Ενέργεια

Αγορά Εξισορρόπησης: Μείωση στο 30% για τα διαθέσιμα του Λογαριαμού Μη Συμμόρφωσης με εισήγηση της EnexClear

Αγορά Εξισορρόπησης: Μείωση στο 30% για τα διαθέσιμα του Λογαριαμού Μη Συμμόρφωσης με εισήγηση της  EnexClear
Προκειμένου να περιοριστεί ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος, τόσο για την EnExClear όσο και για τον ΑΔΜΗΕ, η EnExClear πρότεινε τη μείωση του ποσοστού στο 30%, ούτως ώστε 20% του Λογαριασμού Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του εν λόγω κινδύνου

Σε δραστική μείωση του διαθέσιμου ποσού για την κάλυψη πιθανών υπερημεριών των συμμετεχόντων στην Αγορά Εξισορρόπησης προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μετά από εισήγηση της EnexClear αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη του ΑΔΜΗΕ.
Η σχετική απόφαση ισχύει από τα τέλη Νοεμβρίου με την έναρξη της συνεχούς συζευγμένης λειτουργίας της Ενδοημερήσιας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω της Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής (XBID).
Συγκεκριμένα η ΡΑΕ ενέκρινε τη μείωση από 50% σε 30% του ποσοστού των διαθεσίμων του Λογαριασμού Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης για τον υπολογισμό των Προχρηματοδοτημένων Χρηματοοικονομικών Πόρων της EnexClear.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΑΔΜΗΕ που έχει την ευθύνη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης έχει αναθέσει την εκκαθάριση των συναλλαγών στην EnExClear Α.Ε. του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
Η EnExClear διατηρεί λογαριασμό στον οποίο τηρούνται οι Προχρηματοδοτημένοι Χρηματοοικονομικοί Πόροι. Σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους η EnExClear χρησιμοποιεί τους Προχρηματοδοτημένους Χρηματοοικονομικούς Πόρους για την κάλυψη της ζημίας.
Το αρχικό ποσό των Προχρηματοδοτημένων Χρηματοοικονομικών Πόρων ορίζεται ως ποσοστό των διαθεσίμων του Λογαριασμού Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης και ήταν το 50% των διαθεσίμων του Λογαριασμού Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης.
Ωστόσο η EnExClear με έγγραφο που υπέβαλε στη ΡΑΕ εισηγήθηκε τη μείωση του ποσοστού στο 30%, αρχής γενομένης από το τέλος Νοεμβρίου, οπότε και ξεκίνησε η συζευγμένη λειτουργία της Ενδοημερήσιας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω της Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής (XBID).

Σύμφωνα με την εισήγηση της EnExClear με την έναρξη λειτουργίας το Νοέμβριο του 2020 των νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας το αρχικό ύψος των Προχρηματοδοτημένων Πόρων ανήλθε στα 7.450.792,50 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο υπολογισμό που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2022 το ποσό αυτό αυξήθηκε σε 20.472.681,04 ευρώ. Επιπλέον, μέχρι τις 16 Νοεμβρίου του 2022 δεν παρουσιάστηκε κάποια υπερημερία Εκκαθαριστικού Μέλους στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης και δεν έχει γίνει χρήση των Προχρηματοδοτημένων Πόρων από την EnExClear.

Η Μελέτη για τον Χρηματοοικονομικό Κίνδυνο

Με βάση αυτά τα δεδομένα αλλά και μετά από σχετική μελέτη και ανάλυση διαφόρων σεναρίων η EnExClear από την ημέρα έναρξης της συζευγμένης λειτουργίας της Ενδοημερήσιας Αγοράς μέσω της Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής θα έχει την υποχρέωση να δηλώνει στον ΑΔΜΗΕ τις ποσότητες ενέργειας που θα πρέπει να μεταφερθούν μέσω των διασυνδέσεων στα σύνορα Ελλάδας - Ιταλίας και Ελλάδας - Βουλγαρίας, όπως αυτές προκύπτουν από την εν λόγω αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, σε περίπτωση σφάλματος κατά την μεταφορά των δεδομένων, θα προκύψουν αποκλίσεις κατά την εκτέλεση φυσικής παράδοσης των διασυνοριακών συναλλαγών τόσο για την EnExClear όσο και για τον αντισυμβαλλόμενο φορέα εκκαθάρισης (GME ή ΙΒΕΧ), και το κόστος των εν λόγω αποκλίσεων θα το επωμιστεί ο φορέας που ήταν υπεύθυνος για το σφάλμα, ήτοι στην περίπτωση της Ελλάδας η EnExClear ή ο ΑΔΜΗΕ.

Προκειμένου να περιοριστεί ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος, τόσο για την EnExClear όσο και για τον ΑΔΜΗΕ, η EnExClear πρότεινε τη μείωση του ποσοστού στο 30%, ούτως ώστε 20% του Λογαριασμού Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του εν λόγω κινδύνου.
Συγκεκριμένα, προτείνεται το 20% του Λογαριασμού Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης (ποσό το οποίο τον Οκτώβριο του 2022 ανήλθε στα 8,2 εκ. ευρώ) να χρησιμοποιείται για την κάλυψη της ζημίας που συνδέεται με τη διαδικασία φυσικής παράδοσης διασυνοριακών συναλλαγών, εάν αυτή δεν καλύπτεται καταρχήν από τον υπεύθυνο για το σφάλμα φορέα, και εν συνεχεία από το λογαριασμό Χρεώσεων Μη συμμόρφωσης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Μάλιστα για την τεκμηρίωση της εισήγησής της η EnExClear διενήργησε ανάλυση με βάση στατιστικά στοιχεία της εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης και υποθετικά σενάρια υπερημερίας του μεγαλύτερου Εκκαθαριστικού Μέλους.
Σύμφωνα με την ανάλυση προκύπτει ότι δεν θα υπήρχε περίπτωση ζημίας που δεν θα καλυπτόταν στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης αν το ποσοστό οριζόταν στο 30% ήδη από το προηγούμενο έτος όπου το υπόλοιπο του Λογαριασμού Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ήταν σημαντικά μικρότερο και οι υποχρεώσεις της Αγοράς Εξισορρόπησης αυξάνονταν κατά 150%.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης