Ενέργεια

Ρήτρα αναπροσαρμογής τέλος προσωρινά - Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή

Ρήτρα αναπροσαρμογής τέλος προσωρινά - Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή

Καταργείται από 1η Αυγούστου 2022 έως τέλους Ιουλίου 2023

Σχετικά Άρθρα
Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Η κατάργηση θα ισχύσει από 1η Αυγούστου του 2022 και θα έχει δωδεκάμηνη διάρκεια μέχρι τέλους Ιουλίου 2023.

Οι καταναλωτές θα μπορούν ελεύθερα και χωρίς πέναλτι να επιλέξουν όποιον πάροχο επιθυμούν χωρίς δεσμεύσεις.
Η τροπολογία έχει ως εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣIΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -Β’ ΦΑΣΗ, AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Στο Μέρος ΣΤ’ του σχεδίου νόμου, αναριθμούμενων των άρθρων και των σχετικών εσωτερικών αναφορών τους, προστίθεται Κεφάλαιο Δ΄ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Άρθρο 1

Υπολειμματική αξία - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011

Στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί Αδειών Διανομής και Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής, προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

«5. Εάν οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο η σχετική Άδεια δεν είναι πλέον στη διάθεση της Εταιρείας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ), που προέκυψε σύμφωνα με το άρθρο 80Α, τότε νέος Διαχειριστής πρέπει να αποκτήσει την ιδιοκτησία των παγίων και να καταβάλει στην ΕΔΑ, εντός δώδεκα (12) μηνών, την υπολειμματική αξία των περιουσιακών της στοιχείων, η οποία είναι ίση με τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση, εκείνη τη στιγμή, η οποία προσαυξάνεται («premium») τουλάχιστον κατά δέκα πέντε τοις εκατό (15%).».

 

Άρθρο 2

Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου - Αντικατάσταση άρθρου 80Δ ν. 4001/2011

Το άρθρο 80Δ του ν. 4001/2011 (Α’ 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 80Δ

Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου είναι κάθε επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της ή είναι υπεύθυνη για Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου επεξεργάζεται και διαχειρίζεται τεκμηριωμένα αιτήματα για τη διανομή αερίου και είναι υπεύθυνος για τη μακροπρόθεσμη διασφάλιση της λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης ενός ασφαλούς, αξιόπιστου και αποτελεσματικού δικτύου στην περιοχή του, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή απόδοση, αποφεύγοντας κάθε διάκριση μεταξύ χρηστών ή κατηγοριών χρηστών του συστήματος, ιδίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 25, 26 και 27 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (L 211) και σύμφωνα με τον παρόντα, ιδίως δε τα άρθρα 80 και 80Θ.».

Άρθρο 3

Ανεξαρτησία Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου - Αντικατάσταση άρθρου 80Ε ν. 4001/2011

Το άρθρο 80Ε του ν. 4001/2011 (Α’ 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 80Ε

Ανεξάρτητοι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

Αν ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής αποτελεί μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, πρέπει να είναι ανεξάρτητος, τουλάχιστον από άποψη νομικής μορφής, οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, από άλλες δραστηριότητες που δεν συνδέονται με τη διανομή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 80. Το πρώτο εδάφιο δεν συνεπάγεται την υποχρέωση διαχωρισμού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων του συστήματος διανομής από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση».

Άρθρο 4

Απόκτηση ή αύξηση συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου - Τροποποίηση άρθρου 80Η ν. 4001/2011

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 80Η του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί απόκτησης ελέγχου ή αύξησης συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, καταργούνται, στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 αφαιρείται η αναφορά στην περίπτωση μη έγκρισης της απόκτησης ή αύξησης υφιστάμενης συμμετοχής και το άρθρο 80Η διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 80Η

Απόκτηση ή αύξηση συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

1. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που σκοπεύει να αποκτήσει, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη με άλλα πρόσωπα, συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τη Ρ.Α.Ε. και να κοινοποιήσει σε αυτήν το ποσοστό της συμμετοχής του. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και όταν αυξάνεται ήδη υφιστάμενη συμμετοχή, ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει ένα πρόσωπο στον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (A` 104) μπορεί να εξομοιωθούν με κατοχή δικαιωμάτων ψήφου από το ίδιο πρόσωπο, να φτάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του είκοσι (20%), τριάντα τρία (33%) ή πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου ή ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου να καθίσταται θυγατρική του προσώπου που αποκτά τη συμμετοχή.

2. Για τις συμμετοχές που αποκτώνται από νομικά πρόσωπα, η Ρ.Α.Ε. μπορεί να:

α) ζητεί πληροφορίες για την ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώπων που άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν τα νομικά πρόσωπα που προτίθενται να αυξήσουν ή να αποκτήσουν συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου,

β) επιβάλλει την υποχρέωση να της γνωστοποιείται οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή στην ταυτότητα αυτών των φυσικών ή νομικών προσώπων.

3. (Καταργείται)

4. (Καταργείται)

5. Αν αποκτηθεί η συμμετοχή ή αυξηθεί η ήδη υφιστάμενη συμμετοχή χωρίς να ανακοινωθεί εκ των προτέρων στη Ρ.Α.Ε. ή αν δεν γνωστοποιηθεί στη Ρ.Α.Ε. η μεταβολή της ταυτότητας του φυσικού ή νομικού προσώπου που ελέγχει νομικό πρόσωπο με συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, παύει αυτοδικαίως να έχει αποτέλεσμα η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή του προσώπου. Σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης της απόκτησης ή της αύξησης ήδη υφιστάμενης συμμετοχής, η Ρ.Α.Ε. επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 36.».

 

Άρθρο 5

Θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης

1. Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023 δεν εφαρμόζεται σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς, είτε πρόκειται για τιμολόγια με διακριτή αναγραφή της ανωτέρω ρήτρας είτε για τιμολόγια χωρίς διακριτή αναγραφή αυτής. Η περίοδος ισχύος του πρώτου εδαφίου δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή να λήξει πριν την 1η Ιουλίου 2023, εφόσον δεν διατηρείται σε ισχύ ο προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας κατά το άρθρο 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185).

2. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους, έως το τέλος του δεύτερου μήνα (Μ-2) πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας της παρ. 1.

3. Όλοι οι Πελάτες δύναται να επιλέξουν άλλο τύπο τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν δήλωσής τους προς τον προμηθευτή ή αίτησης προσφοράς προμήθειας, αν δεν έχουν σύμβαση προμήθειας σε ισχύ.

4. Για την εφαρμογή του παρόντος και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του:

(α) Η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, συνεπεία της μεταβολής των χρεώσεων προμήθειας δυνάμει της εκάστοτε ανακοίνωσης της παρ. 2, γίνεται αζημίως για τους πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης.

(β) Δεν ισχύει το άρθρο 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β’ 832/2013) ως προς τον χρόνο, την υποχρέωση ατομικής ενημέρωσης των πελατών και την έναρξη ισχύος τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα για την πρώτη περίοδο εφαρμογής, η ανακοίνωση των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται έως την 10η Ιουλίου 2022.

(γ) Οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι και εκκαθαριστικοί, οι οποίοι εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποτυπώνουν σε ειδικό πεδίο και με σχετική σημείωση τις χρεώσεις ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης χρέωσης κατά την παρ. 1, οι οποίες αφορούν στην περίοδο κατανάλωσης πριν την 1η Αυγούστου 2022.

(δ) Στους λογαριασμούς κατανάλωσης αποτυπώνονται (δα) σε ευδιάκριτο σημείο όλες οι χρεώσεις προμήθειας της παρ. 2 που έχουν ανακοινωθεί μέχρι την έκδοση του λογαριασμού και (δβ) διακριτά και σε απόσταση δύο εκατοστών από την καταχώρηση του τελικού πληρωτέου ποσού, με το ίδιο μέγεθος χρησιμοποιούμενων χαρακτήρων, χρώματος και φόντου, η επιδότηση που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181).

(ε) Σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα των Προμηθευτών στους πελάτες τους, ηλεκτρονικό ή έντυπο, αναγράφεται διακριτά η επιδότηση που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 πλησίον του τελικού πληρωτέου ποσού.

5. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος, ιδίως ως προς τη διαμόρφωση των τιμών, τις συνθήκες ανταγωνισμού και εύρυθμης λειτουργίας των αγορών , καθώς και την τυχόν εμφάνιση καταχρηστικών πρακτικών. Αν διαπιστώσει σχετικές παραβάσεις, εφαρμόζει τις διαδικασίες και επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 36 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).

Άρθρο 6

Καταργούμενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 80ΣΤ και 80Ζ του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί πιστοποίησης των Διαχωρισμένων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και των υφισταμένων συμμετοχών και δικαιωμάτων, αντίστοιχα καταργούνται.

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος, οι πάσης φύσεως αποφάσεις και ρυθμίσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 80ΣΤ του ν. 4001/2011 καταργούνται.»


Τίθεται σε λειτουργία ο νέος μηχανισμός που βάζει πλαφόν στις αμοιβές των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ, προβλέπεται η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει τα εξής:

  • Έως τις 10 Ιουλίου οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους τις τιμές που θα ισχύσουν από την 1η Αυγούστου. Οι λογαριασμοί που θα εκδοθούν τον Αύγουστο δεν θα περιλαμβάνουν ρήτρα αναπροσαρμογής.
  • Δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να αλλάζουν πάροχο αζημίως, δίχως να χρειάζεται να καταβάλλουν αποζημίωση (penalty) λόγω πρόωρης αποχώρησης.
  • Για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και την ενίσχυση της διαφάνειας, οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεώνονται να ανακοινώνουν κάθε μήνα σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρισμού που θα ισχύουν στα τιμολόγιά τους για τον επόμενο μήνα.
  • Με τον τρόπο αυτόν οι καταναλωτές θα έχουν επαρκές χρονικό διάστημα στη διάθεσή τους προκειμένου να αναζητήσουν φθηνότερα τιμολόγια και να αλλάξουν πάροχο εφόσον το επιθυμούν.
  • Οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεώνονται να αναγράφουν στους έντυπους και τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, σε ευδιάκριτο σημείο δίπλα στο πληρωτέο ποσό, το ύψος της επιδότησης από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ).

Στο ίδιο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται και η θεσμική παρέμβαση στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τη σύσταση μηχανισμού ανάκτησης των υπέρ εσόδων των ηλεκτροπαραγωγών. Ο μηχανισμός εφαρμόζεται από τον Ιούλιο 2022 έως την 1η Ιουνίου 2023 και αποσυνδέει τις υψηλές τιμές στη χονδρική αγορά φυσικού αερίου από τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας:

Ειδικότερα:

  • Ορίζονται ανώτατα αποζημίωσης για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του πραγματικού τους κόστους λειτουργίας.
  • Η διαφορά μεταξύ της χρηματιστηριακής τιμής και της αποζημίωσης που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα δεσμεύεται υπέρ του ΤΕΜ και θα χρησιμοποιείται για την επιδότηση των οικιακών και επαγγελματικών λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Από την 1η Ιουλίου με τη νέα θεσμική παρέμβαση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απορροφάται:

  • Στους ευάλωτους καταναλωτές που δικαιούνται Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (περίπου 500.000 νοικοκυριά) το 100% της αύξησης.
  • Σε όλα τα οικιακά τιμολόγια έως και το 85% της αύξησης.
  • Σε 1,25 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 82% της αύξησης.

Στους αγρότες και τα αγροτικά τιμολόγια έως το 90% της αύξησης

www.worldenergynews.grΡoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης