Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Οι θέσεις ΔΕΗ, ΕΣΠΕΝ και Ήρων κατά της κατηγοριοποίησης των νέων τιμολογίων ρεύματος στην διαβούλευση

Οι θέσεις ΔΕΗ, ΕΣΠΕΝ και Ήρων κατά της κατηγοριοποίησης των νέων τιμολογίων ρεύματος στην διαβούλευση
Η πρακτική αυτή θα λειτουργήσει σε βάρος των κυμαινόμενων τιμολογίων, αποτρέποντας τους καταναλωτές να τα επιλέξουν

Πλήρη αντίθεση στην κατηγοριοποίηση των νέων τιμολογίων ρεύματος ανάλογα με το βαθμό κινδύνου που εμπεριέχουν, όπως έχει προτείνει η ΡΑΕ, εκφράζει το σύνολο των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιμώντας ότι η πρακτική αυτή θα λειτουργήσει σε βάρος των κυμαινόμενων τιμολογίων, αποτρέποντας τους καταναλωτές να τα επιλέξουν. Υπενθυμίζεται ότι η ΡΑΕ έχει προτείνει τρεις κατηγορίες τιμολογίων Χαμηλής Τάσης, ανάλογα με το ρίσκο, τα «υψηλού κινδύνου» που είναι τα κυμαινόμενα τιμολόγια, τα «οριοθετημένου κινδύνου» (κυμαινόμενα τιμολόγια με όρια προσαύξησης) και τα «μηδενικού κινδύνου» για τα σταθερά τιμολόγια.
Τόσο η ΔΕΗ όσο και οι ιδιώτες πάροχοι που συμμετείχαν στην δημόσια διαβούλευση της Αρχής απορρίπτουν την ιδέα της κατηγοριοποίησης των τιμολογίων με βάση το ρίσκο .
Συγκεκριμένα η ΔΕΗ υπογραμμίζει τη διαφωνία της με την κατηγοριοποίησης των τιμολογίων Χαμηλής Τάσης ανάλογα με τον κίνδυνο καθώς και με την οριοθέτηση του ύψους της ρήτρας αναπροσαρμογής, καθώς αυτό «ανάγεται ξεκάθαρα στην εμπορική πολιτική του προμηθευτή» όπως αναφέρει η εταιρία.

Προσθέτει δε, ότι λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές της συμπεριφορικής οικονομίας, κατά την οποία η οικονομική απόφαση εξετάζεται από τη σκοπιά του ανθρώπινου παράγοντα, η ομογενοποίηση των τιμολογίων με χαρακτηρισμούς τύπου «υψηλού κινδύνου», μπορεί να δημιουργήσει αρνητική σχέση/αντίληψη του καταναλωτή για το προϊόν, εξ αρχής.
Η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι δέχεται τον διαχωρισμό που προτείνει η σχετική κατευθυντήρια ευρωπαϊκή οδηγία για τα τιμολόγια, δηλαδή την κατηγοριοποίησή τους σε σταθερά και κυμαινόμενα, χωρίς τους επιπλέον χαρακτηρισμούς περί κινδύνου, που χρησιμοποιεί η ΡΑΕ.
«Κατά την εκτίμησή μας πρόκειται για ρυθμιστικά μέτρα που θέτουν δεσμευτικούς όρους για τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής των προμηθευτών και ταυτόχρονα δεν δίδεται τελικώς η δυνατότητα στους καταναλωτές να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά ενέργειας σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον» υποστηρίζει η ΔΕΗ .
Στο πλαίσιο αυτό προτείνει ότι αν τελικώς ομογενοποιηθούν κάποια τιμολόγια αυτά να μην χαρακτηρίζονται με βάση τον κίνδυνο, αλλά μόνον με το πραγματικό όνομα της κατηγορίας τους πχ κυμαινόμενα τιμολόγια με πλαφόν ή κυμαινόμενα χωρίς πλαφόν ή σταθερά τιμολόγια.

ΕΣΠΕΝ

Τον κίνδυνο της ομογενοποίησης των τιμολογίων και του περιορισμού της εμπορικής πολιτικής των προμηθευτών τονίζει και η ΕΣΠΕΝ ο φορέας εκπροσώπησης αρκετών παρόχων, σημειώνοντας μάλιστα ότι μπορεί να ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ , αφού «η ομογενοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών θα ενέτεινε τη δομική ασσυμετρία μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά».
Επίσης αναφέρει ότι, σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει από την Οδηγία 2019/944, ότι η καθιέρωση ομοιόμορφων λογαριασμών ή άλλων εντύπων (π.χ. προσυμβατικό έντυπο) αποτελεί τον ενδεδειγμένο τρόπο επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου, δηλαδή της διαφάνειας και της κατανόησης των λογαριασμών.

Όσον αφορά στην διαβάθμιση των τιμολογίων με βάση το ρίσκο θεωρεί ότι οι χαρακτηρισμοί αυτοί εμπεριέχουν αξιολόγηση επί της ελκυστικότητας των προϊόντων που δημιουργεί λανθασμένα την εντύπωση ότι συγκεκριμένα προϊόντα υπερέχουν αντικειμενικά έναντι άλλων και είναι πολύ πιθανό να ωθήσει τους καταναλωτές σε συγκεκριμένες επιλογές με επιζήμιες για εκείνους επιπτώσεις. Σε περίπτωση, πχ, αποκλιμάκωσης των σημερινών τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς, το τιμολόγιο «μηδενικού κινδύνου», δηλαδή το σταθερό, θα είναι επιζήμιο για τον καταναλωτή.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι θα πρέπει να απαλειφθούν οι όροι «μηδενικού κινδύνου», «οριοθετημένου κινδύνου», κτλ. και να διατηρηθούν μόνο οι χαρακτηρισμοί «σταθερά», «κυμαινόμενα» κτλ. οι οποίοι προσδιορίζουν με πληρότητα τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, δίχως να επιφέρουν αξιολογική εκτίμηση της ελκυστικότητας τους για τους καταναλωτές. Επιπρόσθετα, θεωρεί ότι η τυποποίηση των χαρακτηριστικών των κυμαινόμενων τιμολογίων στις κατηγορίες «με όριο προσαύξησης» και «χωρίς όριο προσαύξησης» είναι περιοριστική.

Ήρων

«Η διάκριση με βάση τον κίνδυνο είναι ένα είδος τυποποίησης των τιμολογίων ρεύματος, η οποία εκ των πράγματων δεν περιλαμβάνει όλους τους τύπους των προσφερόμενων τιμολογίων σε μια αγορά́ που χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό́ καινοτομίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών» αναφέρει η εταιρία ¨Ήρων, υπογραμμίζοντας ότι η προτεινόμενη τυποποίηση περιορίζει ιδίως τη μετάβαση σε δυναμικά́ τιμολόγια και PPAs που θα προσφέρονται στο εγγύς μέλλον όλο και περισσότερο.

Η εταιρία θεωρεί́ εξάλλου ότι μπορεί να υιοθετηθεί ένα όριο στην Χρέωση Προμήθειας, αλλά από́ όποιον Προμηθευτή́ το επιθυμεί και στο πρόγραμμα , που αυτός επιθυμεί. Η αυστηρή́ τυποποίηση, όμως, όπως και η κατηγοριοποίηση των τιμολογίων με μόνο κριτήριο τον κίνδυνο δεν εξυπηρετούν τη διαφάνεια, υποστηρίζει η εταιρία, προσθέτοντας μάλιστα ότι ούτε καν απορρέει από́ τις διατάξεις του ευρωπαϊκού́ ή εθνικού́ νομοθετικού́ πλαισίου, ενώ περιορίζει την επιχειρηματική́ ελευθερία των προμηθευτών.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία προτείνει τη σταδιακή́ λήψη μέτρων από́ την Αρχή́, τα οποία θα συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της αγοράς και θα υποστηρίζονται από́ τις αντίστοιχες υποδομές. Θεωρεί ότι η διάκριση των τιμολογίων βάσει συστήματος διαβάθμισης του κινδύνου τιμών είναι περιοριστική́ και ότι ο χαρακτηρισμός των τιμολογίων ως «μηδενικού́ κινδύνου», «οριοθετημένου κινδύνου» και «υψηλού́ κινδύνου» δεν μπορεί́ να θεωρηθεί ως ορθός, καθώς μπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή́ σε λανθασμένα συμπεράσματα.

www.worldenergynews.gr


Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης