Ενέργεια

Κομισιόν: Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στην ενέργεια και το κλίμα το 2022

Κομισιόν: Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στην ενέργεια και το κλίμα το 2022

Τι προβλέπουν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές

 

Τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια 2022 ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν το πλαίσιο για τις δημόσιες αρχές για να υποστηρίξουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας αποτελεσματικά και με ελάχιστες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, οι νέες Οδηγίες προβλέπουν:

  • Διεύρυνση των κατηγοριών επενδύσεων και τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τα κράτη μέλη για να καλύψουν νέους τομείς (π.χ. υποδομές καθαρής κινητικότητας, αποδοτικότητα πόρων, βιοποικιλότητα) και όλες τις τεχνολογίες που μπορούν να στηρίξουν την Πράσινη Συμφωνία (π.χ. ανανεώσιμες πηγές υδρογόνου, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και ανταπόκριση στη ζήτηση, απαλλαγή από τις ανθρακούχες διαδικασίες παραγωγής ). Οι αναθεωρημένοι κανόνες επιτρέπουν γενικά τα ποσά ενίσχυσης να καλύπτουν έως και το 100% του χρηματοδοτικού κενού, όπου οι χορηγήσεις ενισχύσεων βασίζονται σε ανταγωνιστικές προσφορές, και εισάγουν νέα μέσα ενίσχυσης, όπως συμβόλαια διαφοράς.
  • Αύξηση της ευελιξίας και εξορθολογισμός των υφιστάμενων κανόνων, εισάγοντας μια απλουστευμένη αξιολόγηση των οριζόντιων μέτρων στο πλαίσιο ενός μόνο section των κατευθυντήριων γραμμών (για παράδειγμα, το section βοήθειας για τη μείωση και την εξάλειψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένου της υποστήριξης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα) και την κατάργηση της απαίτησης για μεμονωμένες κοινοποιήσεις μεγάλων πράσινων έργων στο πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης που είχαν εγκριθεί προηγουμένως από την Επιτροπή.
  • - Εισαγωγή διασφαλίσεων, όπως απαίτηση δημόσιας διαβούλευσης πάνω από ορισμένα κατώτατα όρια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ενίσχυση κατευθύνεται αποτελεσματικά όπου είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος, με στόχο την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και δεν στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό ή την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς.
  • Διασφάλιση της συνοχής με τη σχετική νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, μεταξύ άλλων με τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για ορυκτά καύσιμα.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης