Ανανεώσιμες

Αποθήκευση: Οι προυποθέσεις και για τους διαχειριστές - Το αδειοδοτικό πλαίσιο

Αποθήκευση: Οι προυποθέσεις και για τους διαχειριστές - Το αδειοδοτικό πλαίσιο
«Πράσινο φως» για μονάδες αποθήκευσης από Διαχειριστές για ιδιώτες επενδυτές -  25ετής η άδεια αποθήκευσης ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, 35ετής με τεχνολογία αντλησιοταμίευση .
Με 30 άρθρα στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ (β΄φάση) επιχειρεί το ΥΠΕΝ να ρυθμίσει τα ζητήματα που αφορούν στην εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης ενέργειας. Μάλιστα, πέρα από τα μικρά και μεγάλα επενδυτικά έργα στον τομέα της αποθήκευσης, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ διευθετεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας από τους Διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς ρεύματος. Είναι αξιοσημείωτο ότι, με δεδομένο ότι η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ανταγωνιστική δραστηριότητα, απαγορεύεται στους Διαχειριστές να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας.


Ωστόσο, κατ΄εξαίρεση και σε περίπτωση που η ΡΑΕ έχει αξιολογήσει ότι υφίσταται ανάγκη η οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από τρίτους, κατόπιν ανταγωνιστικών διαδικασιών, και υπό την έγκρισή της, θα μπορούν οι Διαχειριστές, δηλαδή ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ, να διατηρούν τέτοιες εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση ότι αποτελούν πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία του δικτύου. Σε κάθε περίπτωση, κάθε τέτοια απόφαση θα πρέπει να γνωστοποιείται στον ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών, ACER και στην Κομισόν. Η ανάγκη διατήρησης μονάδων αποθήκευσης από τους Διαχειριστές θα αξιολογείται από τη ΡΑΕ, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αποφασίζεται εάν θα πρέπει να καταργηθεί.

Διαδικασίες αδειοδότησης και Μητρώο

Επιπλέον, προσδιορίζεται το αδειοδοτικό πλαίσιο για τις μονάδες αποθήκευσης. Έτσι, από την υποχρέωση λήψης άδειας αποθήκευσης εξαιρούνται οι Σταθμοί Αποθήκευσης ισχύος μικρότερης του 1 MW. Η άδεια αποθήκευσης θα χορηγείται από τη ΡΑΕ για διάστημα έως και 25 έτη και θα μπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο χρόνο, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Για τους σταθμούς αποθήκευσης τεχνολογίας αντλησιοταμίευσης, η άδεια θα χορηγείται για διάστημα έως και 35 έτη.

Επίσης, με τις προωθούμενες ρυθμίσεις επιχειρείται διευθέτηση και του ζητήματος που αφορά στις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και για τα υβριδικά συστήματα από ΑΠΕ, με δυνατότητα αποθήκευση ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο. Οι μοναδιαίες χρεώσεις για την καταβολή του ανταλλάγματος ΥΚΩ θα αφορούν αποκλειστικά στο τμήμα της ιδιοκαταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των συγκεκριμένων σταθμών, η οποία δεν αποτελεί μέρος της απορροφούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για πλήρωση των αποθηκευτικών συστημάτων και επαναπόδοσή της στο δίκτυο ή το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και θα υπολογίζονται ανάλογα με την κατηγορία καταναλωτών.

Παράλληλα, προβλέπεται η τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη ΡΑΕ, μέσω του οποίου θα εκδίδονται οι άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και στο οποίο θα καταχωρούνται τα προβλεπόμενα στοιχεία, οι αιτήσεις, οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες, όπως θα εξειδικεύονται στον Κανονισμό Αδειών Αποθήκευσης. Το Μητρώο θα διαλειτουργεί με τα ηλεκτρονικά συστήματα άλλων φορέων αδειοδότησης.

Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας αποθήκευσης, θα διεκπεραιώνεται μέσω του Μητρώου και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα, κατά τον Κανονισμό Αδειών Αποθήκευσης:

(α) Αναλυτική τεχνική περιγραφή του σταθμού αποθήκευσης, η οποία περιγράφει την  τεχνική διαμόρφωση και τον κύριο εξοπλισμό του σταθμού, παραθέτει την εγκατεστημένη  ισχύ των κύριων συνιστωσών, τη μέγιστη ισχύ έγχυσης και απορρόφησης, την εγγυημένη  χωρητικότητα, την αρχική εγκατεστημένη χωρητικότητα των συστημάτων αποθήκευσης, την ενδεχόμενη αναμενόμενη απώλεια χωρητικότητας κατά τη διάρκεια λειτουργίας τουσταθμού, τον βαθμό και τη μέθοδο αναπλήρωσης αυτής, τον βαθμό απόδοσης φόρτισης, εκφόρτισης και πλήρους κύκλου, τον βαθμό αυτοεκφόρτισης, τις κύριες και βοηθητικές  καταναλώσεις και τις προβλεπόμενες αντικαταστάσεις κύριου εξοπλισμού, κατά τη διάρκεια ζωής του σταθμού.

(β) Μελέτη λειτουργίας και εσόδων αγοράς, η οποία προσδιορίζει τον τρόπο συμμετοχής του σταθμού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και τα αναμενόμενα έσοδα από τη συμμετοχή του σε αυτές, κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας αποθήκευσης.

(γ) Επιχειρηματικό σχέδιο του έργου, το οποίο συντάσσεται με βάση τα προσδοκώμενα έσοδα του έργου από τη συμμετοχή του στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και τεκμηριώνει το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις πηγές χρηματοδότησης και τις χρηματορροές, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επένδυσης, προκειμένου να προσδιορίσει τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης του έργου και των ιδίων κεφαλαίων.

(δ) Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα του αιτούντος ή των μετόχων ή εταίρων αυτού να υλοποιήσουν το έργο με βάση την τεχνική και οικονομική τους επάρκεια, τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης και άλλα οικονομικά στοιχεία, κατά τον Κανονισμό Αδειών Αποθήκευσης.

(ε) Συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των αιτήσεων που έχει υποβάλλει ο αιτών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σταθμούς αποθήκευσης και σταθμούς παραγωγής ειδικών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και  Μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

(στ) Αποδεικτικό κατάθεσης του εφάπαξ τέλους.

www.worldenergynews.gr
Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης