Ενέργεια

ΔΕΣΦΑ: Διαγωνισμός για LNG αντιστάθμισης στη Ρεβυθούσα - Στα 16,8 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

ΔΕΣΦΑ: Διαγωνισμός για LNG αντιστάθμισης στη Ρεβυθούσα -  Στα 16,8 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός
Σύντομα και  διαγωνισμός για την αγορά αερίου εξισορρόπησης

Σε διαγωνισμό για την προμήθεια LNG αντιστάθμισης στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας, με καθαρό προϋπολογισμό που φτάνει τα 16,8 εκατ. ευρώ  (χωρίς ΦΠΑ) προχώρησε ο  ΔΕΣΦΑ, ενώ πολύ σύντομα αναμένεται να προχωρήσει σε αντίστοιχο διαγωνισμό για την αγορά αερίου εξισορρόπησης όπως προβλέπει και η σχετική απόφαση της ΡΑΑΕΥ. 

Με βάση την προκήρυξη ο διαγωνισμός αφορά προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για την παροχή Υπηρεσιών Αντιστάθμισης του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ για την περίοδο 01.01.2024– 01.01.2025.

Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% (απρόβλεπτα) ήτοι κατ’ ανώτατο όριο 2,5 εκατ. ευρώ πλέον Φ.Π.Α και φόρων. Συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ο συνολικός προϋπολογισμός, μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 19,3 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και φόρων.

Ο προμηθευτής (ή οι προμηθευτές) που θα προκύψει από τη διαδικασία επιλογής, θα υπογράψει Συμφωνία-Πλαίσιο τον ΔΕΣΦΑ όσον αφορά την Προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Αντιστάθμισης του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ για την Περίοδο Προμήθειας η οποία ξεκινάει από 01.01. και τελειώνει 01.01.2025.

Ενδεικτικά και για σκοπούς κατάρτισης προϋπολογισμού, η μέγιστη ποσότητα που απαιτείται για την Αντιστάθμιση του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπολογίζεται σε 259,814,317 kWh.

Εξάλλου σε ότι αφορά τον διαγωνισμό για το αέριο εξισορρόπησης που όπως προαναφέρθηκε δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΡΑΑΕΥ οι ετήσιες ανάγκες αερίου εξισορρόπησης προς αγορά από τον Διαχειριστή εκτιμώνται σε 860.544 MWh (ποσοστό 0,92% της προβλεπόμενης ετήσιας ζήτησης) και αντίστοιχα η εκτιμώμενη ποσότητα αερίου εξισορρόπησης προς πώληση ανέρχεται σε 1.212.677 MWh (ποσοστό 1,29% της προβλεπόμενης ετήσιας ζήτησης).

Υποβολή προσφοράς

Κατά τη διάρκεια της περιόδου προμήθειας του LNG αντιστάθμισης, θα ζητείται από τον προμηθευτή (ή τους προμηθευτές) κάθε φορά να υποβάλει προσφορά στον αγοραστή για Ποσότητα Προμήθειας Αερίου που κυμαίνεται, ενδεικτικά, μεταξύ 5,000,000 kWh και 30,000,000 kWh, κατόπιν αιτήματος του αγοραστή για προμήθεια.

Η διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται σε 12 μήνες και δεν υπόκειται σε παράταση.

Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής είναι μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2023 στις 12 το μεσημέρι ενώ μισή αργότερα θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, θα είναι Χρήστες ή Προμηθευτές ή Έμποροι Φυσικού Αερίου είτε Όμιλοι ή Συμπράξεις Εταιρειών ή Κοινοπραξίες (Χρηστών και/ή Προμηθευτών και/ή Εμπόρων Φυσικού Αερίου) που πρέπει να έχουν την ικανότητα να προμηθεύσουν ποσότητες Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Δικτύου και του Κανονισμού αδειών φυσικού αερίου (Υπουργική Απόφαση Δ1/Α/5815, ΦΕΚ 464/Β/19.04.2010) όπως ισχύουν και να αποδείξουν ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας εγκατάστασής τους, έχουν την ικανότητα να εκτελέσουν την προμήθεια, καθώς και ότι επιτρέπεται η συμμετοχή τους στον εν λόγω διαγωνισμό.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους και η εξόφληση των τιμολογίων θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον αγοραστή (ΔΕΣΦΑ) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Μ+1.

Επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, ο ετήσιος κύκλος εργασιών του προσφέροντα ή σε περίπτωση ομίλου, τουλάχιστον του επικεφαλής του ομίλου με ελάχιστη συμμετοχή 50% στον όμιλο, για τρεις τουλάχιστον τελευταίες χρήσης (2020,2021 και 2022) θα πρέπει να υπερβαίνει τα 33,6 εκατ. ευρώ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE, της εταιρείας cosmoONE  ενώ όλα  τα έγγραφα υποβάλλονται από τον συμμετέχοντα ηλεκτρονικά.

Σχετικά με τις τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, κάθε οικονομικός φορέας που έχει συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση έχει το δικαίωμα, εντός πέντε ημερών, αφότου λάβει γνώση με οποιονδήποτε τρόπο παράνομης πράξης ή παράλειψης, να υποβάλει ένσταση στο ΔΕΣΦΑ.

www.worldenergynews.grΡoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης