Ενέργεια

Ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος

Ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος
Απειλείται η βιωσιμότητα των παρόχων
Πάνω το 1 δισ. ευρώ υπολογίζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) το ύψος των ανεξόφλητων οφειλών των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, απειλώντας τη βιωσιμότητα των εταιρειών προμήθειας. Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ο Ρυθμιστής μιλάει για …ασφυξία των παρόχων  που μπορεί να οδηγήσει σε «λουκέτα» και ζητά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για να μη δημιουργηθούν συνθήκες ολιγοπωλίου ή ακόμη και μονοπωλίου οι οποίες θα έπλητταν ευθέως τον ανταγωνισμό και θα οδηγούσαν σε κατάρρευση την αγορά ενέργειας.
  
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών προς τους προμηθευτές (στις οποίες συνυπολογίζονται και οι διευκολύνσεις πληρωμών που γίνονται από τους παρόχους στους πελάτες τους)  οδηγούν σε αλυσιδωτές αντιδράσεις καθώς επιδεινώνονται και οι καταβολές των υποχρεώσεων των παρόχων προς τους Διαχειριστές και τους δήμους. Βεβαίως, σύμφωνα με τη ΡΑΕ, οι καθετοποιημένοι όμιλοι  και όσοι δραστηριοποιούνται στην αγορά φυσικού αερίου αντλούν ρευστότητα από την παραγωγή οπότε οι συνέπειες σε αυτούς μετριάζονται, σε σύγκριση με τους μικρότερους µη καθετοποιημένους «παίκτες» της αγοράς.  


Πρόβλημα ρευστότητας

Οι προμηθευτές, σύμφωνα με τη ΡΑΕ,  αντιμετωπίζουν ασφυκτικό ζήτημα ρευστότητας εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων, όπως είναι η εκτίναξη του κόστους της χονδρεμπορικής αγοράς, η αυξημένη επισφάλεια από τον όγκο των ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά και η καθυστέρηση είσπραξης των επιδοτήσεων από το κράτος.  Στις  προτάσεις της Αρχής προς το ΥΠΕΝ για να αρθεί το αδιέξοδο  περιλαμβάνονται η προκαταβολή τουλάχιστον του 75% του εκτιμώμενου ποσού των επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου  κάθε μήνα  ώστε να   αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της εξάντλησης των ιδίων κεφαλαίων τους και των τραπεζικών γραμμών παροχής ρευστότητας και δανείων και  να διασφαλιστεί ότι δεν θα ανακύψουν περαιτέρω επιβαρύνσεις της ταμειακής ρευστότητας και επισφάλειες ως προς τη χρηματοοικονομική σταθερότητα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. 

Παρότι η σχετική υποχρέωση βαρύνει αποκλειστικώς την Πολιτεία, οι πάροχοι ρεύματος  διευκολύνουν αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση με ίδιους πόρους της κρατικής επιδότησης,  έως ότου εκκαθαριστούν τα ποσά και εισπράξουν τις επιδοτήσεις, διάστημα που συχνά μπορεί να ξεπερνά και τον έναν μήνα.  Εάν οι πάροχοι δεν περιελάμβαναν τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, πριν τις εισπράξουν από το κράτος, θα κινδύνευαν να χάσουν το πελατολόγιό τους από ανταγωνίστριες εταιρείες. 

Γι΄ αυτό η ΡΑΕ προτείνει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ρευστότητας των προμηθευτών μέσω της παροχής κρατικών εγγυήσεων ώστε να διευκολυνθεί ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός τους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υποστήριξη που σύμφωνα με τον Ρυθμιστή είναι συμβατή με το πνεύμα του πλαισίου RepowerEU της Κομισιόν.

Έκτακτα μέτρα


 Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, τον περασμένο Μάιο, έκτακτα μέτρα στήριξης της ρευστότητας θα βοηθήσουν στην παροχή ανακούφισης για τους προμηθευτές και τις εταιρείες ενέργειας που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της  σημαντικής αστάθειας της αγοράς. Εάν η στήριξη περιλαμβάνει και κρατική ενίσχυση, οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται με πλήρη τήρηση των αντίστοιχων κοινοτικών διατάξεων.     Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι περιορισμένες, αναλογικές και διαφανείς και πρέπει να είναι στοχευμένες για την αποφυγή υπερβολικών στρεβλώσεων. Το προσωρινό πλαίσιο κρίσεων για τις κρατικές ενισχύσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για τα στοχευμένα μέτρα τους 

Επομένως, το πλαίσιο RepowerEU υποστηρίζει την υποστήριξη των εταιρειών ενέργειας που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο τιμών, ο οποίος πλήττει τη ρευστότητά τους. Η εν λόγω υποστήριξη οφείλει να είναι περιορισμένη κατά χρόνο, διαφανής και αναλογική και δύναται να παρασχεθεί είτε στη βάση των Κατευθυντηρίων Γραμμών για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση είτε στη βάση του Μεταβατικού Πλαισίου για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής  περιλαμβάνεται ειδική πρόβλεψη (βλ. ενότητα 2.4 «Aid for additional costs due to exceptionally severe increases in natural gas and electricity prices») για την άμβλυνση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, στις οποίες υπόκεινται οι ενεργειακές εταιρείες.


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης