Ενέργεια

Χρηματιστήριο Φυσικού Αερίου: Η ΡΑΕ ενέκρινε το νέο Κώδικα Διαχείρισης για το ΕΣΦΑ

Χρηματιστήριο Φυσικού Αερίου: Η ΡΑΕ ενέκρινε το νέο Κώδικα Διαχείρισης για το ΕΣΦΑ
Η εισήγηση του ΔΕΣΦΑ για το θέμα αυτό είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από́ τη ΡΑΕ, ταυτόχρονα με τη διαβούλευση των εισηγήσεων του Ελληνικού́ Χρηματιστήριου Ενέργειας
Σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Φυσικού Αερίου. Η πλατφόρμα για τις συναλλαγές έχει ήδη δημιουργηθεί από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ), που θα έχει και την ευθύνη λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας φυσικού αερίου, ενώ η ΡΑΕ ενέκρινε την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.
Πρόκειται για την 7η αναθεώρηση του Κώδικα που αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας φυσικού αερίου από το Χρηματιστήριο Ενέργειας έγινε με την ολοκλήρωση από τη ΡΑΕ της έβδομης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, στην οποία περιλήφθηκαν οι τροποποιήσεις που είχε προτείνει ο ΔΕΣΦΑ, ως Διαχειριστής του Συστήματος.
Οι τροποποιήσεις αυτές ήταν αναγκαίες προκειμένου να ολοκληρωθεί το τελικό καθεστώς που θα διέπει τις αγορές φυσικού αερίου, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο εντός του μήνα, όπως αναφέρει η ΡΑΕ, στη σχετική απόφασή της.

Το υπό́ θέσπιση πλαίσιο προβλέπει τη συμμετοχή́ του Διαχειριστή́ του ΕΣΦΑ στο Βάθρο Εμπορίας για την προμήθεια βραχυπρόθεσμων προϊόντων για σκοπούς εξισορρόπησης. Προς την κατεύθυνση αυτή λειτουργούν και οι τροποποιήσεις που εντάχθηκαν στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού́ Συστήματος Φυσικού́ Αερίου, καθώς αφορούν στην διενέργεια συναλλαγών αγοράς ή/και πώλησης φυσικού αερίου και στην εξισορρόπηση φορτίου.
Η εισήγηση του ΔΕΣΦΑ για το θέμα αυτό είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από́ τη ΡΑΕ, ταυτόχρονα με τη διαβούλευση των εισηγήσεων του Ελληνικού́ Χρηματιστήριου Ενέργειας για τους Κανονισμούς Βάθρου Εμπορίας και Εκκαθάρισης Συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων αποφάσεων για την εφαρμογή́ τους.

Oι προϋποθέσεις

1) Προσθήκες στους Ορισμούς σχετικά́ με τη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας
2) Τροποποιήσεις που αφορούν στις Συναλλαγές Φυσικού́ Αερίου και συγκεκριμένα στο είδος των Συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός και εντός Βάθρου Εμπορίας και λαμβάνουν χώρα στο Εικονικό́ Σημείο Συναλλαγών, καθώς και τη διαδικασία με την οποία κοινοποιούνται στο Διαχειριστή́.
3) Τις βασικές αρχές της Συμφωνίας Βάθρου Εμπορίας, με την οποία ρυθμίζεται η συνεργασία μεταξύ́ Διαχειριστή́ ΕΣΦΑ και Διαχειριστή́ Βάθρου Εμπορίας στο πλαίσιο του Κανονισμού́ 312/2014.
4) Τη διαδικασία και τις μεθόδους – μέσω συνεχούς διαπραγμάτευσης ή/και μέσω δημοπρασιών - με τις οποίες ο Διαχειριστής διενεργεί αγορά́ και πώληση βραχυπρόθεσμων τυποποιημένων προϊόντων για σκοπούς εξισορρόπησης.
5) Τη μεθοδολογία υπολογισμού́ των τιμών διευθέτησης αρνητικού και θετικού ανισοζυγίου.
6) Μεταβατικές διατάξεις για τη θέση σε ισχύ́ της προτεινομένης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, καθώς οι περισσότερες διατάξεις που τροποποιούνται, θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ́ την Ημέρα Έναρξης Λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας από́ το Ελληνικό́ Χρηματιστήριο Ενέργειας.

H τελική εισήγηση του Διαχειριστή

Το τελικό κείμενο που ενέκρινε η ΡΑΕ διαμορφώθηκε μετά από συνεχείς επαφές με τον ΔΕΣΦΑ και τον Διαχειριστή του Βάθρου Εμπορίας, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που είχαν τεθεί στη δημόσια διαβούλευση.
Με την απόφασή της η ΡΑΕ εγκρίνει τη συμμετοχή́ του Διαχειριστή́ του Συστήματος Μεταφοράς στο Βάθρο Εμπορίας που θα λειτουργεί το Ελληνικό́ Χρηματιστήριο Ενέργειας.
Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με την τελική́ εισήγηση του Διαχειριστή́ τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ που αφορούν στην εξισορρόπηση φορτίου και ιδίως τα θέματα που σχετίζονται με την Εφαρμοστέα Τιμή́ για τον υπολογισμό́ του ημερήσιου τέλους διαταραχής ισορροπίας.

Συγκεκριμένα, οι οριακές τιμές αγοράς και πώλησης αερίου εξισορρόπησης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό́ της ημερήσιας χρέωσης και πίστωσης κατά́ τη διευθέτηση του αρνητικού και του θετικού́ ανισοζυγίου, αντίστοιχα, υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές αγοράς και πώλησης Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων Προϊόντων Τίτλου από́ τον Διαχειριστή́ και τη Μεσοσταθμική Τιμή́ Αερίου, η οποία ορίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος τιμών του συναλλαγών που διενεργηθήκαν στο Βάθρο Εμπορίας, εξαιρουμένων των προσυμφωνημένων συναλλαγών μεταξύ́ χρηστών.

Με πρόταση του Διαχειριστή έγινε δεκτή και η κατάργηση της ειδικής πρόβλεψης για αυξημένη χρέωση του λογαριασμού́ εξισορρόπησης των χρηστών κατά́ τη διάρκεια κρίσης επιπέδου επιφυλακής, καθώς λειτουργούσε ως αντικίνητρο. Στόχος της τροποποίησης είναι οι χρήστες να εξισορροπούν τα χαρτοφυλάκιά τους προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω όξυνση της κρίσης.
Η 7η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ θα τεθεί σταδιακά σε ισχύ, καθώς οι περισσότερες διατάξεις συνδέονται με την έναρξη λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας από́ το Ελληνικό́ Χρηματιστήριο Ενέργειας.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται μεταβατική́ διάταξη, η οποία αποτυπώνεται στο άρθρο 110 του Κώδικα.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης