ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη νέα σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη νέα σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο
Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι σύνδεσης ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ - σιδηροδρομικού δικτύου
Σχετικά Άρθρα

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη νέα σύνδεση της βιομηχανικής μονάδας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» με το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, αυτή αφορά αναλυτικά στα εξής:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 147128/11.8.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου:
«Λειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής μεταξύ του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) – Σ.Σ Τιθορέας και Σ.Σ Οινόης - Σ.Σ. Χαλκίδας νομών Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), ως εξής:

Ι) Στην παράγραφο α2) της ενότητας «(α) Περιγραφή έργου» προστίθεται νέα περίπτωση με α.α. 8, ως εξής:
« 8. Η χρήση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής για την εξυπηρέτηση των βιομηχανικών μονάδων/εγκαταστάσεων της περιοχής. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

1ον) Η σύνδεση των εγκαταστάσεων της βιομηχανικής μονάδας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε» στα Οινόφυτα Βοιωτίας (με την εσωτερική διάταξη των σιδηροδρομικών υποδομών) με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο, σύμφωνα με το σχεδιασμό που περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 6 της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την όδευση που απεικονίζεται στο σχέδιο ΜΠΕ-1 «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ» σε κλ. 1:1000 της «ΜΠΕΧΑΛΚΟΡ», που υποβλήθηκε με το υπ ́αριθ. 9175304/29.11.2021 (α.π. ΔΙΠΑ/117254/7382/8.12.2021) έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του ΟΣΕ Α.Ε., για τη τροποποίηση της παρούσας και με τους όρους - περιορισμούς που τίθενται με αυτή, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης του κεφ. 10 της «ΜΠΕΧΑΛΚΟΡ».

2ον) Η σύνδεση των εγκαταστάσεων της βιομηχανικής μονάδας «ΕΛΒΑΛ Α.Ε» στα Οινόφυτα Βοιωτίας με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο, σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΜΠΕ που συνοδεύει την υπ’ αριθ. 100215/10-01-2008 ΑΕΠΟ, με δεκαετή διάρκεια, όπως παρατάθηκε έως 12-01-2028 με την υπ’ αριθ. 821/12-01-2018 [ΑΔΑ: Ψ3ΦΕ4653Π8-Ε1Α] Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας. »

IΙΙ) Στην ενότητα (δ) προστίθεται νέοι περιβαλλοντικοί όροι 35 και 36 ως εξής:
« 35. Η κατασκευή του νέου κλάδου σύνδεσης μήκους 240m. (Γραμμή Σύνδεσης) που θα εκκινεί από την υφιστάμενη γραμμή (περί τη Χ.Θ. 70+780) και θα συνδέεται με τις σιδηροδρομικές εγκατάστασεις/υποδομές της βιομηχανίας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στα Οινόφυτα, διέπεται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:
(i) Να τηρείται η δέσμη των μέτρων αντιμετώπισης επιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο κεφ. 10 της «ΜΠΕ_ΧΑΛΚΟΡ» που υποβληθηκε με το υπ ́αριθ. 9175304/29.11.2021 (α.π. ΔΙΠΑ/117254/7382/8.12.2021) έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του ΟΣΕ Α.Ε.
(ii) Στον οριστικό σχεδιασμό τού έργου να συμπεριληφθούν όλα τα έργα και ρυθμίσεις που να εξασφαλίζουν τη συνέχεια και λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής. Δια αυτό το λόγο η κατασκευή του υπόκειται είτε στην έγκριση του σχεδιασμού είτε στη λήψη σύμφωνης γνώμης/συναίνεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων του ΟΣΕ Α.Ε και Διεύθυνση Μελετών της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. (κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, όπου θα θέσουν και τους όρους – προϋποθέσεις κατασκευής και ανταλλαγής των γαιών,
(iii) Πριν την έναρξη των εργασιών απαιτείται η έκδοση Απόφασης όρων – προϋποθέσεων από την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. (σύμφωνα με το άρθ. 6 παραγ. 5γ του Ν.3891),
(iv) Πριν την έναρξη των εργασιών να υπογραφεί Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ ΟΣΕ και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για τη τήρηση των όρων – προϋποθέσεων.

  1. Οι χρήστες της περίπτωσης 8) στην παράγραφο α2) της παρούσας, οφείλουν να συμπεριλάβουν στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης των βιομηχανικών μονάδων και τη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής (στο μήκος που τους αφορά).

Β. Στους περιβαλλοντικούς όρους καθώς και στις λοιπές Ενότητες της υπ’ αριθ. 147128/11.8.2005 Α.Ε.Π.Ο. (όπως ισχύει), όπου γίνεται αναφορά στις θεωρημένες περιβαλλοντικές μελέτες που τη συνοδεύουν, νοείται ότι συμπεριλαμβάνεται και η «ΜΠΕ_ΧΑΛΚΟΡ» σε αυτές. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω ΑΕΠΟ.
Γ. Πριν την έναρξη των εργασιών του σιδηροδρομικού έργου, απαιτείται η τροποποίηση της 16 σχετικής Α.Ε.Π.Ο (94754/11389/23.11.2010) του εργοστασίου της «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» στα Οινόφυτα Βοιωτίας, προκειμένου να συμπεριληφθεί ο δια της παρούσας περιβαλλοντικά αδειοδοτημένος σχεδιασμός της νέας σύνδεσης της βιομηχανικής μονάδας με το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας απόφασης, πραγματοποιείται με την ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του ν.4014/2011 (Α ́209) καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012 (Β’ 1470).

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης