Λ. Μπακούρας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ): Το LNG είναι πυλώνας απανθρακοποίησης, μετάβασης και ασφάλειας εφοδιασμού

Λ. Μπακούρας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ): Το LNG είναι πυλώνας απανθρακοποίησης, μετάβασης και ασφάλειας εφοδιασμού
Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας υπογράμμισε ότι το φυσικό αέριο προσφέρει τη μέγιστη αξιοπιστία στο ενεργειακό σύστημα

Με ραγδαίο ρυθμό συνεχίζει να αναπτύσσεται ο κλάδος του LNG στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εν μέσω ενεργειακής κρίσης και στο πλαίσιο πολιτικών απανθρακοποίησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται προς την κατεύ-θυνση απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και την εξομάλυνση των τιμών του φυσικού αερίου, μετά την κρίση που εμφανίστηκε στα τέλη του 2021 και επι-δεινώθηκε ιδίως κατά τη σύγκρουση Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σε αυτή τη συγκυρία, η Ελλάδα πρωτοστατεί στην στρατηγική απεξάρτησης δια-θέτοντας νευραλγικές υποδομές για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της χώρας και της ευρύτερης περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το ενδεκά-μηνο του 2022 οι εξαγωγές σε γειτονικές χώρες υπερτριπλασιάστηκαν σε σύ-γκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τα μεγάλης κλίμακας έργα κατασκευής πλωτών μονάδων αποθήκευσης και επα-ναεριοποίησης καταδεικνύουν την πλεονεκτική θέση της χώρας και την ανάδειξή της σε διαμετακομιστικό κόμβο αερίου για τα Βαλκάνια και τη Νοτιο- Ανατολική Ευρώπη.

Στο ίδιο πλαίσιο, η δυναμική των υποδομών LNG μικρής κλίμακας συνεχίζει να ενισχύεται. Υποδομές που αποτελούν σήμερα χρήσιμο και ευέλικτο εργαλείο για τους Διαχειριστές, ώστε να παρέχουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο σε οικιακούς, εμπορικούς, βιομηχανικούς καταναλωτές σε απομακρυσμένες -εκτός δικτύου- περιοχές στις οποίες είναι δύσκολη η κατασκευή φυσικού αγωγού για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους.

Οι πρωτοβουλίες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Ως πρωτοπόρος στην εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών και δράσεων, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ανέλαβε την πρωτοβουλία το 2018 για την ανάπτυξη του Εικονικού Αγω-γού στην Ελλάδα και -αξιοποιώντας σε πρώτη φάση την τεχνολογία CNG- τροφο-δοτεί σήμερα απομακρυσμένα δίκτυα σε 13 Καλλικρατικούς Δήμους των περιο-χών της Αδείας με 18 σταθμούς αποσυμπίεσης CNG.

Η ανάπτυξη απομακρυσμένων δικτύων, δεν αποτελεί μόνο συνέχεια του φυσικού δικτύου -στο πλαίσιο του στόχου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της μέγιστης διείσδυσης του φυσικού αερίου- αλλά συμβάλλει επίσης αποφασιστικά στην κάλυψη των αναγκών ολοένα και περισσότερων τελικών καταναλωτών, στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην εκπλήρωση συνολικά των Εθνικών και Κοινοτικών στόχων.

Μέσω της τροφοδότησης με Εικονικό Αγωγό, διασφαλίζεται ότι η χρέωση Διανο-μής παραμένει ίδια για όλους τους Τελικούς Καταναλωτές του Δικτύου Διανομής, χωρίς καμία διαφοροποίηση ανάμεσα στους Καταναλωτές που τροφοδοτούνται σε Απομακρυσμένα Δίκτυα Διανομής, και σε αυτούς που εξυπηρετούνται από το υφιστάμενο δίκτυο.

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη τάση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής να εντάσσουν στα Προγράμματα Ανάπτυξης προτάσεις για την τροφοδότηση των απομακρυσμένων Δικτύων με LNG και με σκοπό να διευκολυνθεί η διείσδυση του Φυσικού Αερίου σε όλη τη χώρα, το ρυθμιστικό πλαίσιο σήμερα προβλέπει, πλέον του Εικονικού Αγωγού, έναν επιπλέον τρόπο για την τροφοδότηση των Απομα-κρυσμένων Δικτύων Διανομής, μέσω «Εικονικής Διασύνδεσης». Η εικονική δια-σύνδεση είναι παρόμοια με τον Εικονικό Αγωγό, αλλά επιτρέπει ένα απομακρυ-σμένο Δίκτυο Διανομής να τροφοδοτείται, μεταξύ άλλων, και με απόληψη ΥΦΑ από εγκατάσταση LNG Truck Loading.

Η τεχνολογία LNG συμβάλει περαιτέρω στη διαφοροποίηση των πηγών τροφο-δοσίας των απομακρυσμένων περιοχών, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια εφοδιασμού, μέσω της αποθήκευσης ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και αεριοποίησης των απομακρυσμένων δι-κτύων.

Συνεκτιμώντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας LNG, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ προχώρησε στην εγκατάσταση του 1ου χερσαίου δορυφορικού σταθμού αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας τα υψηλότερα πρότυπα σχεδίασης και τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας. Πρόκειται για τον Σταθμό που εγκαταστάθηκε για την τροφοδότηση του απομακρυσμένου δικτύου στην περιοχή της Ελασσόνας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - με αξιοποίηση της εικονικής διασύνδεσης. Η τροφοδότηση του δικτύου μέσω του σταθμού αναμένεται να ξεκινήσει κατόπιν ολοκλήρωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για την υπηρεσία μεταφοράς ΥΦΑ μέσω φορτηγών από εγκαταστάσεις Truck-Loading. Στο ίδιο πλαίσιο, η Εταιρεία σχεδιάζει για την επόμενη 5ετία την τροφοδότηση όλων των νέων Απομακρυσμένων Δικτύων με LNG, για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και τη μείωση του κόστους τροφοδότησης των απομακρυσμένων περιοχών.


Η σημασία της ανάπτυξης των υποδομών για το Βιομεθάνιο


Όπως τόνισε ο Γενικός Διευθυντής κ. Λεωνίδας Μπακούρας: «Η ανάπτυξη των υποδομών Φυσικού Αερίου και LNG σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο δίνει το μήνυμα ότι το φυσικό αέριο είναι η μορφή ενέργειας που προσφέρει τη μέγιστη αξιοπιστία στο ενεργειακό σύστημα, παρά την επιδίωξη απεξάρτησης από τις ρωσικές εισαγωγές. Η ενίσχυση του ρόλου του αποδεικνύει ότι το φυσικό αέριο θα παραμείνει ως το κύριο καύσιμο που θα ηγηθεί της ομαλής ενεργειακής μετάβασης στις Ανανεώσιμες πηγές τα επόμενα χρόνια».

Με την ανάπτυξη του κλάδου του Βιομεθανίου, οι ίδιες υποδομές, θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν, να αποθηκεύουν και να παραδίδουν αυξανόμενες ποσότητες bio-LNG χωρίς καμία τροποποίηση ή πρόσθετη επένδυση. Αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερο συνολικό κόστος μετάβασης και απανθρακοποίησης του τελικού ενεργειακού μίγματος για όλες τις χρήσεις.

Η βιωσιμότητα των υφιστάμενων και νέων υποδομών LNG έχει αναγνωριστεί και σε επίπεδο ΕΕ καθώς σύμφωνα με το σχέδιο δράσης REpowerEU προσφέρουν διττό όφελος στο ενεργειακό σύστημα. Αφενός διασφαλίζουν τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού καλύπτοντας τις ανάγκες για φυσικό αέριο. Αφετέρου, εξυπηρετούν την αποθήκευση και παράδοση ανανεώσιμων αερίων, τα οποία θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τις ΑΠΕ στον ηλεκτρισμό στο πλαίσιο ενός ενοποιημένου ενεργειακού μοντέλου μακροπρόθεσμα, έως το 2050. Κατ’ αυτό τον τρόπο, όχι μόνον καταρρίπτεται κάθε επιχείρημα περί απαξίωσης των υποδομών (stranded assets), αλλά ισχυροποιείται καθοριστικά η συμβολή τους στην ενεργειακή μετάβαση.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης