Ενέργεια

ΓΕΚ Τέρνα: Πως βγήκαν τα κέρδη του 2021 και ένα κρίσιμο ερώτημα για την ΤΕΝΕΡΓΑ

ΓΕΚ Τέρνα: Πως βγήκαν τα κέρδη του 2021 και ένα κρίσιμο ερώτημα για την ΤΕΝΕΡΓΑ
Η εικόνα του ενεργειακού κλάδου για τον όμιλο το 2021

Ο ενεργειακός τομέας ενίσχυσε την αποδοτικότητά του για την ΓΕΚ Τέρνα το 2021 από τις υπεραξίες που καταγράφηκαν από την απορρόφηση της Ήρων 2 στην Βοιωτία

Τα θερμικά και η εμπορία απέδωσαν έσοδα 252,6 εκατ ευρώ με σημαντική αύξηση έναντι του 2020 και προσαρμοσμένο EBITDA στα 33,2 εκατ ένανατι μηδενικού το 2020.
Στο 4ο τρίμηνο εξαγόρασε το 100% της ΗΡΩΝ 2 και τον Φεβρουάριο του 2022 το 100% της Ήρων Ενεργειακής.
Από αυτές τις συναλλαγές και συγκεκριμένα την πρώτη, προσμετρήθηκε ένα κέρδος 61,4 εκατ ευρω one off από την απορρόφηση της Ήρων 2 στην Βοιωτία που προέκυψε από ονομαστικά αρνητικό goodwill - κέρδος από την εξαγορά σε τιμή ευκαιρίας - των 54,8 εκατ ευρώ με υπεραξία 6,7 εκατ από την αποτίμηση του ποσοστού 25% που ήδη κατείχε, σύμφωνα με την Euroxx.

Σύμφωνα με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία το συνολικό κόστος της απορρόφησης ήταν 25,9 εκατ ενώ ο όμιλος εγγυήθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους 34,5 εκατ ευρώ στην Ήρων 2, το οποίο αναχρηματοδότησε δάνεια που είχαν εγγυηθεί πο αποχωρούνες μέτοχοι.

 Tα έσοδα του κλάδου των ΑΠΕ εξαιρουμένης της διαγραφής της επένδυσης στο Τέξας ανήλθαν σε 224,4 εκατ ευρώ αυξημένα κατά 15,7% εξαιτίας και της λειτουργίας του Taratsa Project δυναμικότητας 30 MW στην Βοιωτία, ανεβάζοντας το load factor στο 32,7% από 30,2% εξαιτίας των καιρικών συνθηκών του τέταρτου τριμήνου του 2021 σύμφωνα με την Euroxx.
To ΕΒΙTDA ανέβηκε κατά 24,9% στα 161,5 εκατ. Η ΤΕΝΕΡΓΑ έχει σε εγκατεστημένη ισχύ 895,3 MW και υπό κατασκευή αλλά 569 MW σε Ελλάδα και Ανατολική Ευρώπη.
Το 2026 θα φτάσει σε 3 GW η εγκατεστημένη ισχύ.

Η συνολική εικόνα σύμφωνα με την εταιρία

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων Ομίλου 2021 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες:
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 1.144,2 εκατ. ευρώ, έναντι 892 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 28,3%.
Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA) διαμορφώθηκε στα 323,5 εκατ. ευρώ, έναντι 242 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 33,7%.
Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 49,9 εκατ. ευρώ, έναντι 12,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Αναλυτική πληροφόρηση αποτελεσμάτων για τους βασικούς λειτουργικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου
Κατασκευές

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τομέα των Κατασκευών κατά το 2021 έχουν ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 600,6 εκατ. ευρώ, έναντι 525,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,2%.
Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA)1 ανήλθε σε 52,8 εκατ. ευρώ, έναντι 19,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Το υπογεγραμμένο κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου στις 31.12.2021 ανήλθε σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Με την προσθήκη των προς υπογραφή νέων συμβάσεων, το ανεκτέλεστο θα φτάσει το επόμενο διάστημα στα 4,9 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 400 εκατ. ευρώ προέρχονται από το εξωτερικό και τα υπόλοιπα 4,5 δισ. ευρώ αφορούν σε δραστηριότητες στην Ελλάδα. Από το εγχώριο ανεκτέλεστο (υπογεγραμμένο και προς υπογραφή) των 4,5 δισ. ευρώ, σε δημόσια έργα αντιστοιχούν περίπου 1,7 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 2,8 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε ιδιωτικά έργα ή σε κατασκευαστικό αντικείμενο που εντάσσεται στον Όμιλο μέσω έργων Παραχωρήσεων / ΣΔΙΤ στα οποία έχει ήδη ή πρόκειται να επενδύσει ο Όμιλος (π.χ. νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο στο Ελληνικό, Εγνατία Οδός κ.α.).

Παραχωρήσεις

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το 2021 έχουν ως εξής:
Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 173 εκατ. ευρώ, έναντι 151,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,3%. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στις αυξημένες διελεύσεις στο β’ εξάμηνο του 2021 συνεπεία της άρσης των περιορισμών στις μετακινήσεις λόγω COVID-19.
Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 101,8 εκατ. ευρώ, έναντι 105,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Η ένωση προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – EGIS, ανακηρύχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων για διάστημα 35 ετών, σηματοδοτώντας την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου έργων Παραχώρησης του Ομίλου.
Επιπρόσθετα, αναφορικά με το έργο του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, σημειώνεται ότι εξελίσσονται οι διαδικασίες για την ανάληψη του έργου στο οποίο συμμετέχει ο Όμιλος.
Παράλληλα, εγκρίθηκε το νέο Master Plan για το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι.
Ταυτόχρονα, ο Όμιλος συμμετέχει σε πλήθος διαγωνισμών για σημαντικά έργα παραχώρησης και Σύμπραξης Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου την 31.12.2021

Όσον αφορά στα μεγέθη της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, παρατηρούνται τα εξής:
Το Καθαρό Χρέος1 του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε την 31.12.2021 σε 1.231,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1.317,3 εκατ. ευρώ την 31.12.2020. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί την οικονομική του ευρωστία με τα χρηματικά διαθέσιμα του στο τέλος του 2021 να ανέρχονται σε 1.364,4 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις του Ομίλου για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε 245,6 εκατ. ευρώ.

Εδώ λοιπόν προκύπτει και ένα ερώτημα κρίσιμο για το μέλλον του ομίλου: Αφού το καθαρό του χρέος περιορίζεται στο 1,231 δισ γιατί θέλει η δίοικηση να πουλήσει την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με όλα τα δεδομένα που η εταιρία αυτή έχει μπροστά της, όπως η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε 3 GW μέχρι το 2025, τα projects των Υπερακτίων Αιολικών, όπου εκεί υπάρχουν έντονες παρασκηνιακές ζυμώσεις για την τελική διαμόρφωση του πλαισίου, και άλλα συναφή όπως το project της Αμφιλοχίας.

www.worldenergynews.gr
Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>