Ενέργεια

ΡΑΕ: Δεν υπάρχουν ανορθόδοξες διευθετήσεις στην Αγορά Εξισορρόπησης - Επανέλεγχος μετά την 1η Νοεμβρίου

ΡΑΕ: Δεν υπάρχουν ανορθόδοξες διευθετήσεις στην Αγορά Εξισορρόπησης - Επανέλεγχος μετά την 1η Νοεμβρίου
Οι χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης πρέπει να είναι μηδενικές

Επανέλεγχο της λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης και υποβολή νέας εισήγησης από τον ΑΔΜΗΕ ως προς την αναγκαιότητα επιβολής χρηματικών ποινών στους συμμετέχοντες για συστηματική πρόκληση μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, ζητεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με σχετική απόφαση της.
Με απλά λόγια η ΡΑΕ υιοθετώντας και τη σχετική εισήγηση του ΑΔΜΗΕ αλλά και μετά από διαβούλευση με τους συμμετέχοντες στην Αγορά Εξισορρόπησης, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει ζήτημα χειρισμών εκ μέρους των συμμετεχόντων οι οποίοι θα έπρεπε να οδηγήσουν στην επιβολή χρηματικών ποινών.
Ως εκ τούτου καταλήγει ότι οι χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης πρέπει να είναι μηδενικές, αλλά παράλληλα ζητεί από τον ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει σε επαναξιολόγηση της Αγοράς Εξισορρόπησης μετά την ολοκλήρωση ενός έτους λειτουργίας της δηλαδή την 1η Νοεμβρίου.

Επικαιροποιημένη εισήγηση μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου

Έτσι ο ΑΔΜΗΕ καλείται έως τις 15 Δεκεμβρίου να υποβάλει στη ΡΑΕ επικαιροποιημένη εισήγηση αναφορικά με τις αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περί συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς.
Αναλυτικά η ΡΑΕ στη σχετική απόφαση όσον αφορά το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:
«Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης συμπληρώνεται από μεθοδολογίες, παραμέτρους και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται σε αυτόν, και αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), μετά από εισήγηση ΑΔΜΗΕ.
Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο:
Σε περίπτωση συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, ο ΑΔΜΗΕ επιβάλλει στον αντίστοιχο Συμμετέχοντα για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπεί χρέωση, η οποία ισούται με NCNAMSe,m.
Κατά τον υπολογισμό της ποσότητας παραβίασης, VQ e,r,d, δύναται να εφαρμόζονται όρια ανοχής, TOLr,e, τα οποία μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το λόγο παραβίασης και τον τύπο Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.
Οι αριθμητικές τιμές των μοναδιαίων χρεώσεων UNCNAMSr, του συντελεστή προσαύξησης χρέωσης ANAMS και των ορίων ανοχής, TOLr,e, καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του ΑΔΜΗΕ.

Οι δύο παράμετροι

Η έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης έλαβε χώρα την 1η Νοεμβρίου 2020 και με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς και καθορίστηκαν οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης (ΧΜΣ) περί συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς.
Επίσης ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε εισήγηση προς τη ΡΑΕ αναφορικά με τη διατήρηση των παραμέτρων υπολογισμού της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περί συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ήτοι οι αριθμητικές τιμές αυτών να παραμείνουν μηδενικές δεδομένου ότι:

  • Ο καθορισμός των Περιόδων Κατανομής κατά τις οποίες, λόγω μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, η διαφορά μεταξύ της ενέργειας που εγχέουν/απορροφούν οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και του αντίστοιχου Προγράμματος Αγοράς καθορίζεται ως απόκλιση.
  • Βάσει των αποτελεσμάτων της μεθοδολογίας μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, τα οποία κοινοποιούνται στην Αρχή σε εβδομαδιαία βάση, στις περιπτώσεις μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς το μέτρο του καθορισμού της σχετικής ενέργειας ως απόκλιση κρίνεται επαρκές.

Με βάση αυτό το δεδομένο η ΡΑΕ κρίνει εύλογη τη διατήρηση των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων αυτών, ως έχουν, ήτοι ίσες με το μηδέν, λαμβάνοντας υπόψη τα εβδομαδιαία στοιχεία που κοινοποιεί ο ΑΔΜΗΕ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι περιπτώσεις όπου οι συμμετέχοντες έχουν μη εφικτό Πρόγραμμα Αγοράς έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό από την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης έως σήμερα.
Επίσης δεν υποβλήθηκαν ειδικότερα σχόλια από τους συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση για τις αριθμητικές τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό της ΧΜΣ περί συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς.
Τέλος η ΡΑΕ σημειώνει ότι θα επαναξιολογήσει τις παραμέτρους της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περί συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς με την ολοκλήρωση δώδεκα (12) μηνών λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης ώστε να υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
Για το σκοπό αυτό καλεί τον ΑΔΜΗΕ να υποβάλει στην Αρχή έως τις 15.12.2021 σχετική εισήγηση συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη επεξεργασίας των δεδομένων που θα έχουν προκύψει από ένα πλήρες έτος λειτουργίας της Αγοράς.

www.worldenergynews.grΡoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>