Ναυτιλία

Η ανάλυση της Beta για το ομόλογο της Capital Product Partners

Η ανάλυση της Beta για το ομόλογο της Capital Product Partners
Η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών θα ξεκινήσει την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Η Beta Χρηματιστηριακή θα συμμετάσχει στην δημόσια προσφορά του εταιρικού ομολόγου της «Capital Product Partners PLC που θα διεξαχθεί από την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 εξυπηρετώντας το δίκτυο των ιδιωτών και θεσμικών της πελατών.  Οι αιτήσεις των εντολών σας θα πρέπει να μας αποσταλούν έως τις 12:00 το μεσημέρι της ερχόμενης Τετάρτης 20 Οκτωβρίου 2021 όποτε και λήγει η περίοδος της προσφοράς.

Η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών θα ξεκινήσει την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021.

Η Εταιρεία

Εκδότρια ιδρύθηκε στις 14.08.2021 με την επωνυμία «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC». Η Εκδότρια έχει ΑΦΜ από τις φορολογικές αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές (public limited company) σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Η έδρα της εκδότριας είναι στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Λευκωσία. Η διάρκειά της είναι αόριστη. Η Εκδότρια δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης και δεν έχει αιτηθεί τη σύνταξη έκθεσης πιστοληπτικής διαβάθμισης. Δεν υφίσταται κάποιο πρόσφατο γεγονός που αφορά ειδικά στην Εκδότρια και το οποίο έχει ουσιαστική σημασία για την εκτίμηση της φερεγγυότητάς της.

Η Εκδότρια είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company) με αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers) ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), σχετικά με πλοία κάθε εθνικότητας ή σημαίας. Η Εκδότρια, από την ίδρυσή της έως και την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχει δραστηριότητα.

Η Εκδότρια θα διαθέσει το σύνολο των καθαρών αντληθησομένων κεφαλαίων της Έκδοσης (ύψους έως €150 εκατ., αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ ύψους €4,8 εκατ. περίπου), για να εξαγοράσει το σύνολο των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών. Το εκτιμώμενο τίμημα εξαγοράς των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών ανέρχεται έως του ποσού των US$ dollars 185 εκατ. (€160,1 εκατ.) και το τυχόν ελλείπον ποσό για την εξόφληση του συνολικού τιμήματος για την αγορά του συνόλου των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί είτε με χρήση ιδίων κεφαλαίων, τo απαιτούμενο ύψος των οποίων θα επιτευχθεί μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είτε μέσω δανεισμού.

Η Εκδότρια δεν έχει συνάψει δανειακές συμβάσεις και δεν υφίστανται αλλαγές στη δομή δανειοληψίας και χρηματοδότησης της Εκδότριας από την ημερομηνία σύστασής της, ήτοι από 14 Αυγούστου 2021, έως την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.

Τα πλοία LNG/C ATTALOS, LNG/C ADAMASTOS και LNG/C ASKLIPIOS που κατέχουν οι Υπό Εξαγορά Εταιρείες από την Εκδότρια έχουν ναυλωθεί από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες των εν λόγω πλοίων με συμβάσεις Ναύλωσης Γυμνού Πλοίου στις Υπό Εξαγορά Εταιρείες και έχουν ναυλωθεί από τις Υπό Εξαγορά Εταιρείες σε τρίτες εταιρείες ως εξής:

Το πλοίο LNG/C ATTALOS είναι ναυλωμένο στην εταιρεία BP Gas Marketing Limited μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 ή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2034, εάν ο ναυλωτής κάνει χρήση των τεσσάρων δικαιωμάτων παράτασης της σύμβασης ναύλωσης.

Το πλοίο LNG/C ADAMASTOS είναι ναυλωμένο στην εταιρεία ENGIE Energy Marketing Singapore Ltd μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 ή μέχρι τον Ιανουάριο του 2029, εάν ο ναυλωτής κάνει χρήση του δικαιώματος παράτασης της σύμβασης ναύλωσης.

Το πλοίο LNG/C ASKLIPIOS είναι ναυλωμένο στην εταιρεία CHENIERE Marketing International LLP από τον Σεπτεμβρίου του 2021 μέχρι τον Ιανουάριο του 2025 ή μέχρι τον Μάρτιο του 2027, εάν ο ναυλωτής κάνει χρήση των δύο δικαιωμάτων παράτασης της σύμβασης ναύλωσης.

Τα συνολικά προβλεπόμενα μικτά έσοδα των Υπό Εξαγορά Εταιρειών από τις εν λόγω ναυλώσεις, από την 30 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι τη λήξη αυτών εκτιμώνται, εάν οι ναυλωτές δεν κάνουν χρήση των δικαιωμάτων παράτασης των συμβάσεων ναύλωσης σε 333,1 εκατ. US$ dollars, και σε 621,3 εκατ. US$ dollars εάν οι ναυλωτές κάνουν χρήση όλων των δικαιωμάτων παράτασης των συμβάσεων ναύλωσης. Το μέσο ημερήσιο μικτό έσοδο ναύλωσης για τις Υπό Εξαγορά Εταιρείες, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων παράτασης, είναι 74.478 US$ dollars, ενώ συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων παράτασης είναι 71.639 US$ dollars. Στους ως άνω υπολογισμούς δεν έχει συμπεριληφθεί η χρήση του δικαιώματος παράτασης της σύμβασης ναύλωσης από το ναυλωτή του πλοίου LNG/C ADAMASTOS.
Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η Εκδότρια δεν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας. Η Εκδότρια (CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC) είναι θυγατρική της Εγγυήτριας (CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.), στην οποία, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, ανήκει το 100% των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εκδότριας ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) και το 85% των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της Εκδότριας ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1). Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, στην Εγγυήτρια ανήκει το 100% των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εκδότριας, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1), η οποία και ασκεί τον έλεγχο στην Εκδότρια ως κατέχουσα το σύνολο των μετοχών της Εκδότριας με δικαίωμα ψήφου.

Η Εγγυήτρια αποτελεί ναυτιλιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ποντοπόρο ναυτιλία, συγκεκριμένα στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, LNG και εμπορευμάτων ξηρού φορτίου. H Εγγυήτρια, στις 30 Ιουνίου 2021, συμμετείχε με ποσοστό 100% σε είκοσι έξι (26) θυγατρικές εταιρείες, εκ των οποίων οι έξι (6) είναι αδρανείς, οι οποίες εδρεύουν στις Νήσους Μάρσαλ (12 θυγατρικές), στη Λιβερία (13 θυγατρικές) και στον Παναμά (1 αδρανής θυγατρική). H Εγγυήτρια, μέσω του στόλου των πλοίων που ελέγχει, παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών σε παγκόσμια κλίμακα. Με ημερομηνία αναφοράς τις 30 Ιουνίου 2021, ο στόλος της Εγγυήτριας αριθμούσε δεκαέξι (16) πλοία με συνολική χωρητικότητα 105.352 σε μονάδες TEU και 1.505.270 σε μονάδες DWT. Η στρατηγική της Εγγυήτριας συνίσταται στη μακροχρόνια ναύλωση των πλοίων της σε μεγάλες και ισχυρές οικονομικά ναυλώτριες εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος της είναι, μέσω των μακροχρόνιων ναυλώσεων σταθερού ναύλου, σε κάθε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό, να αποφεύγει εποχιακές διακυμάνσεις της ζήτησης και των ναύλων. Τα επίπεδα αξιοποίησης του στόλου της Εγγυήτριας, εξαιρουμένων των προγραμματισμένων δεξαμενισμών, ανέρχονται σε 99%, 99% και 100% για τα έτη 2019 και 2020 και για το πρώτο εξάμηνο του 2021, αντίστοιχα.
Η Εγγυήτρια εγγυάται προς τους Ομολογιούχους, υπέρ της Εκδότριας, την τήρηση των όρων του Προγράμματος ΚΟΔ και την απ’ αυτήν εξόφληση κάθε οφειλόμενου εκ των Ομολογιών και των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου ποσού, κατά κεφάλαιο, τόκους και πάσης φύσης έξοδα, αναλαμβάνοντας κύρια και ανεξάρτητη ευθύνη ως πρωτοφειλέτιδα έναντι των Ομολογιούχων. H Εγγυήτρια δηλώνει ότι κάθε αναγνώριση της οφειλής από την Εκδότρια ή αφηρημένη υπόσχεση από αυτήν καταβολής του Χρέους υποχρεώνει και την ίδια.

34_5.JPG


10_6.JPG


90_12.JPG

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης