Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΕΣΑΗ: Κατά των χρεώσεων μη συμμόρφωσης που προτείνει ο ΑΔΜΗΕ

ΕΣΑΗ: Κατά των χρεώσεων μη συμμόρφωσης που προτείνει ο ΑΔΜΗΕ
Τι βγάζει η διαβούλευση της ΡΑΕ σε σχετική μελέτη του ΑΔΜΗΕ

Κατά της υιοθέτησης Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης στις εντολές του Διαχειριστή (ΑΔΜΗΕ) της Αγοράς Εξισορρόπησης τάσσεται ο Σύνδεσμος των Ανεξάρτητων Εταιριών Ενέργειας (ΕΣΑΗ), στο πλαίσιο διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ πάνω σε σχετική μελέτη του ΑΔΜΗΕ.

Όπως επισημαίνει ο ΕΣΑΗ οι μηχανισμοί των αγορών παρέχουν ήδη κατάλληλα κίνητρα και αντικίνητρα ώστε οι μονάδες παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης να λειτουργούν ορθά και αποτελεσματικά. Υποστηρίζει επίσης ότι η επιβολή επιπρόσθετων διοικητικών μέτρων, μέσω Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης, αιτιολογείται μόνο όταν αποδεικνύεται σαφώς ορισμένο όφελος στη λειτουργία του Συστήματος και στον τελικό καταναλωτή. Όφελος που όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος δε φαίνεται να στοιχειοθετείται από τις αναλύσεις του ΑΔΜΗΕ.

Ο ΕΣΑΗ επισημαίνει ότι η γενικότερη φιλοσοφία των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης (ΧΜΣ) θα πρέπει να στοχεύει στην πρόληψη στρατηγικών συμπεριφορών και την δημιουργία κινήτρων στους συμμετέχοντες για την ορθολογική συμμετοχή τους στις αγορές του Μοντέλου Στόχος.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να πραγματοποιείται συνολική θεώρηση των Κανόνων ώστε να εντοπίζονται και να λαμβάνονται υπόψη τα όποια κίνητρα και αντικίνητρα δημιουργούν οι ίδιες οι εκκαθαρίσεις για τους συμμετέχοντες και να αξιολογείται αν αυτά είναι επαρκή και ποιες επιπλέον συμπεριφορές είναι αυτές που η επιβολή επιπρόσθετων ΧΜΣ σκοπεύει να αποτρέψει.

Δεν υπάρχει οικονομικό όφελος


Όσον αφορά τη μη έγκαιρη ένταξη των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σύμφωνα με τις σχετικές αναλύσεις του ΑΔΜΗΕ, δεν έχει εντοπιστεί συγκεκριμένο οικονομικό όφελος για τους συμμετέχοντες από τη μη έγκαιρη ένταξή τους γεγονός που αναδεικνύει τον ορθό σχεδιασμό και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, αλλά ταυτόχρονα και την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων αντικινήτρων για όσους δημιουργούν αποκλίσεις.

Επομένως, ίσως θα πρέπει να επανεξεταστεί η χρησιμότητα της συγκεκριμένης ΧΜΣ καθώς συνδέεται με παραμέτρους τεχνικής φύσης που δημιουργούν ζητήματα στην εφαρμογή της.

Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο 2021, η σχετική Μεθοδολογία έγινε αυστηρότερη για τις φάσεις εκκίνησης με την αντικατάσταση του INST=MQ που ίσχυε έως τότε από το INST_EXPOST=DS_ISP. Έτσι δημιουργήθηκε ένα ακόμη αντικίνητρο για τις αποκλίσεις των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (BSPs) αφού, με την εκκαθάριση τους, οι μονάδες που αποτυγχάνουν να ακολουθήσουν τις εντολές ένταξης του Διαχειριστή χρεώνονται το διαφορικό (INST-MQ) επί την τιμή αποκλίσεων. Με το δεδομένο της πρόσφατης αλλαγής επί το αυστηρότερο, η επιβολή επιπρόσθετων Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης για την μη έγκαιρη ένταξη των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, θεωρούμε πως επιφέρει ένα πρόσθετο οικονομικό βάρος στις εν λόγω Οντότητες δίχως να συντείνει στη βέλτιστη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Εξάλλου, η πλειονότητα των συμβάντων μη-έγκαιρης ένταξης οφείλονται σε τεχνικά ζητήματα που ενδέχεται να ανακύψουν και δεν σχετίζονται με μη-διαθεσιμότητα ή στρατηγικές αποκλίσεις των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης από τις εντολές του Διαχειριστή.

Ψηλά ο συντελεστής kPN

Ως εκ τούτου, ο ΕΣΑΗ θεωρεί πως στο υπό διαβούλευση κείμενο ο συντελεστής kNP έχει τεθεί σε πολύ υψηλή τιμή ποινολογώντας ιδιαίτερα αυστηρά περιπτώσεις μη-έγκαιρης ένταξης, χωρίς να έχει προβλεφθεί καμία δικλείδα για τεχνικά ζητήματα ή απαλλαγή από τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παρόλα αυτά η εν λόγω Μεθοδολογία εισάγει την ανάγκη καθορισμού ενός Ορίου Ανοχής για την θεώρηση επίτευξης του τεχνικού ελαχίστου της μονάδας, το οποίο ο Σύνδεσμός βρίσκει ιδιαιτέρως σημαντικό και επιθυμεί τη θέσπισή του και στην αποζημίωση αυτών για την παροχή εφεδρειών.

Οι γεννήτριες των σταθμών παραγωγής ρυθμίζουν τις στροφές τους σύμφωνα με την συχνότητα του δικτύου του ΑΔΜΗΕ. Συνεπώς, όταν υπάρχουν μεταβολές της συχνότητας στο δίκτυο, η γεννήτρια αυξομειώνει αντίστοιχα τις στροφές της και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μικρές αυξομειώσεις του φορτίου γύρω από το εκάστοτε set-point.

Επομένως η ισχύς του τεχνικού ελαχίστου μίας μονάδας δεν καθορίζεται μονοσήμαντα αλλά συναρτάται από τη συχνότητα του ΕΣΜΗΕ και κατ’ επέκταση για την επίτευξη της απόλυτης τιμής του τεχνικού ελαχίστου για το συγχρονισμό της θα πρέπει να λαμβάνεται παράλληλα υπόψη και το όριο ανοχής που ορίζεται στην παρούσα μεθοδολογία.

Τι θα έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη

Τέλος, ο Σύνδεσμος θεωρεί αυτονόητο ότι αν μια μονάδα δεχτεί εντολή κατανομής για 30’ μόνο και μετά αποσυγχρονίσει θα εξαιρεθεί από την εν λόγω Χρέωση Μη Συμμόρφωσης.

Σχετικά με τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για Δοκιμαστικές Εντολές χειροκίνητης ΕΑΣ, λόγω της φύσης των εν λόγω υπηρεσιών, οι συγκεκριμένες αριθμητικές τιμές θα έπρεπε να λαμβάνουν υπόψη ένα επίπεδο tolerance όπως προβλέπεται και στη διαδικασία εκκαθάρισης της αγοράς αλλά και σε άλλες Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης.

Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως οι Οντότητες Εξισορρόπησης (BSPs), προσφέρουν αυτόματα FCR (πρωτεύουσα ρύθμιση) γεγονός που ενδέχεται να δυσχεράνει τους χρόνους απόκρισης σε εντολές κατανομής. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να επιλυθεί εφόσον ο Διαχειριστής στέλνει Δοκιμαστικές Εντολές και ταυτοχρόνως ζητά να τεθεί προσωρινά εκτός η πρωτεύουσα ρύθμιση.

Το υπό διαβούλευση κείμενο προτείνει την αύξηση των παραμέτρων για τον υπολογισμό των Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για σημαντικές αποκλίσεις από τις Εντολές Κατανομής. Στις συγκεκριμένες περιόδους, οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης είναι ήδη υπόχρεες στην εκκαθάριση αποκλίσεων και –όπως αναφέρεται και στην εισήγηση της ΑΔΜΗΕ– ζημιώνονται από αυτή.

Ο ΕΣΑΗ θεωρεί ότι την εκκαθάριση αποκλίσεων επαρκές αντικίνητρο για τη συμμόρφωση με τις εντολές κατανομής και συνεπώς η περεταίρω αύξηση των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων υπολογισμού της ήδη επιπρόσθετης Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης ΧΜΣ καταγράφεται  ιδιαίτερα τιμωρητική.

www.worldenergynews.gr

 

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης