Ενέργεια

ΡΑΕ: Ποιές τροποποιήσεις υιοθετεί για την εισαγωγή της απόκρισης - ζήτησης στις αγορές

ΡΑΕ: Ποιές τροποποιήσεις υιοθετεί για την εισαγωγή της απόκρισης - ζήτησης στις αγορές

Σύμφωνα με τις αλλαγές που προτείνει το ΕΧΕ στην Αγορά Επόμενης Ημέρας εισάγονται ρυθμίσεις για τη συμμετοχή και την υποβολή εντολών από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης

 

Η συμμετοχή της απόκρισης της ζήτησης (demand response) ως παίκτη στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελέσει γεγονός εντός των επομένων μηνών μετά και την υιοθέτηση από τη ΡΑΕ μιας σειράς τροποποιήσεων στους σχετικούς Κανονισμούς.

Συγκεκριμένα η ΡΑΕ προχωρεί στην τροποποίηση των Κανονισμών των τριών αγορών ηλεκτρισμού του Target Model, δηλαδή της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, της Ενδοημερήσιας και της Αγοράς Εξισορρόπησης, προκειμένου να ενσωματωθεί στη λειτουργία τους η απόκριση της ζήτησης, αλλά και οι μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΣΥΘΗΑ.

Πρόκειται για αλλαγές στους τρεις Κανονισμούς που προέκυψαν μετά την ψήφιση του ν. 4986/2022 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία της ΕΕ 2019/944 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικης ενέργειας.
Η ΡΑΕ έλαβε σχετικές εισηγήσεις από το Χρηματιστήριο Ενέργειας και τον ΑΔΜΗΕ ο οποίος διαχειρίζεται την Αγορά Εξισορρόπησης τις οποίες έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως και την Μ. Παρασκευή 14 Απριλίου.

Σύμφωνα με τις αλλαγές που προτείνει το ΕΧΕ στην Αγορά Επόμενης Ημέρας εισάγονται ρυθμίσεις για τη συμμετοχή και την υποβολή εντολών από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης και Καταναλωτές για κάθε Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου που εκπροσωπούν.

Ποιοι συμμετέχουν

Έτσι πλέον ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Επόμενης Ημέρας θεωρούνται οι εξής:

α) Παραγωγοί, κάτοχοι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή σχετικής εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής,
β) Προμηθευτές, κάτοχοι Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας,
γ) Traders, κάτοχοι Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας,
δ) Παραγωγοί ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, κάτοχοι Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,
ε) Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., και Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης (Φο.Σ.Ε.Α.Ζ.), κάτοχοι αντίστοιχης άδειας ανά κατηγορία., κάτοχοι Άδειας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ, και
στ) Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες, και
ζ) Τελικοί Πελάτες ή Καταναλωτές που εκπροσωπούν Κατανεμόμενο Φορτίο.

Επίσης στις αλλαγές συμπεριλαμβάνεται και η συμπερίληψη των ΣΗΘΥΑ στους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης. Παράλληλα εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν τις ενέργειες ενημέρωσης των Διαχειριστών σε περίπτωση διαγραφής Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης ή Πελάτη από το Μητρώο Συμμετεχόντων.

Ρυθμίσεις λειτουργίας

Σε ότι αφορά την Ενδοημερήσια Αγορά επίσης εισάγονται ρυθμίσεις για τη συμμετοχή και την υποβολή εντολών από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης και Καταναλωτές για κάθε Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου που εκπροσωπούν.
Προβλέπονται οι διαδικασίες για τη διεπαφή της Ενδοημερήσιας Αγορά με την Αγορά Εξισορρόπησης σχετικά με τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου.

Επίσης ρυθμίζεται ο φυσικός διακανονισμός ενεργειακών χρηματοπιστωτικών μέσων και λοιπών ενεργειακών προϊόντων χονδρικής με υποχρέωση φυσικής παράδοσης. Και σε αυτή την περίπτωση προστίθενται οι σταθμοί ΣΗΘΥΑ και οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης, όπως και οι Καταναλωτές
Γίνεται η εισαγωγή ρυθμίσεων σχετικά με τη Δήλωση Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης και Πελατών.

Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τη Δήλωση Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης και Πελατών.
Τέλος γίνεται εισαγωγή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στον υπολογισμό της Θετικής και της Αρνητικής Απόκλισης Ποσότητας Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων προς Φυσική Παράδοση σε περίπτωση επιβολής σχετικής Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης