Ενέργεια

Αλλαγές και όρους ζητούν 4 ενδιαφερόμενοι για την χρήση του FSRU της Αλεξανδρούπολης

Αλλαγές και όρους ζητούν 4 ενδιαφερόμενοι για την χρήση του FSRU της Αλεξανδρούπολης
Oι παρατηρήσεις των ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, Edison και OMV Petrov στην διαβούλευση της ΡΑΕ
Ενδιαφέρον για χρήση του FSRU της Αλεξανδρούπολης, εκδηλώνουν η ΔΕΗ, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η ιταλική Edison, η βουλγαρική BEH αλλά και η OMV Petrom, ρουμανική θυγατρική του αυστριακού ενεργειακού ομίλου OMV. Συμμετέχοντας σε διαβούλευση που διενήργησε η ΡΑΕ σχετικά με το πρότυπο Σύμβαση Χρήσης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, οι πέντε εταιρίες θίγουν μια σειρά από ζητήματα που κατά την άποψη τους θα καθιστούσαν πιο αποδοτική τη λειτουργία του FSRU.
Έτσι μεταξύ άλλων ζητούν σαφές και απλούστερο φορολογικό καθεστώς, απαλλαγή των χρηστών από την ανάληψη ευθύνης για ζημίες, σαφή προσδιορισμό των καταστάσεων ανωτέρας βίας και υιοθέτηση του κριτηρίου της πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Οι τοποθετήσεις των πέντε εταιριών γίνονται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ, επί της πρότασης του Διαχειριστή του συστήματος όσον αφορά την πρότυπη σύμβαση.
Διαχειριστής του FSRU είναι η εταιρία Gastrade μέτοχοι της οποίας είναι ο όμιλος Κοπελούζου, η Gaslog του εφοπλιστή Πήτερ Λιβανού, η βουλγαρική ΒΕΗ, η ΔΕΠΑ και ο ΔΕΣΦΑ με μερίδιο 20% ο καθένας.

ΔΕΗ: Ζητά 3 αλλαγές


Η ΔΕΗ στα σχόλια της επί της σύμβασης επικεντρώνεται σε τρία σημεία και συγκεκριμένα:
Πρώτον: Τις περιβαλλοντικές ευθύνες για τις οποίες τονίζει ότι κατά κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να αποδίδονται στον χρήστη, δεδομένου ότι αυτός δεν έχει κανέναν έλεγχο στην εκφόρτωση του LNG και τις περαιτέρω διαδικασίες επεξεργασίας του. Γι αυτό το λόγο προτείνει ή όποια περιβαλλοντική ζημιά να αποδίδεται είτε στο πλοίο μεταφοράς, είτε στον Διαχειριστή του πλωτού τερματικού σταθμού
Δεύτερον: Τους περιορισμούς όσον αφορά στην ευθύνη του Διαχειριστή. Η ΔΕΗ ζητά μια πιο εξισορροπημένη φόρμουλα, που να προβλέπει παρόμοια μεταχείριση όλων των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά στη μέγιστη σωρευτική ευθύνη ως αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας ή εσκεμμένου παραπτώματος.
Τρίτον: Εγγυήσεις των χρηστών του τερματικού. Όπως σημειώνει η ΔΕΗ υπό τις συνθήκες αγοράς που επικρατούν σήμερα είναι πρακτικά αδύνατον για τον χρήση του τερματικού να αντικαταστήσει την τραπεζική εγγύηση στο πολύ στενό χρονικό διάστημα των 10 εργάσιμων ημερών, όπως προβλέπει το υπό διαβούλευση σχέδιο. Αντ’ αυτού προτείνεται χρονικό περιθώριο 20 ημερών.

ΔΕΠΑ: Άρση του διοικητικού τέλους

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας
στις παρατηρήσεις της κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της αποζημίωσης των υπηρεσιών, προτείνοντας ο Διαχειριστής να εγκρίνει οποιαδήποτε αναθεώρηση της Ταρίφας Αναφοράς. Επίσης ζητεί την άρση του διοικητικού τέλους τόσο από τον Κώδικα Πρόσβασης του Τερματικού όσο και από τη Συμφωνία Χρήσης του, προκειμένου να παρασχεθεί κίνητρο στους χρήστες να συμμετέχουν σε δευτερογενείς συναλλαγές.

Edison και OMV Petrom

Στην ίδια διαβούλευση η ιταλική εταιρία Edison προτείνει στη ΡΑΕ και τη Gastrade να συμπεριλάβουν την πιστοληπτική αξιολόγηση -διαβάθμιση (credit rating) ως εναλλακτική της Εγγύησης Δυναμικότητας (Capacity Guarantee), σε ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο όσον αφορά στις εγγυήσεις. Ακόμη επισημαίνει ότι η τρέχουσα εκδοχή του Συμφωνίας Χρήσης Τερματικού περιλαμβάνει μόνον μία μικρή αναφορά στην «Αποδεκτή Πιστοληπτική Διαβάθμιση», χωρίς, μεταξύ άλλων, να προσδιορίζει λεπτομερώς τις παραμέτρους μίας αποδεκτής πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Ανάμεσα στους συμμετέχοντες στη διαβούλευση ήταν και η OMV Petrom, η ρουμανική θυγατρική του αυστριακού ενεργειακού ομίλου OMV. Η εταιρία στο εξασέλιδο κείμενο που απέστειλε στη ΡΑΕ κάνει εκτεταμένη αναφορά στα φορολογικά ζητήματα. Υπογραμμίζει δε ως γενική παρατήρηση ότι ανέμενε μία διαφορετική προσέγγιση που θα απλοποιούσε το έργο του back office, θεωρώντας ότι ο Διαχειριστής θα λειτουργούσε περισσότερο ως “κεντρικός αντισυμβαλλόμενος”.ταξύ άλλων προτείνει τη διαγραφή του άρθρου της συμφωνίας, έτσι όπως αυτό διατυπώνεται, για τις καταστάσεις Ανωτέρας Βίας, θεωρώντας ότι είναι πολύ γενικό και ασαφές.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης