Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΡΑΕ: Οι βασικές αρχές της μεθοδολογίας για την διάκριση της ενέργειας ανακατανομής και της εξισορρόπησης

ΡΑΕ: Οι βασικές αρχές της μεθοδολογίας για την διάκριση της ενέργειας ανακατανομής και της εξισορρόπησης
Η δοκιμαστική είναι πολύ πιθανό να επεκταθεί χρονικά καθώς στη σχετική απόφαση της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τηρεί τη συγκεκριμένη επιφύλαξη

Για χρονικά διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα από την 1η Δεκεμβρίου ξεκίνησε η δοκιμαστική περίοδος εφαρμογής (dry run) της νέας μεθοδολογίας λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, για τη διάκριση της ενέργειας ανακατανομής (redispatching) και της ενέργειας εξισορρόπησης, καθώς και των νέων κανόνων εκκαθάρισης της αγοράς.
Η δοκιμαστική είναι πολύ πιθανό να επεκταθεί χρονικά καθώς στη σχετική απόφαση της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τηρεί τη συγκεκριμένη επιφύλαξη δηλώνοντας ότι η παράταση της δοκιμαστικής περιόδου μπορεί να γίνει με απλή ανακοίνωση της Αρχής που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.
Σημειώνεται ότι η νέα μεθοδολογία αποτέλεσε αντικείμενο μακράς διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκομένων στην αγορά και του ΑΔΜΗΕ που είναι ο διαχειριστής της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Οι βασικές αρχές της μεθοδολογίας
για τη διάκριση της ενέργειας ανακατανομής και της ενέργειας εξισορρόπησης περιλαμβάνονται σε απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και είναι οι εξής:

 1. Εφαρμόζεται μεθοδολογία για τη διάκριση των προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης που ενεργοποιούνται για τους σκοπούς εξισορρόπησης, από τις προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης που ενεργοποιούνται για σκοπούς «περιορισμούς του Συστήματος», περιλαμβανομένης της ανακατανομής.
 2. Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας, για κάθε Ημέρα Κατανομής πραγματοποιείται εκ των υστέρων επίλυση της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ), λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τις ανάγκες του Συστήματος (ΕΣΜΗΕ) σε εφεδρείες και τους γενικούς περιορισμούς (generic constraints) βάσει των οποίων εκτελέστηκαν οι δημοσιευμένες δεσμευτικές ΔΕΠ για την σχετική Ημέρα Κατανομής. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα της ΔΕΠ συγκρίνονται ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων με τις Προσαρμοσμένες Εντολές Κατανομής προκειμένου να προσδιοριστεί η ενέργεια ανακατανομής.
 3. Για τις ανάγκες της μεθοδολογίας ορίζεται ως «Ενοποιημένη ΔΕΠ» η σύνθεση των δημοσιευμένων δεσμευτικών ΔΕΠ. Συγκεκριμένα, η Ενοποιημένη ΔΕΠ περιλαμβάνει ως δεδομένα εισόδου και ως αποτελέσματα για κάθε Περίοδο Κατανομής τα σχετικά δεδομένα από την δημοσιευμένη δεσμευτική ΔΕΠ που ισχύει για κάθε Περίοδο Κατανομής. Για παράδειγμα στην περίπτωση που δεν έχει εκτελεστεί κατ’ απαίτηση ΔΕΠ, η Ενοποιημένη ΔΕΠ περιλαμβάνει ως δεδομένα εισόδου και αποτελέσματα για το πρώτο 12ωρο της Ημέρας Κατανομής τα αντίστοιχα δεδομένα από την ΔΕΠ2 και για το δεύτερο 12ωρο της Ημέρας Κατανομής τα αντίστοιχα δεδομένα από την ΔΕΠ3.
 4. Η ΔΕΠ Ανακατανομής (Redispatch ISP) εκτελείται για κάθε Ημέρα Κατανομής μετά το πέρας της ημέρας προκειμένου να γίνει η αρχική εκτίμηση για τις ποσότητες ανακατανομής ώστε να είναι διαθέσιμες για να χρησιμοποιηθούν για την Αρχική Εκκαθάριση που προβλέπεται στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.
Οι λοιπές αρχές  

5 Για την εκτέλεση της ΔΕΠ Ανακατανομής λαμβάνονται υπόψη τα εξής δεδομένα:
 • Το Πρόγραμμα Αγοράς των Οντοτήτων, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα (αποτέλεσμα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς).
 • Οι αρχικές συνθήκες για κάθε Οντότητα σύμφωνα με τα δεδομένα εισόδου της ΔΕΠ.
 • Οι ανάγκες του ΕΣΜΗΕ σε Ισχύ Εξισορρόπησης, όπως προκύπτουν σύμφωνα με τα δεδομένα εισόδου της ενοποιημένης ΔΕΠ.
 • Οι Γενικοί Περιορισμοί, όπως προκύπτουν σύμφωνα με τα δεδομένα εισόδου της ενοποιημένης ΔΕΠ.
 • Οι Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης ΔΕΠ.
 • Οι Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ.

6..Για την εκτέλεση της ΔΕΠ Ανακατανομής δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
 • Αποκλίσεις βάσει της πρόβλεψης Φορτίου
 • Αποκλίσεις βάσει της πρόβλεψης Μονάδων ΑΠΕ
 • Αποκλίσεις βάσει της πρόβλεψης Απωλειών ΕΣΜΗΕ
 • Αποκλίσεις λόγω επικαιροποιημένων προγραμμάτων των Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής σε Δοκιμαστική Λειτουργία ή σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής
 • Αποκλίσεις λόγω επικαιροποιημένων υποχρεωτικών προγραμμάτων παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας
 • Αποκλίσεις στα προγράμματα εισαγωγών/εξαγωγών στις διασυνδέσεις
 • Οι βελτιωμένες Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Διαδικασίας χΕΑΣ (RTBM) και της Διαδικασία αΕΑΣ (ΑGC)

Η ενέργεια εκτός εξισορρόπησης εκκαθαρίζεται ως εξής:

 1. Η ενέργεια για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης αμείβεται βάσει τιμής προσφοράς (pay-as- bid) ώστε η αντιμετώπιση των ποσοτήτων ανακατανομής σε ό,τι αφορά την εκκαθάρισή τους να είναι ομοιόμορφη, σε σχέση με την ενεργοποιημένη ενέργεια για λόγους εκτός εξισορρόπησης ανεξάρτητα από το εάν η ανακατανομή προκύπτει λόγω των αποτελεσμάτων της ΔΕΠ ή των αποτελεσμάτων της διαδικασίας χΕΑΣ.
 2. Για την περίπτωση όπου για μια Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και για μια περίοδο εκκαθάρισης αποκλίσεων ένα μέρος της συνολικής ενεργοποιημένης ενέργειας χαρακτηριστεί ως Ενέργεια για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης και ένα άλλο μέρος ως Ενέργεια Εξισορρόπησης, ο προσδιορισμός της τιμής Ενέργειας Εξισορρόπησης χΕΑΣ πραγματοποιείται σύμφωνα με την Επιλογή 1, ήτοι η Ενέργεια για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης προηγείται της Ενέργειας Εξισορρόπησης.


Ο ΑΔΜΗΕ καλείται:

 1. Κατά τη δοκιμαστική περίοδο (dry - run) εφαρμογής των Βασικών Αρχών, να υπολογίζει διακριτά τις ενεργοποιημένες ποσότητες της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης και της ενέργειας εξισορρόπησης προς ενημέρωση των συμμετεχόντων, χωρίς οικονομικό αποτέλεσμα για τους συμμετέχοντες.
 2. Να υποβάλει τεκμηριωμένη έκθεση για τα αποτελέσματα της ως άνω δοκιμαστικής περιόδου, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτική παράθεση των επιπτώσεων στη λειτουργία της αγοράς υπό ανταγωνιστικούς όρους, καθώς και συμπεράσματα επί της αποδοτικής παροχής της υπηρεσίας ανακατανομής εκ της εφαρμογής των Βασικών Αρχών, όπως παρατίθενται υπό Α και Β ανωτέρω.
 3. Να προβεί σε συγκριτική εκτίμηση και αξιολόγηση του αποτελέσματος της εκκαθάρισης της ενέργειας ανακατανομής βάσει της Τιμής Προσφοράς (“pay as bid”), λαμβάνοντας υπόψη και τις εναλλακτικές παραδοχές αποζημίωσης βάσει του μεταβλητού κόστους των μονάδων και της Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρα, παραθέτοντας και στοιχεία για το οικονομικό αποτέλεσμα της Αγοράς Εξισορρόπησης με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, όπου οι ποσότητες ενέργειας εξισορρόπησης, συμπεριλαμβανομένων και των ποσοτήτων ανακατανομής εκκαθαρίζονται με οριακή τιμή (pay-as-clear).
 4. Να υποβάλει στην ΡΑΕ τελική εισήγηση περί της σχετικής μεθοδολογίας για την εφαρμογή των κανόνων διάκρισης της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης (ανακατανομής) από την ενέργεια εξισορρόπησης αλλά και την εκκαθάρισή της, καθώς και για τις απαραίτητες τροποποιήσεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και των αντίστοιχων αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης