Ενέργεια

H ΔΕΗ επωφελήθηκε της πτώσης των τιμών καυσίμων και μείωσης εκπομπών CO2 το 2020

H ΔΕΗ επωφελήθηκε της πτώσης των τιμών καυσίμων και μείωσης εκπομπών CO2 το 2020
H δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 μειώθηκε σε 393,5 εκατ. το 2020 από 546,5 εκατ. το 2019

Η μεγάλη μείωση της δαπάνης για την αγορά καυσίμων, σε συνδυασμό με τη δραστική περικοπή της λιγνιτικής παραγωγής αλλά και την πτώση της τιμής του ρεύματος στην χονδρεμπορική αγορά, ευνόησαν τη ΔΕΗ που παρουσίασε επαναλαμβανόμενα EBITDA για το 2020 ύψους 885,8 εκατ. ευρώ, έναντι 333,6 εκατ. ευρώ το 2019.

Και αυτό παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 5,7% από 4.931,6 εκατ ευρώ το 2019 σε 4.649,3 εκατ. ευρώ το 2020, αλλά και τη σημαντική απώλεια μεριδίου τόσο στην παραγωγή όσο και στην προμήθεια ρεύματος. 

Σημαντική είναι η μείωση των επενδύσεων της ΔΕΗ το 2020 κατά 41,8% από 646,6 εκατ. ευρώ το 2019 σε 376,5 εκατ.  ευρώ και μάλιστα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της πλην του δικτύου δηλαδή του ΔΕΔΔΗΕ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επενδύσεις στα ορυχεία μειώθηκαν κατά 75% από 85,9 εκατ. ευρώ σε 21,9 εκατ. ευρώ, στη θερμική παραγωγή κατά 58% από  375,3 εκατ. σε 157,6 εκατ. και στις ΑΠΕ κατά 44% από 32εκατ ευρώ το 2019 σε 18 εκατ. ευρώ το 2020. Στο δίκτυο διανομής οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 17% από 149,8 εκατ. ευρώ σε 174,8 εκατ. ευρώ το 2020. 
 

Μείωση δαπανών για προμήθειες

Είναι χαρακτηριστικό ότι συνολικά οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά 28,1% και διαμορφώθηκαν σε 875,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα οι δαπάνες για την αγορά υγρών καυσίμων μειώθηκαν κατά 31,1% και για φυσικό αέριο κατά 30,9%, λόγω της κατάρρευσης που προκάλεσε η πανδημία στις διεθνείς τιμές των καυσίμων το 2020 και η οποία πλέον έχει αντιστραφεί.

Εξάλλου η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα και το Δίκτυο μειώθηκε κατά 373,2 εκατ. λόγω της μείωσης της χονδρικής τιμής του ρεύματος 63,8/MWh το 2019 σε 45,1/MWh το 2020.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΔΕΗ ως προμηθευτής αναγκάστηκε να αγοράσει ενέργεια από το σύστημα και το δίκτυο το 2020 713,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.103,8 εκατ. ευρώ μειωμένη κατά 35,4%.

Ωστόσο το συγκεκριμένο κόστος για το 2021 προβλέπεται να είναι σημαντικά αυξημένο αφού η μέση χονδρική τιμή του ρεύματος έχει πάρει την ανηφόρα και προσεγγίζει τα 70 ευρώ/MWh.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2020 η ΔΕΗ έχασε μερίδιο αγοράς της τάξης του 7,1% και έτσι το μέσο μερίδιο της στην προμήθεια για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 68,7% έναντι 75,8% το 2019.

Το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 66,8% τον Δεκέμβριο του 2020 από 71,7% τον Δεκέμβριο  του 2019, ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 94,4% (από 97,5%) στην Υψηλή Τάση, 35,7% (από 52,6%) στη Μέση Τάση και 69% (από 73,4%) στη Χαμηλή Τάση.

Το κόστος των CO2


H δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 μειώθηκε σε 393,5 εκατ. το 2020 από 546,5 εκατ. το 2019, λόγω των μείωσης των εκπομπών CO2 από 23,1 εκατ. τόνους σε 15,5 εκατ. τόνους η οποία αντισταθμίστηκε σε μικρό βαθμό από την αύξηση της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από 23,7 ευρώ/τόνο σε 25,6 ευρώ/τόνο.

Σε επίπεδο παραγωγής και εισαγωγών  η ΔΕΗ κάλυψε το 40,7% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2019 ήταν 45,5%.

Η μείωση της παραγωγής της προήλθε κυρίως από τον λιγνίτη κατά 45,1%, ενώ η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αυξήθηκε κατά 20,3%. Επίσης μείωση κατεγράφη και στην υδροηλεκτρική παραγωγή κατά 13,7%.

Αυξήσεις μισθοδοσίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι σε επίπεδο δαπανών τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου της ΔΕΗ παρουσιάζουν αύξηση κατά 39,3% στη συνολική δαπάνη μισθοδοσίας, η οποία από 512,3 εκατ. ευρώ το 2019 ανήλθε σε 713,6 εκατ. ευρώ το 2020.

Μάλιστα στον ίδιο πίνακα κάτω από τη «συνολική δαπάνη μισθοδοσίας» καταγράφεται μειωμένη η «δαπάνη μισθοδοσίας» κατά 10,3% και διαμορφώνεται σε 677,8 εκατ. ευρώ το 2020, έναντι 755,7 εκατ. ευρώ το 2019.

Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι ενώ στον πίνακα των αναλυτικών αποτελεσμάτων του ομίλου καταγράφονται τα προαναφερόμενα νούμερα για τις δαπάνες μισθοδοσίας, στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναφέρεται ότι «η δαπάνη μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, μειώθηκε κατά 82,2 εκατ. σε 734,8 εκατ. το 2020 από 817 εκατ. το 2019.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης».

Επίσης υπάρχει πρόβλεψη 35,8 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις το 2020, ενώ σε ό,τι αφορά τις παροχές μετά τη συνταξιοδότηση (πρόκειται για το ειδικό τιμολόγιο ρεύματος των συνταξιούχων που καταργήθηκε με νομοθετική ρύθμιση) είναι μηδενικές το 2020 ενώ το 2019 ήταν 234,4 εκατ. ευρώ.

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση κατά 29,6% των «λοιπών λειτουργικών εξόδων» που από 392,7 εκατ. ευρώ το 2019 αυξάνονται σε 508,9 εκατ. ευρώ το 2020. 

Αύξηση κατά 39,1% καταγράφεται και στις συνολικές καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες οι οποίες ανήλθαν σε 137,2 εκατ. ευρώ έναντι 98,6 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 45,5% καταγράφεται και στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα από 97,6 εκατ. ευρώ σε 142 εκατ ευρώ το 2020.  

Επέκταση του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ

Το 2020 ένα σημαντικό κομμάτι των επενδύσεων του ΔΕΔΔΗΕ αφορούσε την επέκταση του δικτύου. Συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις Διανομής να αυξηθούν κατά 808 χλμ. στα δίκτυα Μέσης Τάσης, κατά 661 χλμ. στα δίκτυα Χαμηλής Τάσης και κατά 538 σε μετασχηματιστές Μέσης/Χαμηλής Τάσης.

Ως συνέπεια, στο τέλος του 2020, το δίκτυο Μέσης Τάσης εκτεινόταν σε 113.358 χλμ. και το δίκτυο Χαμηλής Τάσης σε 128.211 χλμ., ενώ οι εγκατεστημένοι μετασχηματιστές στο δίκτυο ανήλθαν σε 165.290. Οι ενεργοί χρήστες του δικτύου διανομής ανήλθαν σε 7.593.412, από τους οποίους οι 12.668 ανήκουν στη Μέση Τάση.


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης