Ενέργεια

Aγορά Εξισορρόπησης: Τι ζητούν ΕΣΕΠΗΕ και Μυτιληναίος από τον ΑΔΜΗΕ - Οι παρατηρήσεις της ΔΕΗ

Aγορά Εξισορρόπησης: Τι ζητούν ΕΣΕΠΗΕ και Μυτιληναίος από τον ΑΔΜΗΕ - Οι παρατηρήσεις της ΔΕΗ
ΔΕΗ: Οι κατανεμόνενες μονάδες ΑΠΕ θα πρέπει να απαρτίζουν ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο ανά συμμετέχοντα

Την επίσπευση της συμμετοχής των μονάδων ΑΠΕ, αλλά και του demand στην υπηρεσία αυτόματης εφεδρείας της Αγοράς Εξισορρόπησης, ζητούν ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εμπόρων και Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας και η Μυτιληναίος, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού της Αγοράς Εξισορρόπησης και για τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας συμμετοχής των χαρτοφυλακίων κατανεμόμενων μονάδων ΑΠΕ και χαρτοφυλακίων κατανεμέμονου φορτίου.
Στην ίδια διαβούλευση η ΔΕΗ εκφράζει την αντίθεση της αναφορικά με την υποχρεωτική υποβολή προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης για τη λειτουργία άντλησης μονάδων αντλισιοταμίευσης.
Επίσης δηλώνει επί της αρχής πως θεωρεί ότι οι κατανεμόνενες μονάδες ΑΠΕ θα πρέπει να απαρτίζουν ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο ανά συμμετέχοντα, ενώ δηλώνει ότι μόνο μεταβατικά και για λόγους διευκόλυνσης των υπολογισμών του ΑΔΜΗΕ είναι αποδεκτή η ύπαρξη δυο και μόνο διακριτών χαρτοφυλακίων για ΑΠΕ Ελεγχόμενης και για ΑΠΕ μη ελεγχόμενης παραγωγής, χωρίς διάκριση ανά τεχνολογία. Άλλωστε όπως σημειώνει σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι προτάσεις του σχεδίου μεταρρύθμισης της ελληνικής αγοράς (Market Reform Plan).
Αξίζει να σημειωθεί ότι και η ΔΕΗ θέτει ζήτημα σε ότι αφορά τις «κόκκινες περιοχές» σημειώνοντας, ότι τα προβλήματα σε αυτές αντιμετωπίζονται ριζικά με κατάλληλα έργα υποδομών.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Ποιές προσαρμογές και αλλαγές ζητά από τον ΑΔΜΗΕ

Η πρόταση του ΑΔΜΗΕ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προσδιορίζει, ότι η συμμετοχή των χαρτοφυλακίων κατανεμόμενου φορτίου και κατανεμόμενων μονάδων ΑΠΕ στην υπηρεσία αυτόματης εφεδρείας για τον Μάρτιο του 2025 επικαλούμενη μια σειρά τεχνικά ζητήματα.
Ωστόσο τόσο η Μυτιληναίος όσο και ο ΕΣΕΠΗΕ που εκπροσωπεί κυρίως μη καθετοποιημένες εταιρίες προμήθειας και εμπόρους ηλεκτρικής ενέργειας σημειώνουν ότι η συμμετοχή θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο, ενώ ειδικά ο ΕΣΕΠΗΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει τον Μάρτιο του 2022.
Αναλυτικότερα η Μυτιληναίος στην επιστολή της προς τη ΡΑΕ σημειώνει κατ΄αρχήν ότι η συμμετοχή στην Αγορά Εξισορρόπησης των μονάδων ΑΠΕ και των Κατανεμόμενων Φορτίων συνιστά ένα σημαντικό ορόσημο της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού. Για αυτό το λόγο θεωρεί ότι είναι αναγκαία η ολοκληρωμένη τροποποίηση του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου για την επαρκή προετοιμασία όλων των συμμετεχόντων, ενώ θεωρεί απαραίτητο να υπάρξει περίοδος εκτεταμένων δοκιμών (dry-run) πριν την εισαγωγή των τροποποιήσεων.

Η Μυτιληναίος διαφωνεί με την πρόταση του ΑΔΜΗΕ για θεσμοθέτηση διακριτών χαρτοφυλακίων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες εμφανίζονται συχνά τοπικά προβλήματα, διότι οι λόγοι των προβλημάτων δεν είναι μόνιμοι και επιλύονται μετά από δράσεις του ΑΔΜΗΕ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «δεν μπορεί να μεταφέρονται με ειδικά ρυθμιστικά μέτρα, καθυστερήσεις ή προβλήματα που έχουν να κάνουν με ενισχύσει δικτύων».
Επίσης σημειώνει ότι βάσει της πρότασης θεσμοθετείται αυθαίρετα η εισαγωγή νέων ζωνών προσφορών για συγκεκριμένες οντότητες, λογική που δεν συνάδει με τη συνολική οργάνωση της χονδρεμπορικής αγοράς, στην οποία δεν υπάρχουν διακριτές ζώνες. Κρίνει ότι η εισαγωγή του ελαχίστου ορίου απονεμηθείσας Ισχύος Εξισορρόπησης, δεν προσφέρει κάτι στην αγορά αλλά περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάρτιση προσφορών για την ΔΕΠ και τη διαδικασία επίλυσης, ενώ μειώνει τον ανταγωνισμό στην αγορά ισχύος εξισορρόπησης, αυξάνει τις τιμές και πριμοδοτεί μονάδες με μεγάλη Μέγιστη Καθαρή Ισχύς.
Σε ότι αφορά τη νέα Χρέωση Μη Συμμόρφωσης σε περίπτωση μη έγκαιρης ένταξης μιας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, τη χαρακτηρίζει υπερβολική και δημιουργεί αδικαιολόγητες χρεώσεις σε περίπτωση μια αναπόφευκτης τεχνικής βλάβης κάποιας μονάδας παραγωγής.
Επιπλέον, η Μυτιληναίος καλεί τον ΑΔΜΗΕ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επισπεύσει τη συμμετοχή των Χαρτοφυλακίου Καταναμόμενου Φορτίου και των Χαρτοφυλακίων κατανεμόμενων μονάδων ΑΠΕ στην διαδικασία αυτόματης ΕΑΣ ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών αγορών όπου η αντίστοιχη συμμετοχή έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

ΕΣΕΠΗΕ :Τον Μάρτιο του 2022 η έναρξη συμμετοχής των χαρτοφυλακίων στις δύο αγορές

Ο ΕΣΕΠΗΕ σημειώνει κατ΄αρχήν ότι η εξασφάλιση της πλήρους και ισότιμης συμμετοχής των Μονάδων ΑΠΕ και των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην Αγορά Εξισορρόπησης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, καθώς θα αυξήσει τη ρευστότητα και την ανταγωνιστικότητα στην Αγορά Εξισορρόπησης και θα διευρύνει τις επιλογές, που έχει στη διάθεσή του ο Διαχειριστής του Συστήματος, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας και την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς.

Εντοπίζει πάντως τέσσερα βασικά σημεία στις εισηγήσεις του ΑΔΜΗΕ τα οποία θεωρεί ότι χρήζουν βελτίωσης και συγκεκριμένα:

1. Θεωρεί ότι η εναρξη συμμετοχής των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην αγορά αυτόματης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας και στην αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης Εφεδρείας θα πρέπει να γίνει τον Μάρτιο του 2022 χωρίς άλλη καθυστέρηση.
2. Σε ότι αφορά το διαχωρισμό των χαρτοφυλακίων σημειώνει ότι η περαιτέρω διάσπαση των χαρτοφυλακίων με βάση την τεχνολογία, την ισχύ, και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τη γεωγραφική περιοχή όπως προκύπτει από την πρόταση του ΑΔΜΗΕ θα δυσχεράνει τη συμμετοχή των ΑΠΕ, της Απόκρισης της Ζήτησης, της Αποθήκευσης, και άλλων νέων τεχνολογιών στην Αγορά Εξισορρόπησης.
Μάλιστα σημειώνει ότι η διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου ξεχωριστά για κάθε τεχνολογία δημιουργεί ρυθμιστικά κενά καθώς και ζητήματα ίσης μεταχείρισης και ανταγωνισμού μεταξύ των τεχνολογιών/Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.
3. Υπογραμμίζει την ανάγκη να μη διασπώνται τα Χαρτοφυλάκια ανά τεχνολογία, ισχύ και γεωγραφική περιοχή (με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται στην ίδια Ζώνη Προσφορών) προκειμένου το Σύστημα να λειτουργεί κατά τον οικονομικότερο τρόπο. Σε αυτή την κατεύθυνση, θεωρεί αναγκαία τη μετάβαση σε καθεστώς συμμετοχής και κατανομής ανά Χαρτοφυλάκιο (self-scheduling, portfolio-based bidding).
4. Σε σχέση με την εισήγηση του Διαχειριστή για εκ νέου καταβολή 50% του τέλους εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ έπειτα από αλλαγή που επηρεάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Χαρτοφυλακίου η οποία επιφέρει επανάληψη της διαδικασίας προεπιλογής, σημειώνει ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε εμπόδιο στην ανάπτυξη των Χαρτοφυλακίων.
Τέλος εκφράζει την αντίθεση του στο ενδεχόμενο της μετάθεσης της συμμετοχής της χώρας μας στις πλατφόρμες MARI και PICASSO για τον Ιούλιο 2024.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης