Ανανεώσιμες

ΑΔΜΗΕ: Το επενδυτικό πρόγραμμα στην αποθήκευση ύψους 47 εκατ ευρώ μέχρι το 2024

ΑΔΜΗΕ: Το επενδυτικό πρόγραμμα στην αποθήκευση ύψους 47 εκατ ευρώ μέχρι το 2024
Στόχος τους είναι η βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας τροφοδοσίας, η αύξηση της ικανότητας μεταφοράς και η ενίσχυση του ορίου ευστάθειας του συστήματος
Στον κομβικό ρόλο των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στη πορεία της ενεργειακής μετάβασης, για το σύστημα μεταφοράς, αναφέρεται το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2023-2032 στο οποίο έχουν ενσωματωθεί έργα αποθήκευσης αντιστάθμισης και ελέγχου του συστήματος συνολικού προϋπολογισμού 47,2 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των έργων προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2024 και στόχος τους είναι η βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας τροφοδοσίας, η αύξηση της ικανότητας μεταφοράς και η ενίσχυση του ορίου ευστάθειας του συστήματος.
Όπως επισημαίνει ο ΑΔΜΗΕ η ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά συστήματα εντείνει τις ανάγκες αποθήκευσης.
Σε συνδυασμό δε με τις τεχνολογικές εξελίξεις που οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών συστημάτων αποθήκευσης με δυνατότητα εγκατάστασης στα ηλεκτρικά συστήματα και στη μείωση του κόστους τους, διαμορφώνονται οι συνθήκες για την ανάπτυξη και λειτουργία στο ηλεκτρικό σύστημα νέων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Νέοι ρόλοι για τα συστήματα αποθήκευσης

Την ίδια στιγμή, η αναμόρφωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας προσέδωσε και νέους ρόλους για τα συστήματα αποθήκευσης, όπως:
› Υποστήριξη λειτουργίας ηλεκτρικού συστήματος σε συνθήκες υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ
› Ελαχιστοποίηση απορρίψεων παραγωγής ΑΠΕ
› Αποτελεσματικότερη ανάπτυξη δικτύων με αποφυγή επενδύσεων (investment deferral)
Συμβολή στην αποδοτικότερη εκμετάλλευση υφιστάμενων δικτύων

› Διαχείριση συμφορήσεων στα ηλεκτρικά δίκτυα (grid congestion management)
› Συμβολή στην επάρκεια – αποφυγή ένταξης νέου παραγωγικού δυναμικού
› Υποστήριξη συστήματος μέσω παροχής επικουρικών υπηρεσιών (παροχή ενεργού ισχύος για έλεγχο συχνότητας, παροχή εφεδρειών για εξισορρόπηση, παροχή αέργου ισχύος για έλεγχο τάσης, συνεισφοράστην αδράνεια του συστήματος, συνεισφορά σε ρεύμα βραχυκύκλωσης κ.α.)
Αύξηση ευελιξίας συστήματος, μείωση αναγκών λειτουργίας ευέλικτων μονάδων παραγωγής

› Επιπεδοποίηση φορτίου με μείωση τιμών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας
› Μείωση διακύμανσης τιμών ηλεκτρικής ενέργειας (energy arbitrage)
› Σταθεροποίηση των δικτύων και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
Υπηρεσίες εκκίνησης - επαναφοράς από ολική διακοπή (black start)

› Υποστήριξη των ηλεκτρικών δικτύων των μη διασυνδεδεμένων νησιών
› Χρήση στην ιδιοκατανάλωση
› Χρήση στην ηλεκτροκίνηση
Έτσι η εγκατάσταση αποθηκευτικών σταθμών ως πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία του συστήματος μεταφοράς μπορεί να έχει πολλαπλά και ταυτόχρονα οφέλη τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την ευελιξία του ΕΣΜΗΕ όσο και για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα, η χρήση αποθηκευτικών σταθμών στο σύστημα μεταφοράς υποστηρίζεται και από την ωρίμανση των σχετικών τεχνολογιών καθώς και της αντίστοιχης αγοράς.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει για την περίοδο 2020-2023:

Για τις Μονάδες ΑΠΕ

› Έκδοση οδηγίας για τη ρύθμιση των μονάδων ΑΠΕ με σύνδεση στο Σύστημα ώστε να συμβάλλουν στη ρύθμιση τάσεων ανάλογα με την ικανότητά τους
› Το μέτρο αφορά περί τα 173 Α/Π και 9 Φ/Β Σταθμούς συνολικής ισχύος 3180 MW (στοιχεία α’ εξαμήνου 2020)
› Έως το Δεκέμβριο του 2021 έχουν εκδοθεί ρυθμίσεις για 53 Σταθμούς ΑΠΕ με σύνδεση στο Σύστημα με τη διαδικασία υλοποίησης αυτών από τους Παραγωγούς να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ως άμεσα έργα αντιστάθμισης
› Μετεγκατάσταση Α/Ε Νο1 ΚΥΤ Αλιβερίου στον ΑΜ/Σ Νο2 ΚΥΤ Αμυνταίου
› Μετεγκατάσταση Α/Ε Νο3 ΚΥΤ Αλιβερίου στον ΑΜ/Σ Νο4 ΚΥΤ Κουμουνδούρου
› Επανασύνδεση αυτεπαγωγής 3-5 στον ΑΜ/Σ Νο5 KYT Κουμουνδούρου
› Μετεγκατάσταση Α/Ε 30kV/50 MVAr από ΚΥΤ Λαγκάδα στο ΚΥΤ Θεσσαλονίκης στον ΑΜ/Σ Νο5
› Αντικατάσταση υφιστάμενων με νέες Α/Ε 30 kV/50 MVAr στα ΚΥΤ Αχελώου, Θεσσαλονίκης, Παλλήνης (περιλαμβάνονται στο έργο 20.2) και Λάρισας λόγω παλαιότητας
› Εγκατάσταση νέων Α/Ε 30kV/50 MVAr στο ΚΥΤ Αχαρνών στη θέση ΑΜ/Σ Νο 5 (νέος ΑΜ/Σ σε θέση ανενεργού από το 2017) και στον ΑΜΣ Νο3 ΚΥΤ Καρδιάς

Νέα Αντιστάθμιση Υ/Σ 150 kV
› Εγκατάσταση νέας Α/Ε 25 MVAr / 150 kV στον Υ/Σ Μολάων
› Εγκατάσταση νέας Α/Ε 100 MVAr / 150 kV στο ΚΥΤ Αλιβερίου
› Εγκατάσταση νέας Α/Ε 100 MVAr / 150 kV στο ΚΥΤ Θεσσαλονίκης
› Εγκατάσταση νέας Α/Ε 100 MVAr / 150 kV στο ΚΥΤ Φιλίππων

Retrofit OLTCs σε ΑΜ/Σ
› Αντικατάσταση παλαιών Συστημάτων Αλλαγής Τάσης Υπό Φορτίο στους ΑΜ/Σ Νο1 ΚΥΤ Φιλίππων και Νο4 ΚΥΤ Αράχθου
Νέα Αντιστάθμιση ΚΥΤ 400 kV
› Εγκατάσταση νέας Α/Ε 100 MVAr / 400 kV στο ΚΥΤ Αμυνταίου
› Εγκατάσταση νέας Α/Ε 100 MVAr / 400 kV στο ΚΥΤ Λαγκαδά
› Εγκατάσταση νέας Α/Ε 100 MVAr / 400 kV στο ΚΥΤ Λάρισα

Επίσης σχεδιάζει την εγκατάσταση 2 νέων πιλοτικών συστημάτων αποθήκευσης
› Υ/Σ Θήβας, ικανότητας 20 MW/1h
› Υ/Σ Νάξου, ικανότητας 7÷10 MW/4h

Και για την περίοδο 2023-2024 σεδιάζει:
Νέα Αντιστάθμιση Υ/Σ 150 kV
› Εγκατάσταση νέας Α/Ε 100 MVAr / 150 kV στο ΚΥΤ Καρδιάς
› Εγκατάσταση νέας Α/Ε 100 MVAr / 150 kV στο ΚΥΤ Νέα Σάντας
› Εγκατάσταση νέας Α/Ε 100 MVAr / 150 kV στο ΚΥΤ Αχελώου
› Εγκατάσταση νέας Α/Ε 100 MVAr / 150 kV στο ΚΥΤ Αχαρνών


www.worldenegynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης