Ενέργεια

ΕΣΑΗ: Mόνιμο χαρακτήρα στο capacity mechanism - Ενίσχυση ρευστότητας στις προθεσμιακές

ΕΣΑΗ: Mόνιμο χαρακτήρα στο capacity mechanism - Ενίσχυση ρευστότητας στις προθεσμιακές

Οι προτάσεις του Συνδέσμου για την μεταρρύθμιση της αγοράς

 

Τη διατήρηση του υφιστάμενου μοντέλου τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το κόστος των οριακών μονάδων υποστηρίζει ο Σύνδεσμος των Ανεξάρτητων Ηλεκτροπαραγωγών (ΕΣΑΗ) θεωρώντας παράλληλα ότι πρέπει να λάβουν μόνιμο χαρακτήρα οι μηχανισμοί δυναμικότητας (capacity mechanism).

Οι θέσεις αυτές του Συνδέσμου διατυπώνονται στο πλαίσιο της διαβούλευσης που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ότι αφορά την αναθεώρηση της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού.

Ο ΕΣΑΗ θεωρεί ότι πρέπει να καταργηθούν οι περιορισμοί των εσόδων στους παραγωγούς με υποοριακές τεχνολογίες, χαρακτηρίζοντας ως «εξαιρετικά στρεβλωτική» την επίδραση του πλαφόν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς μάλιστα να εξασφαλίζει χαμηλότερη τιμή για τον καταναλωτή. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «η εισαγωγή του ανώτατου ορίου στην Ελλάδα, ενώ εφαρμόζεται ακόμη και στις οριακές τεχνολογίες, οδηγεί ουσιαστικά σε μια 100% ρυθμιζόμενη αγορά» και έχει επιζήμιες συνέπειες για τους παραγωγούς, αλλάζοντας αναδρομικά τις συνθήκες λειτουργίας για την παραγωγική ικανότητα.

Οριακή Τιμή

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο το μοντέλο της Οριακής Τιμής στη χονδρική αγορά, παρέχει στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας σωστά βραχυπρόθεσμα μηνύματα τιμών, ενώ υποστηρίζει ότι εάν αντί της οριακής τιμής, ληφθεί ως βάση η μέση τιμή, τότε μπορεί να χαθεί ο στόχος της εξοικονόμησης.

Σε ότι αφορά τους μηχανισμού ισχύος (capacity mechanism), οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί θεωρούν ανεπαρκή την υφιστάμενη διάταξη, τονίζοντας ότι οι αγορές δυναμικότητας θα πρέπει να γίνουν τυπικό μέρος του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, χωρίς να απαιτείται έγκριση κρατικής ενίσχυσης. «Οι αγορές δυναμικότητας δεν πρέπει να θεωρούνται ως «στρέβλωση» της αγοράς, αλλά μάλλον ως απαραίτητο μέρος της λειτουργίας της» αναφέρει και προσθέτει ότι όπως η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει υποχρεωτικούς κανόνες για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και αποθεμάτων, θα πρέπει επίσης να θεσπίσει την υποχρέωση των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς να προστατεύουν το απαραίτητο σταθερό και ευέλικτο δυναμικό παραγωγής μέσω της ανάπτυξης τόσο των αγορών ενέργειας όσο και αγορών δυναμικότητας.

Σε ότι αφορά τα ΡΡΑs που αποτελούν κεντρικό στοιχείο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο ΕΣΑΗ ζητεί την άμεση τροποποίηση του Κανονισμού της ΕΕ και της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας με το πλαφόν στα έσοδα παραγωγού στις ΑΠΕ, προκειμένου να αποκλειστεί οποιοδήποτε ανώτατο όριο εσόδων στην αγορά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που πωλείται μέσω διμερών συμφωνιών.

Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι πρόσφατη ρύθμιση στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ προβλέπει την εξαίρεση των πράσινων ΡΡΑ φυσικής παράδοσης, από τους περιορισμού αυτούς.

Έξυπνα συστήματα για τις συμβάσεις

Ο ΕΣΑΗ προτείνει να σχεδιαστούν έξυπνα δομημένα και στοχευμένα συστήματα για την αντιμετώπιση των φραγμών στις συμβάσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών και τάσσεται κατά των ισχυρότερων κινήτρων στους υφιστάμενους παραγωγούς για τη διάθεση μέρους της παραγωγής τους με ΡΡΑ.

Προτείνει επίσης προϊόντα μακροπρόθεσμης ικανότητας μεταφοράς (transfer), διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών, να εισαχθούν στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές συμβάσεις PPA.

Τονίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν ένα ενιαίο πλαίσιο όσον αφορά τη ρύθμιση και τον τρόπο διαχείρισης των PPA, σημειώνοντας ότι διάφορες ρυθμιστικές παρεμβάσεις και η αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε με τη λήψη των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για την προώθηση των επενδύσεων, θέτοντας σε κίνδυνο την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς.

Αιτιολογώντας την άρνηση για την παροχή πρόσθετων κινήτρων στους υφιστάμενους παραγωγούς, ο ΕΣΑΗ αναφέρει ότι κάθε παραγωγός πρέπει να είναι ελεύθερος να διαμορφώνει την εμπορική στρατηγική του. Αυτή η ελευθερία περιλαμβάνει την απόφαση να επιδιώξει μια ρυθμιζόμενη σύμβαση ή να συνάψει συμφωνία PPA ή όχι, για οποιοδήποτε μερίδιο της ικανότητάς της.

Η αναδρομική επιβολή υποχρεώσεων είτε σε προμηθευτές να μειώσουν τους λογαριασμούς τους σε προσωρινή βάση είτε σε υπάρχοντες παραγωγούς για να συνάψουν συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνει νομική διασφάλιση για την επιστροφή σε εύθετο χρόνο των χαμένων εσόδων. Διαφορετικά θεωρείται ότι έχει εξαιρετικά επιζήμια αποτελέσματα για την εμπιστοσύνη των επενδυτών και θέσει σε κίνδυνο τις μελλοντικές επενδύσεις που θα χρειαστούμε για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Επίσης ο ΕΣΑΗ θεωρεί ανεπαρκή τη ρευστότητα στις forward markets, καθώς έχει επηρεαστεί από τις παρατεταμένες υψηλές τιμές της ενέργειας και από τα έκτακτα μέτρα που έλαβαν διάφορα κράτη μέλη.

Κόστος καταναλωτών

Στόχος πρέπει να είναι οι καταναλωτές να έχουν το λιγότερο δυνατό κόστος για την ηλεκτρική ενέργεια. Αυτός ο στόχος ενδέχεται να μην εξυπηρετείται απαραίτητα από αυξημένες ποσότητες που διαπραγματεύονται σε προθεσμιακές αγορές, ιδίως εάν δεν υπάρχει συσχέτιση τιμών μεταξύ της προθεσμιακής αγοράς και των βραχυπρόθεσμων αγορών.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε αγορές με υψηλή συγκέντρωση, όπως η ελληνική αγορά, όπου ο κυρίαρχος παίκτης μπορεί να βλάψει σοβαρά τη ρευστότητα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και τη διαφάνεια των σημάτων τιμών που παρέχει αυτή η αγορά, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ειδικά εργαλεία μετριασμού.

Επομένως, πριν από τη θέσπιση μέτρων για την αύξηση της ρευστότητας στις προθεσμιακές αγορές, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάλυση επιπτώσεων σχετικά με το πώς αυτά τα μέτρα θα επηρεάσουν (α) τα μηνύματα τιμών που παρέχονται από τις βραχυπρόθεσμες αγορές και (β) τον ανταγωνισμό. Στην Ελλάδα, οι προθεσμιακές αγορές δεν διαθέτουν την απαραίτητη ρευστότητα όσον αφορά τους όγκους συναλλαγών.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>