ΥΠΕΝ: Με 2+1 δημοπρασίες τα 1000 MW για τα έργα Αποθήκευσης - Όλο το Σχεδιο - Οι προδιαγραφές συμμετοχής

ΥΠΕΝ: Με 2+1 δημοπρασίες τα 1000 MW για τα έργα Αποθήκευσης - Όλο το Σχεδιο - Οι προδιαγραφές συμμετοχής
Οι προϋποθέσεις και τα όρια ισχύος για τα έργα και τους συμμετέχοντες

Σε τρεις δημοπρασίες στις οποίες θα συμμετέχουν κατ’ ελάχιστο τέσσερις συμμετέχοντες θα δημοπρατηθεί η συνολική ισχύς 1000 MW για έργα αποθήκευσης που θα λάβουν λειτουργική ενίσχυση, σύμφωνα με το σχέδιο υπουργικής απόφασης που έθεσε χθες αργά το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση το ΥΠΕΝ. Τα έργα που θα κατακυρωθούν στις δύο πρώτες δημοπρασίες θα λάβουν επενδυτική ενίσχυση 200 χιλιάδων ευρώ ανά μεγαβάτ, ενώ για να λάβει την επενδυτική ενίσχυση ο κάτοχος του σταθμού υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τουλάχιστον ισόποση της ενίσχυσης, η οποία θα εκπίπτει υπό όρους.

Η περίοδος ενίσχυσης ορίζεται στα 10 έτη και ξεκινάει από την έναρξη λειτουργίας του κάθε έργου. Απαραίτητη προυπόθεση για την καταβολή της λειτουργικής ενίσχυσης είναι η σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης μεταξύ του κατόχου του ενισχυόμενου σταθμού και του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας θα καθοριστούν με απόφαση της ΡΑΑΕΥ.

Το σχέδιο προβλέπει δύο δημοπρασίες των 400 MW η πρώτη και των 300 MW η δεύτερη χωρίς γεωγραφικό όριο της δημοπρατούμενης ισχύος και μία τρίτη 300 MW που αφορά ισχύ ειδικά στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης.
Ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να εισηγηθεί στη ΡΑΑΕΥ περιορισμό της μέγιστης ισχύος των ενισχυόμνεων σταθμών αποθήκευσης της τρίτης δημοπρασίας για λόγους αποσυμφόρησης της εν λόγω περιοχής.


Τα όρια ισχύος για τα έργα και τους συμμετέχοντες

Για τις δύο πρώτες δημοπρασίες και προκειμένου να διασφαλίζεται ικανοποιητικός βαθμός διασποράς των έργων στο σύνολο του εθνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τίθεται περιορισμός στη μέγιστη ισχύ ανά Περιφέρεια στα 300 μεγαβάτ. Η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια από την προκήρυξη κάθε δημοπρασίας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζονται σε 6 και 8 εβδομάδες αντίστοιχα. Οι δημοπρασίες προκηρύσσονται με απόφαση της ΡΑΑΕΥ στην οποία καθορίζονται οι όροι, οι προυποθέσεις, οι διαδικασίες και τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης των προσφορών κλπ.

Το ελάχιστο ποσοστό ανταγωνισμού σε κάθε δημοπρασία καθορίζεται σε 100% και σε περίπτωση που η συνολική ισχύς των έργων που συμμετέχουν υπολείπεται αυτού του ποσοστού, τότε μειώνεται η προς κατακύρωση ισχύ, ωστε να ικανοποιείται το ελάχιστο ποσοστό ανταγωνισμού. Η ισχύς που δεν θα κατακυρωθεί στην πρώτη δημοπρασία μεταφέρεται στη δεύτερη.

Σε κάθε δημοπρασία θα πρέπει να συμμετέχουν κατ ελάχιστον τέσσερις , οι οποίοι δεν αποτελούν συνδεδεμένα μεταξύ τους πρόσωπα. Σε περίπτωση μη τήρησης της απαίτησης αυτής, η δημοπρασία αναβάλλεται για επόμενο χρόνο. Ειδικά για την πρώτη δημοπρασία σε περίπτωση ματαίωσης η δημοπρατούμενη ισχύς μπορεί να μεταφερθεί στη δεύτερη.

Στις δημοπρασίες μπορούν να συμμετέχουν έργα με ανώτατο όριο ισχύος τα 100 MW, ενώ τίθεται και ανώτατο όριο ισχύος για κάθε συμμετέχοντα στο 25% της δημοπρατούμενης ισχύος. Τίθεται επίσης μέγιστο όριο ισχύος ανά συμμετέχοντα σωρευτικά για την πρώτη και δεύτερη δημοπρασία στα 100 μεγαβάτ. Στην δεύτερη και τρίτη δημοπρασία εφαρμόζεται κανόνας τελευταίου έργου, σύμφωνα με τον οποίο, το τελευταίο κατά σειρά έργο που επιλέγεται προς ένταξη, επιτρέπεται να οδηγεί σε υπέρβαση της δημοπρατούμενης ισχύος μέχρι ποσοστού 5%. Σε περίπτωση που η επιλογή του τελευταίου έργου οδηγεί σε υπέρβαση της δημοπρατούμενης ισχύος μεγαλύτερη του ποσοστού αυτού, η αξιολόγηση προχωρά στο επόμενο, κατά σειρά μειοδοσίας, έργο, το οποίο δεν οδηγεί σε μη αποδεκτή υπέρβαση της δημοπρατούμενης ισχύος.

Το άρθρο 6 του σχεδίου υπουργικής απόφασης αναφέρεται στην τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας η οποία ορίζεται σε ευρώ ανά μεγαβάτ το έτος χωρίς ωστόσο να αναφέρει συγκεκριμένο ποσό.


Οι προδιαγραφές συμμετοχής

Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία κάποιο έργο θα πρέπει να διαθέτει εν ισχύ άδεια αποθήκευσης, να μην έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών πριν από την υποβολή της προσφοράς και να διαθέτει μέγιστη ισχύ έγχυσης κατ ελάχιστον ίση με 1 MW βάσει της άδειας αποθήκευσής του. Θα πρέπει επίσης η τεχνολογία αποθήκευσης να έχει χρησιμοποιηθεί διεθνώς σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης οι οποίες συμμετέχουν σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν τεθεί σε λειτουργία εντός της χρονικής περιόδου 2018-2022, συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον ίσης με 1000 MW.

Επιπλέον θα πρέπει να έχει δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ή το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας άλλων χωρών του ΕΟΧ καθώς και δυνατότητα συμμετοχής ως ανεξάρτητη οντότητα παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει επίσης σειρά τεχνικών προδιαγραφών για τα ενισχυόμενα έργα. Μεταξύ άλλων τα έργα που συμμετέχουν στις δύο πρώτες δημοπρασίες θα πρέπει να διαθέτουν εγγυημένη ωφέλιμη χωρητικότητα αποθήκευσης διάρκειας τουλάχιστον δύο ωρών και τα έργα της τρίτης δημοπρασίας τουλάχιστον τεσσάρων ωρών. Τα έργα των δύο πρώτων δημοπρασιών θα πρέπει να έχουν βαθμό απόδοσης κατ ελάχιστον 80% κατά την έναρξη λειτουργίας τους και της τρίτης δημοπρασίας τουλάχιστον 82%. Προβλέπει επίσεις σειρά κυρώσεων σε περίπτωση αποκλίσεων από τις τεχνικές απαιτήσεις.


Πότε καταπίπτει η εγγυητική

Για παράδειγμα, εάν κατά την δοκιμαστική λειτουργία δεν τηρούνται κάποιες από τις απαιτήσεις των ελεγχόμενων τεχνικών χαρακτηριστικών η ΡΑΑΕΥ με απόφασή της μπορεί να απεντάξει τον ενισχυόμενο σταθμό από το σχήμα ενίσχυσης και να καταπέσει η εγγυητική επιστολή της έγκαιρης εκτέλεσης. Προβλέπεται επίσης απομείωση του ετήσιου εσόδου σε περίπτωση που η μέγιστη ισχύς έγχυσης στο σύστημα υπολείπεται αυτής με την οποία εντάχθηκε.

Το άρθρο 14 προβλέπει τους όρους και τις προυποθέσεις αναπροσαρμογής της λειτουργικής ενίσχυσης στη βάση κινήτρων για την επίτευξη της κατά το δυνατόν αποδοτικότερης συμμετοχής των ενισχυόμενων έργων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι δημοπρασίες και η επιλογή των έργων που θα κατακυρωθούν θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και οι σταθμοί που θα ενταχθούν στο σχήμα λειτουργικής ενίσχυσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν και τεθούν σε λειτουργία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης