Ανανεώσιμες

Ουσιώδεις ενστάσεις της αγοράς για ΑΠΕ, αποθήκευση και πλωτά φωτοβολταϊκά

Ουσιώδεις ενστάσεις της αγοράς για ΑΠΕ, αποθήκευση και πλωτά φωτοβολταϊκά
Αν και το σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ (Β’ Φάση), κινείται γενικά προς τη σωστή κατεύθυνση, με γνώμονα την επιτάχυνση της διείσδυσης των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, η αγορά διατηρεί ενστάσεις και παρατηρεί κενά και λάθη σε πολλά σημεία. Ειδικότερα, η ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας) υπογραμμίζει ότι απαιτούνται πιο θαρραλέα βήματα και πρόσθετες ριζικές παρεμβάσεις σε τομείς που δεν καλύπτει το υπό διαβούλευση σχέδιο.


Το πιο επιτακτικό παράδειγμα, σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ είναι η ανάγκη για απλοποίηση και ορθή εφαρμογή της διαδικασίας τροποποίησης των υφιστάμενων Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΑΕΠΟ, η οποία έχει πλέον φθάσει να προϋποθέτει την επανάληψη εξ αρχής του συνόλου της αρχικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ακόμα και για την περίπτωση μείωσης του πλήθους των εγκεκριμένων ανεμογεννητριών και αντικατάστασής τους με λιγότερες, με μεγαλύτερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, εντός του αδειοδοτημένου πολυγώνου).

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, απαιτείται κατηγοριοποίηση των εκκρεμών αιτημάτων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ανά τεχνολογία και είδος και παράλληλα εξέταση των αιτημάτων κάθε κατηγορίας. Ακόμη, σχολιάζοντας την προτεινόμενη επιβολή λειτουργικών περιορισμών στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος μέχρι ενός ορίου χωρίς αποζημίωση, η Ένωση θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για λόγους επενδυτικής ασφάλειας, τέτοιοι περιορισμοί να έχουν ήδη καθορισθεί με την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης που θα έχει αποδεχθεί ο παραγωγός και σε αντίθετη περίπτωση, να μην μπορούν να επιβληθούν μονομερώς στην σύμβαση σύνδεσης η οποία υπογράφεται σε πολύ ώριμο στάδιο, όταν επί της ουσίας ο παραγωγός έχει οριστικοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο και την χρηματοδότησή του.

Διπλασιασμός προθεσμιών

Επίσης, μεταξύ άλλων σχολίων και παρατηρήσεων, η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί ότι οι προθεσμίες που θέτει το άρθρο 31 για τη διασφάλιση υλοποίησης έργων είναι μη ρεαλιστικές για την περίπτωση μη δημόσιων δασικών εκτάσεων. Κατά συνέπεια θα πρέπει να αναστέλλονται για όσο χρόνο διαρκούν οι διαδικασίες διασφάλισης του δικαιώματος χρήσης εκτάσεων που δεν είναι δημόσιες δασικές.

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να οριστεί ότι οι εισαγόμενες προθεσμίες ισχύουν μόνο αν το σύνολο των απαραίτητων εκτάσεων είναι δημόσιες δασικές και δεν θα εφαρμόζονται σε καμία άλλη περίπτωση. Ακόμα όμως και στην περίπτωση των δημοσίων δασικών εκτάσεων, η 12μηνη προθεσμία μεταξύ αποδοχής των όρων σύνδεσης και αίτησης για έκδοση άδειας εγκατάστασης είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι για να αιτηθεί ο φορέας άδεια εγκατάστασης είναι επιτακτικό να έχει «κλειδώσει» τιμή για το έργο του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με το παρόν καθεστώς των ανταγωνιστικών διαδικασιών, τα τελευταία 2 χρόνια κανένα αιολικό έργο δεν έχει εξασφαλίσει τιμή. Προτείνεται λοιπόν από την ΕΛΕΤΑΕΝ ο χρόνος τουλάχιστον να διπλασιαστεί.

Ουσιώδεις παρεμβάσεις απαιτούνται στην αποθήκευση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι παρατηρήσεις της ΕΛΙΚΑ Α.Ε. του Ομίλου Κοπελούζου, σχετικά με τις ρυθμίσεις που προωθούνται για την αποθήκευση ενέργειας. Ειδικότερα, το άρθρο για την έκδοση άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αναφέρει ότι απαιτείται «μελέτη λειτουργίας και εσόδων αγοράς, η οποία προσδιορίζει τον τρόπο συμμετοχής του σταθμού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και τα αναμενόμενα έσοδα από τη συμμετοχή του σε αυτές, κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας αποθήκευσης».

Ωστόσο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο σχόλιό της η ΕΛΙΚΑ Α.Ε., δεδομένου ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και την μέθοδο πληρωμής της τεχνολογίας αποθήκευσης δεν έχει εκδοθεί ακόμα, η όλη μελέτη στηρίζεται σε υποθέσεις εργασίας που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική λειτουργία της αγοράς και το εν λόγω κριτήριο αξιολόγησης στερείται ουσίας.

Επίσης, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται στα στοιχεία των αδειών αποθήκευσης η μεταβολή των οποίων συνεπάγεται τροποποίηση των εν λόγω αδειών. Δεδομένου ότι το θεσμικό πλαίσιο αποθήκευσης δεν έχει εκδοθεί και οι υπηρεσίες που θα κληθούν να παράσχουν οι εν λόγω μονάδες δεν έχουν καθοριστεί, η εταιρεία, μεταξύ άλλων, παρατηρεί ότι «η εισαγωγή στοιχείων στο σώμα των αδειών αποθήκευσης οδηγεί σε υπερβολή γραφειοκρατία τους επενδυτές δεδομένου ότι όλες οι άδειες αυτές θα πρέπει να τροποποιηθούν με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου» .

Όσον αφορά σε προθεσμίες που αφορούν ζητήματα των αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΕΠΟ, εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης) ζητείται περαιτέρω εξάμηνη παράταση. Σχετικά με την τροποποίηση βεβαίωσης παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, σε περιπτώσεις προσθήκης διατάξεων αποθήκευσης, καθώς και σε περιπτώσεις αφαίρεσης των διατάξεων αποθήκευσης, θεωρείται ότι χρήζει περαιτέρω εξειδίκευσης δεδομένου ότι εμπλέκει δύο διαφορετικές διαδικασίες αδειοδότησης – ΑΠΕ (εντός κύκλου) και Αποθήκευση (εκτός κύκλων ΑΠΕ) με διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο – και μπορεί να οδηγήσει:

  1. Σε άμεση κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ισχύ αποθήκευσης μέσω τροποποιήσεων υφιστάμενων αδειών ΑΠΕ με απλή προσθήκη ενός αποθηκευτικού μέσου,
  2. Σε καταστρατήγηση των κανόνων προτεραιοποίησης στη δέσμευση χώρου για ΑΠΕ αφού οι αιτήσεις ΑΠΕ με αποθήκευση υποβάλλονται εκτός κύκλων ΑΠΕ,

Με τη διάταξη αυτή, σύμφωνα με την ΕΛΙΚΑ ΑΕ τίθενται και ζητήματα αμοιβής των υπηρεσιών αποθήκευσης στα υφιστάμενα αιολικά έργα με FIT.

ΣΕΦ: Καμία ρύθμιση για τα πλωτα φωτοβολταϊκά σε λίμνες

Σχετικά με τις ρυθμίσεις για τα 10 πλωτά πιλοτικά φωτοβολταϊκά στη θάλασσα, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) θεωρεί ότι ενώ το σχέδιο νόμου αφιερώνει επτά άρθρα για την προώθησή τους, δεν περιλαμβάνει καμία ρύθμιση για τα πλωτά φωτοβολταϊκά σε λίμνες και ταμιευτήρες για τα οποία εκκρεμούν ήδη αιτήσεις ισχύος εκατοντάδων μεγαβάτ και για τα οποία δεν υπάρχουν κατευθύνσεις ως προς τη χωροθέτηση και την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους. Για το σκοπό αυτό, προτείνει ρυθμίσεις, οι οποίες θεσπίστηκαν πρόσφατα στην Ισπανία και βάζουν αντικειμενικούς κανόνες για την ανάπτυξη των πλωτών συστημάτων.

Η κρίσιμη παράμετρος που εξετάζεται αφορά στο ποσοστό της επιφάνειας μιας λίμνης ή ταμιευτήρα που μπορεί να καλυφθεί από πλωτά φωτοβολταϊκά, ανάλογα με την ποιότητα του νερού και τον βαθμό ευτροφισμού του ταμιευτήρα. Έτσι προτείνονται τρεις κατηγορίες:

Α. Ολιγοτροφικά-Μεσοτροφικά ύδατα: κάλυψη με φωτοβολταϊκά έως 5% της υδάτινης επιφάνειας.
Β. Ευτροφικά ύδατα: κάλυψη με φωτοβολταϊκά έως 15% της υδάτινης επιφάνειας.
Γ. Υπερτροφικά-Δυστροφικά ύδατα: κάλυψη με φωτοβολταϊκά έως 20% της υδάτινης επιφάνειας.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης