην περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν ασκήσει το δικαίωμα υποβολής εντολής απενεργοποίησης του μετρητή του τότε ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή, παρά την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και ανεξαρτήτως του ύψους τους.

Ο πελάτης πρέπει να διακανονίσει ή να εξοφλήσει

Πάντως ακόμη και αν συντελεστεί η αλλαγή προμηθευτή ο παλαιός προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει εντολή απενεργοποίησης του μετρητή εφόσον αρχικά είχε υποβάλει σχετική αίτηση και δεν τηρείται ο διακανονισμός που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δυο πλευρών.

Αναλυτικότερα η πρόταση της ΡΑΕ προβλέπει τα εξής:

Α. Ως προς την άσκηση του δικαιώματος του Πελάτη για αλλαγή Προμηθευτή

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία εξόφλησης του δεύτερου κατά σειρά Λογαριασμού, ο Προμηθευτής μπορεί, να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών του Πελάτη.

Η υποβολή εντολής απενεργοποίησης συνεπάγεται την επισήμανση του Πελάτη – οφειλέτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή.

Η επισήμανση του Πελάτη ως υπερήμερου οφειλέτη (με κόκκινη ένδειξη) αίρεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης της οφειλής.

Σε περίπτωση σύναψης διακανονισμού, η επισήμανση του Πελάτη μεταβάλλεται (με πράσινη ένδειξη). Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη έγκαιρης και με ακρίβεια ενημέρωσης του Διαχειριστή.

Η υποβολή εντολής απενεργοποίησης συνεπάγεται την αναστολή άσκησης από τον Πελάτη με ληξιπρόθεσμες οφειλές του δικαιώματός του περί αλλαγής Προμηθευτή.

Ο Πελάτης θα μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση προμήθειας, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα αλλαγής Προμηθευτή, μόνον εάν εξοφλήσει ή διακανονίσει το χρέος του με τον Προμηθευτή.

Εισάγεται επίσης υποχρέωση από πλευράς του Προμηθευτή να προτείνει στον Πελάτη διακανονισμό της οφειλής με εύλογους όρους, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ του Πελάτη (ιδίως την κατηγορία Πελάτη, το ύψος της οφειλής, την ιστορικότητα των καταναλώσεων και τη συνέπεια του ως προς την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της σύμβασης).

Εάν ο Προμηθευτής δεν ασκήσει το δικαίωμα υποβολής εντολής απενεργοποίησης του μετρητή του κατά του υπερήμερου Πελάτη του, ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση προμήθειας, προκειμένου να αλλάξει Προμηθευτή, παρά την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και ανεξαρτήτως του ύψους τους.

Σε συνέχεια της αλλαγής Προμηθευτή, ο παλαιός Προμηθευτής που αμέλησε να υποβάλει εντολή απενεργοποίησης στερείται πλέον του δικαιώματος να αιτηθεί την αποκοπή του Πελάτη.

Β. Ως προς τη δυνατότητα του παλαιού Προμηθευτή να υποβάλει εντολή απενεργοποίησης μετρητή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών

Μετά την αλλαγή Προμηθευτή, κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης Προμήθειας:

α) από τον Προμηθευτή, αυτός διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει στον Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής του Πελάτη, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο Προμηθευτή, εφόσον ο Πελάτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από δύο τουλάχιστον Λογαριασμούς που εκδόθηκαν ενόσω η σύμβαση προμήθειας ήταν ακόμη ενεργή και ο παλαιός Προμηθευτής είχε υποβάλει εντολή απενεργοποίησης της παροχής.

β) από τον Πελάτη (ή τον νέο Προμηθευτή μετά από σχετική εξουσιοδότηση), εάν ο Πελάτης έχει διακανονίσει την οφειλή του με τον παλαιό Προμηθευτή, αυτός δηλαδή ο παλαιός προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει στον Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής του Πελάτη, σε περίπτωση αθέτησης του διακανονισμού από πλευράς του Πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο παλαιός Προμηθευτής είχε υποβάλει εντολή απενεργοποίησης της παροχής, καθώς και ότι επεσήμανε τον Πελάτη ως υπερήμερο λόγω αθέτησης του διακανονισμού, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα επισήμανσης στον αρμόδιο Διαχειριστή το αργότερο εντός δύο μηνών από την αθέτηση του διακανονισμού.

 Πότε μπορεί να ζητήσει απενεργοποίηση ο παλιός προμηθευτής

 Ο παλαιός Προμηθευτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής εντολής απενεργοποίησης της παροχής υπό τις εξής σωρευτικές προϋποθέσεις:

- μετά την παρέλευση δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επισήμανσης του πρώην Πελάτη ως υπερήμερου οφειλέτη λόγω αθέτησης διακανονισμού. Το δικαίωμα του παλαιού Προμηθευτή ασκείται εφόσον εντός των δέκα ημερών δεν έχει εξοφληθεί ολοσχερώς η ληξιπρόθεσμη οφειλή ή δεν συναφθεί νέος διακανονισμός.

- εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα μηνών, η οποία υπολογίζεται για την περίπτωση (α) ως αρχόμενη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αλλαγής Προμηθευτή, ενώ για την περίπτωση (β) από την ημερομηνία επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου λόγω αθέτησης διακανονισμού. Δηλαδή, στην περίπτωση της αθέτησης διακανονισμού, η εκκίνηση της δωδεκάμηνης περιόδου προβλέπεται ως δυναμική, με την έννοια ότι σε περίπτωση σύναψης νέου διακανονισμού μετά την αθέτηση του παλαιού, θα εκκινεί νέα δωδεκάμηνη περίοδος από την εκ νέου επισήμανση του Πελάτη ως υπερήμερου λόγω αθέτησης του νέου διακανονισμού.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που έχουν συντελεσθεί διαδοχικές αλλαγές Προμηθευτή, όλοι οι προηγούμενοι Προμηθευτές διατηρούν αυτοτελές δικαίωμα υποβολής εντολής απενεργοποίησης.

www.worldenergynews.gr

 

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης