Επιχειρήσεις

Intrakat: «Πράσινο φως» σε ΑΜΚ 100 εκατ. ευρώ

Intrakat: «Πράσινο φως» σε ΑΜΚ 100 εκατ. ευρώ
«Πράσινο φως» για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους έως 100 εκατ. ευρώ
To «πράσινο φως» για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους έως 100 εκατ. ευρώ, έδωσαν οι μέτοχοι στη σημερινή εξ αναβολής έκτακτη γενική συνέλευση της Intrakat. 
 
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιστορική και ανακοίνωσε πως η Intrakat θα συμμετάσχει με ποσοστό 30% στην κοινοπραξία με τις PRISA και RUBICON που θα διεκδικήσουν την νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού.
Αναλυτικά, οι μέτοχοι της εταιρίας ενέκριναν ομόφωνα (76,56% απαρτία) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €25.641.025,80 με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των ευρώ €100.000.000,62 (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), και την έκδοση μέχρι και 85.470.086 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία € 0,30 εκάστη, με τιμή διάθεσης στο €1,17 και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.
Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή της Εταιρίας.
Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευσης από την Εταιρεία ενημερωτικού δελτίου.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (€25.641.025,80) με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των ευρώ εκατό εκατομμυρίων και εξήντα δύο λεπτών (€100.000.000,62) (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), και την έκδοση μέχρι και ογδόντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ογδόντα έξι (85.470.086) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με τιμή διάθεσης εκάστης Νέας Μετοχής ένα ευρώ και δέκα επτά λεπτά (€1,17) «Τιμή Διάθεσης») και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (άπαντα τα ανωτέρω η «Αύξηση»).
Οι
έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή της Εταιρίας.
Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευσης από την Εταιρεία
ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός 1129»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους σχετικούς κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς για το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και τους ν. 4548/2018 και 4706/2020.
Η Τιμή Διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της υφιστάμενης μετοχής της Εταιρίας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
Η διαφορά
μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης συνολικού ποσού έως ευρώ εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και ογδόντα δύο λεπτών (€ 74.358.974,82) να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι κάτοχοι αυτών να δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2022-31.12.2022) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
Ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών, ειδικότερα, να έχουν δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση:
i. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρείας στο Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) (σύμφωνα με την παρ. 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ανακοίνωση της Intrakat


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>