Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Ανεξάρτητος εκτιμητής στην αποτίμηση των μεταβιβαζομένων παγίων του ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη

Ανεξάρτητος εκτιμητής στην αποτίμηση των μεταβιβαζομένων παγίων του ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη

Από 1η Αυγούστου σε πλήρη ισχύ το καλώδιο της μικρής ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου.

 

Τροπολογίες με ρυθμίσεις που αφορούν στη μεταβίβαση των παγίων του ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη στον ΑΔΜΗΕ καθώς και στη λειτουργία της ηλεκτρικής αγοράς του νησιού έως την πλήρη διασύνδεσή του, κατατέθηκαν στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται να ρυθμιστούν τα ζητήματα σχετικά με τη μεταβίβαση των παγίων υψηλής τάσης της Κρήτης από τη ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ.
Ειδικότερα, ρυθμίζονται όλα τα διοικητικής και διαδικαστικής φύσεως ζητήματα και προβλέπεται ο τρόπος υπολογισμού του καταβλητέου από την ΑΔΜΗΕ τιμήματος, ο τρόπος σύναψης συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης και οι αναγκαίες απαλλαγές από τέλη, καθώς και οι χρεώσεις υπέρ τρίτων.

Με την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, το διασυνδεδεμένο πλέον νησί τεχνικά και νομικά δεν αποτελεί τμήμα του ηλεκτρικού συστήματος των ΜΔΝ (Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών), επί του οποίου αποκλειστικός Διαχειριστής είναι η ΔΕΔΔΗΕ αλλά υπάγεται στο πεδίο αρμοδιότητας της ΑΔΜΗΕ.

Να σημειωθεί ότι το καλώδιο της μικρής διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου λειτουργεί στο ήμισυ της ισχύος του και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία την 1η Αυγούστου, οπότε το σύνολο των παγίων περιουσιακών στοιχείων υψηλής τάσης (ΥΤ) του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Κρήτης, ιδιοκτησίας της ΔΕΗ και διαχείρισης του ΔΕΔΔΗΕ μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον ΑΔΜΗΕ, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, εντάσσονται στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και στο Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων του ΕΣΜΗΕ, έναντι συγκειμένου τιμήματος.

 Πώς υπολογίζεται η αναπόσβεστη αξία

 Η αναπόσβεστη αξία των παγίων υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία της αυτοδίκαιης μεταβίβασης, προσδιορίζεται βάσει των κανόνων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο της έγκρισης του Εσόδου Διανομής και του Εσόδου Μεταφοράς και πιστοποιείται από Ορκωτό Ελεγκτή.

 Για τις εκτάσεις και τα κτίρια κυριότητας της ΔΕΗ, στα οποία ευρίσκεται εγκατεστημένος ο μεταβιβαζόμενος εξοπλισμός Υψηλής ή/και Μέσης Τάσης, δίχως επιπλέον τίμημα, αποκτά δικαίωμα χρήσης ο ΑΔΜΗΕ.

 Η «σύμβαση μεταβίβασης» της κυριότητας, νομής και κατοχής των παγίων και σύστασης των αντίστοιχων δουλειών των εκτάσεων και ακινήτων υπογράφεται εντός έξι μηνών από τη μεταβίβαση των παγίων. Κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης καταβάλλεται και το τίμημα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται άμεσα στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) του ΕΣΜΗΕ από την ως άνω ημερομηνία μεταβίβασης και ανακτάται, μέσω των χρεώσεων χρήσεως του δικτύου.

 Εντός τριμήνου από την αποτίμηση των μεταβιβαζόμενων παγίων από ανεξάρτητο εξειδικευμένο εκτιμητή καταβάλλεται από τον ΑΔΜΗΕ επιπλέον τίμημα, ίσο προς την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της ρυθμιστικής και της εμπορικής αξίας των παγίων.

Ο εκτιμητής διεξάγει την αποτίμηση εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των τελικών δεσμευτικών προσφορών των υποψήφιων επενδυτών στον διαγωνισμό της ΔΕΗ για την πώληση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ.

 Απαλλαγή από φόρους ακινήτων και ΕΝΦΙΑ

 Επίσης, μεταξύ άλλων, οι ρυθμίσεις προβλέπουν ότι κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας η μεταβίβαση των ακινήτων από ΔΕΗ σε ΑΔΜΗΕ απαλλάσσεται από φόρο μεταβίβασης ακινήτων και από κάθε άλλο συναφή φόρο ή τέλος, ενώ για τη σύναψη της σύμβασης μεταβίβασης δεν απαιτούνται δηλώσεις ΕΝΦΙΑ, Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθώς και οποιεσδήποτε κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, σχεδιαγράμματα κλπ.

 Με συμβάσεις μεταξύ των δύο Διαχειριστών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην απασχόληση του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ από τον ΑΔΜΗΕ, του οποίου τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές θα συνεχίσει να καταβάλλει η ΔΕΔΔΗΕ, λαμβάνοντας αντάλλαγμα από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Επίσης, με άλλες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην τροπολογία του ΥΠΕΝ, καθορίζεται η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης, κατά το μεταβατικό διάστημα από την 3η.07.2021 έως την έναρξη λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης.

Εν όψει της ολοκλήρωσης της Α’ φάσης της διασύνδεσης της Κρήτης και της θεώρησης αυτής ως μικρού συνδεδεμένου συστήματος, κατέστη αναγκαίο να διαμορφωθεί ο σχεδιασμός ενός υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς του νησιού.

Στο πλαίσιο αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης για το διάστημα μεταξύ της έναρξης λειτουργίας της Α’ και της Β’ φάσης της διασύνδεσης της νήσου με το σύστημα της ηπειρωτικής χώρας.

 www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης