Ενέργεια

EBIKEN: Ποιές αλλαγές ζητά στα κριτήρια διαχείρισης και χρέωσης της ζήτησης αιχμής

EBIKEN: Ποιές αλλαγές ζητά στα κριτήρια διαχείρισης και χρέωσης της ζήτησης αιχμής
Διαφορετικές μετρήσεις ζητά η ΕΒΙΚΕΝ για την ισχύ χρέωσης

Την υιοθέτηση ισχυρότερων κινήτρων για τους βιομηχανικούς καταναλωτές της Υψηλής και της Μέσης Τάσης για καλύτερη διαχείριση της ζήτησης τους κατά τις περιόδους αιχμής, μέσω της νέας Μεθοδολογίας Υπολογισμού́ Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) ζητεί η Ένωση των Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), εκφράζοντας ταυτόχρονα ικανοποίηση για την εξομοίωση της μεθοδολογίας για καταναλωτές ΥΤ και ΜΤ με κατανάλωση άνω των 13 GW ετησίως, κάτι το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα της Ένωσης.
Η πρόταση του Διαχειριστή́ να συνδεθεί η τελική́ χρέωση χρήσης συστήματος με την ισχύ́ του φορτίου κατά́ τη διάρκεια περιόδων μεγίστης ζήτησης σε καθημερινή́ βάση (διάρκειας 5 ωρών κατά́ τους χειμερινούς μήνες 17.00-22.00 και 4 ωρών κατά́ τους θερινούς μήνες 18.00-22.00), ως κίνητρο για ένα βιομηχανικό́ καταναλωτή́  για να μειώσει σημαντικά́ την κατανάλωσή του, αξιολογείται θετικά́ από την ΕΒΙΚΕΝ, όπως αναφέρει στην επιστολή που κατέθεσε στη διαβούλευση της ΡΑΕ για την νέα μεθοδολογία Υπολογισμού Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος.

Οι εξειδικεύσεις

Ταυτόχρονα όμως θεωρεί ότι το κίνητρο που προσφέρεται, το οποίο αφορά σε μείωση της χρέωσης ως τα 2-3 ευρώ/Μwh, δεν είναι επαρκές, συγκρινόμενο με τις υπηρεσίες ευελιξίας που απαιτούνται σε καθημερινή́ βάση.
Στο πλαίσιο αυτό ζητεί την ενίσχυση του κίνητρου σε συνδυασμό́ με τις τιμές στην αγορά́ ή με τις αμοιβές που θα μπορούσαν να προκύψουν εάν οι ίδιες υπηρεσίες ευέλικτου φορτίου προσφέρονταν στην Αγορά́ Εξισορρόπησης.
Ας σημειωθεί ότι με τη νέα μεθοδολογία οι προβλεπόμενες εκπτώσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το προφίλ κάθε καταναλωτή́ αφορούν σε βιομηχανίες με ετήσιες καταναλώσεις υψηλότερες των 13 GWh.

Μεγαλύτερα είτε περισσότερα τα διαστήματα μετρήσεων

Στο κείμενό της η ΕΒΙΚΕΝ εκφράζει τη διαφωνία της για ορισμένα θέματα όπως η χρήση της μέγιστης κατανάλωσης δεκαπεντάλεπτου ως βάση τόσο για τον υπολογισμό́ της εκτιμώμενης ισχύος χρέωσης και κατ’ επέκταση της ΧΧΣ, όσο και για τον υπολογισμό́ της μέγιστης ετήσιας ισχύος και κατ’ επέκταση του Συντελεστή́ Χρησιμοποίησης.
Προτείνει να χρησιμοποιείται ως βάση η μέγιστη ωριαία ισχύς, δεδομένου ότι η κατανάλωση τετάρτου καταλήγει σίγουρα σε σημαντικά́ υψηλότερη ωριαία ισχύ́.
“Το γεγονός ότι είναι διαθέσιμες μετρήσεις ενέργειας 15λεπτου για τους καταναλωτές στη ΜΤ και στην ΥΤ δεν είναι επαρκής αιτιολογία για να χρησιμοποιηθούν.
Αντίθετα στην Αγορά́ Επόμενης Ημέρας οι δηλώσεις φορτίου γίνονται σε επίπεδο ώρας όχι 15λεπτου” αναφέρει χαρακτηριστικά.
Επίσης υποστηρίζει ότι σύμφωνα με την πρόταση που τέθηκε στη διαβούλευση, η Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης προσδιορίζεται ως ο μέσος όρος των 20 μέγιστων 15λεπτων καταναλώσεων σε σύνολο περίπου 320- 340 15λεπτων καταναλώσεων, χωρίς να αποκλείεται να αφορούν τα 20 μέγιστα 15λεπτα κατανάλωσης της ίδιας ημέρας (20/4=5ώρες της ίδιας ημέρας). Αντ’ αυτού προτείνει είτε οι 20 μέγιστες καταναλώσεις να αναφέρονται σε διαφορετική́ ημέρα , είτε να αυξηθεί ο αριθμός σε 60 μέγιστες καταναλώσεις, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικός ο μέσος όρος.

Εκπτώσεις και Ζώνες Αιχμής

Σχετικά με τις τιμές ζώνης επισημαίνει ότι διαφοροποίηση δεν καταγράφεται στις τιμές της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, ούτε στις τιμές που προσφέρονται από́ τους προμηθευτές οι οποίες σήμερα ταυτίζονται με τη μεσοσταθμική τιμή́ της αγοράς και ουδόλως διαφοροποιούνται ανάλογα με το προφίλ των καταναλωτών.
“ Δεν προσφέρονται πλέον τιμολόγια στη λιανική́ με διαφοροποιημένες τιμές ανά́ ζώνη (αιχμής, ενδιάμεσου ελάχιστου)” υπογραμμίζει η ΕΒΙΚΕΝ.
Τέλος η Ένωση προτείνει ενιαία έναρξη ζώνης στις 18.00 τους χειμερινούς και τους θερινούς μήνες, θεωρώντας αδόκιμη την έναρξη της ζώνης στους χειμερινούς μήνες στις 17.00. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι θα υπάρξει πρόβλημα για τις επιχειρήσεις της Μέσης Τάσης, καθώς στην τελευταία διαβούλευση για τη Χρέωση Χρήσης Δικτύου, ως ζώνη αιχμής για τους χειμερινούς μήνες προτεινόταν 11.00-14.00.
“Προς τούτο προτείνουμε για όσους καταναλωτές επιτύχουν η μηνιαία κατανάλωση ενέργειας τους στις περιόδους μέγιστης ζήτησης του συστήματος ως προς τη συνολική́ μηνιαία τους κατανάλωση να είναι μικρότερη από́ 5%, ήτοι να αποφεύγουν συστηματικά́ τις ζώνες αιχμής, να έχουν επιπλέον εκπτώσεις επί των χρεώσεων όπως η χρέωση για μηχανισμό́ επάρκειας ισχύος είτε ακόμη η χρέωση των uplifts”, καταλήγει το κείμενο της ΕΒΙΚΕΝ.www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης