Ενέργεια

Τέλος ασφάλειας εφοδιασμού για το FSU της Ρεβυθούσας - Τι λαμβάνει η ΔΕΗ για τις εφεδρείες στα νησιά

Τέλος ασφάλειας εφοδιασμού για το FSU της Ρεβυθούσας - Τι λαμβάνει η ΔΕΗ για τις εφεδρείες στα νησιά
"Επανέρχονται" στα νησιά οι ηλεκτροπραγωγοί μονάδες της ΔΕΗ - Προέκταση της Ρεβυθούσας θα λογίζεται το FSU
Έκτακτα μέτρα για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο, προβλέπονται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή. Ειδικότερα, για την περίοδο Ιουλίου 2022 – Ιουνίου 2023 επιδιώκεται η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, μέσω της μίσθωσης, από τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), ενός πλοίου Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – ΥΦΑ (LNG carrier), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, το οποίο θα λειτουργεί ως πλωτή δεξαμενή στη Ρεβυθούσα, χωρίς να απαιτείται η ένταξή του στο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης. Παράλληλα, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το κόστος και τη λειτουργία του, καθώς και θέμα τελωνειακής φύσεως.

Ειδικότερα, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), θα αξιολογείται η αναγκαιότητα της παράτασης της μίσθωσης για άλλους έξι μήνες. Μετά τη θέση του πλοίου ΥΦΑ σε λειτουργία ως πλωτής δεξαμενής, θα λογίζεται ως αναπόσπαστο τμήμα των εγκαταστάσεων της Ρεβυθούσας και θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Μάλιστα, με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν τεκμηρίωσης από τον ΔΕΣΦΑ, το σχετικό κόστος μίσθωσης του πλοίου ΥΦΑ θα εγκρίνεται και θα ανακτάται από τον Διαχειριστή μέσω του Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού. Το κόστος της αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και το κόστος ιδιοκατανάλωσης και καυσίμων του πλοίου, καθώς και της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα CO2, για όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης, θα νοείται ως κόστος λειτουργίας της Εγκατάστασης ΥΦΑ και θα κατανέμεται στους Χρήστες ΥΦΑ της εγκατάστασης.

Με απόφαση της ΡΑΕ θα καθορίζονται:

α. Ο τρόπος ανάκτησης από τον ΔΕΣΦΑ κάθε άλλου εύλογου και ανταποδοτικού κόστους, εντός του έτους κατά το οποίο αυτό δημιουργείται.

β. Κάθε άλλη ρύθμιση και διαδικασία σχετικά με την πρόσβαση, τον προγραμματισμό, τη φόρτωση και εκφόρτωση, τον αποθηκευτικό χώρο και την εν γένει λειτουργία του πλοίου ΥΦΑ, για το χρονικό διάστημα της μίσθωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.


Εφεδρείες στα νησιά - Καθορίζεται αντάλλαγμα για τη ΔΕΗ

Στα νησιά τα οποία διασυνδέονται με το ΕΣΜΗΕ με συνέπεια να μην αποτελούν πλέον Μ.Δ.Ν. (Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά) θεσπίζεται καθεστώς παροχής της υπηρεσίας Εφεδρείας Δυναμικού Εκτάκτων Αναγκών με την πρόβλεψη σύναψης συμβάσεων Εφεδρείας, μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του κατόχου άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες που βρίσκονται στα ηλεκτρικά συστήματα των συγκεκριμένων νησιών (δηλαδή της ΔΕΗ), ενώ προβλέπεται η διαδικασία υποβολής στη ΡΑΕ των εν λόγω συμβάσεων προς έγκριση.

Περαιτέρω, επιδιώκεται η άρση της σημαντικής ρυθμιστικής εκκρεμότητας σχετικά με την καταβολή απολογιστικού ανταλλάγματος για την παροχή υπηρεσιών Εφεδρείας Δυναμικού Εκτάκτων Αναγκών, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2004, μέχρι την έναρξη ισχύος των Συμβάσεων Εφεδρείας Δυναμικού Εκτάκτων Αναγκών για τα ηλεκτρικά συστήματα των νήσων Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Σύρου και Πάρου.

Επιπλέον, εντός τριών μηνών από την ψήφιση του νόμου θα πρέπει να αλλάξει ο Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ώστε να διευθετηθούν ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο των Συμβάσεων Εφεδρείας Δυναμικού Εκτάκτων Αναγκών Μονάδων Παραγωγής _ δηλαδή σχετικά με τις προϋποθέσεις σύναψης, τις υποχρεώσεις των μερών, τον τρόπο υπολογισμού του ανταλλάγματος, πλέον εύλογου κέρδους, τον τρόπο κάλυψης του ανταλλάγματος μέσω των Χρεώσεων Χρήσης του Συστήματος κλπ.

Έκτακτα μέτρα για την Κρήτη

Με ειδική ρύθμιση χορηγείται επίσης άδεια εγκατάστασης και προσωρινής λειτουργίας ως την 31η Δεκεμβρίου 2023, μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη, για τη διασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού της νήσου με ηλεκτρική ενέργεια. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων διατάξεων, χορηγείται άδεια εγκατάστασης και προσωρινής λειτουργίας στους υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής της ΔΕΗ, εγκατεστημένους στην Κρήτη έως τα τέλη του 2023.

Εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) η ΔΕΗ υποχρεούται να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές αίτημα συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας των λειτουργούντων σταθμών παραγωγής, στους οποίους θα εγκατασταθούν οι προστιθέμενες μονάδες.

www.worldenergynews.rg

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης